TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Nowa decyzja w sprawie pomocy dla Condora

Komisja Europejska uznała, że pakiet pomocy Niemiec na rzecz linii lotniczych Condor jest zgodny z unijnymi zasadami pomocy państwa.


Zatwierdzenie pakietu pomocy, oparte na trzech odrębnych decyzjach Komisji, dotyczy dwóch środków mających na celu zrekompensowanie Condorowi szkód poniesionych w wyniku wybuchu epidemii koronawirusa, o łącznej wartości 204,1 mln euro, oraz 321,2 mln euro wsparcia na restrukturyzację, które ma umożliwić Condorowi odzyskanie rentowności.

Sektor lotniczy szczególnie mocno ucierpiał w wyniku różnych ograniczeń w podróżowaniu, koniecznych do powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dzięki przyjętym dziś środkom Niemcy będą mogły zrekompensować Condorowi szkody poniesione bezpośrednio w wyniku tych ograniczeń. Jednocześnie zatwierdzony dziś plan restrukturyzacji Condora zapewni długoterminową rentowność tego przewoźnika lotniczego - powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprezes Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

W związku ze stwierdzeniem przez Sąd nieważności decyzji Komisji z dnia 26 kwietnia 2020 r., która zatwierdziła odszkodowanie na rzecz Condora za szkody w okresie od 17 marca do 31 grudnia 2020 r. (w formie dwóch pożyczek w kwocie nominalnej 550 mln EUR oraz kwoty pomocy w łącznej wysokości 267,1 mln EUR, w oparciu o szacunki ex ante szkód), Komisja przyjęła dziś nową decyzję opartą na analizie ex post rzeczywiście poniesionych szkód i uwzględniającą wyrok Sądu. O wyroku sądu pisaliśmy w aktualności Sąd UE: Decyzja o pomocy dla Condora nieważna

W okresie od dnia 17 marca do dnia 31 grudnia 2020 r. przewoźnik Condor poniósł rzeczywistą szkodę z powodu epidemii koronawirusa i związanych z nią ograniczeń w podróżowaniu poniżej pierwotnie oszacowanej kwoty. Zgodnie ze zobowiązaniem Niemiec do wycofania, zawartym w decyzji Komisji z kwietnia 2020 r., Condor zwróci uzyskaną korzyść przekraczającą rzeczywistą kwotę szkody obliczoną ex post, wraz z odsetkami. W pierwszej decyzji Komisja zatwierdza zatem w dniu dzisiejszym kredyty w wysokości 144,1 mln EUR jako odszkodowanie za szkody w okresie od dnia 17 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.

W drugiej decyzji Komisja zatwierdziła ponadto dodatkowe wyrównanie szkód w wysokości 60 mln EUR na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja 2021 r. Ten środek pomocowy ma formę umorzenia części istniejących kredytów, które zostały pierwotnie zatwierdzone na podstawie unieważnionej decyzji z kwietnia 2020 r. (opisany powyżej pierwotny środek kompensacji szkód obejmujący okres od 17 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.).

Niemcy zgłosiły Komisji również zamiar przyznania pomocy na restrukturyzację na rzecz Condora. Pomoc ta zostałaby przyznana poprzez umorzenie dodatkowych 90 mln EUR istniejących kredytów oraz restrukturyzację pozostałej kwoty kredytów, a także umorzenie odsetek w wysokości 20,2 mln EUR. Odsetki te odnoszą się do tymczasowego dostępu do nadwyżki środków, które Condor posiadał na podstawie kwoty odszkodowania obliczonej ex ante. Środki te wspierają plan restrukturyzacji Condora, który rozpoczął się w październiku 2019 r. i ma się zakończyć we wrześniu 2023 r., na łączną kwotę 321,2 mln EUR.

Komisja oceniła środki na pokrycie szkód na podstawie art. 107 ust. 2 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który umożliwia Komisji zatwierdzanie środków pomocy państwa przyznawanych przez państwa członkowskie w celu zrekompensowania konkretnym przedsiębiorstwom lub sektorom szkód spowodowanych bezpośrednio zdarzeniami nadzwyczajnymi.

Komisja jest zdania, że epidemia COVID-19 kwalifikuje się jako takie zdarzenie nadzwyczajne, ponieważ jest to nadzwyczajne, nieprzewidywalne zdarzenie o znacznych skutkach gospodarczych. W związku z tym uzasadnione są wyjątkowe interwencje państwa członkowskiego w celu naprawienia szkód związanych z wystąpieniem ogniska choroby.

W pierwszym okresie kompensacyjnym, od dnia 17 marca do dnia 30 czerwca 2020 r., zgłoszony środek zrekompensuje spółce Condor całkowitą utratę dochodów spowodowaną ograniczeniami podróży wprowadzonymi w Niemczech, państwach UE i państwach nienależących do UE w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. W drugim okresie kompensacyjnym, od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r., zgłoszony środek zrekompensuje przewoźnikowi straty spowodowane utrzymującymi się lub nowymi ograniczeniami podróży na określonych trasach.

Komisja stwierdziła zatem, że środki te zrekompensują szkody poniesione przez Condor, które są bezpośrednio związane z epidemią koronawirusa i związanymi z nią ograniczeniami podróży.

Komisja stwierdziła również, że środki te są proporcjonalne. W szczególności przedstawiona przez władze niemieckie analiza ilościowa dotycząca odszkodowania za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r. w odniesieniu do poszczególnych tras odpowiednio określa szkody, które można przypisać ograniczeniom podróży nadal obowiązującym na określonych trasach, a zatem odszkodowanie nie przekracza kwoty niezbędnej do naprawienia szkód na tych trasach. Ryzyko, że pomoc państwa przekroczy wartość szkody, jest zatem wykluczone.

W odniesieniu do zgłoszonej przez Niemcy pomocy na restrukturyzację Komisja oceniła środki zgodnie z wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji.

Komisja zatwierdziła zatem przedstawiony przez Niemcy plan restrukturyzacji i doszła do wniosku, że pomoc na restrukturyzację jest zgodna z przepisami UE, ponieważ przywróci ona długoterminową rentowność Condora, nie wpływając nadmiernie na realizację i wymianę handlową na niemieckim rynku lotów wypoczynkowych.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
komisja europejska condor pomoc publiczna niemcy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję