TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt

Dział: Sprzedam

przetarg - ośrodek wypoczynkowy w Szklarskiej Porębie Średn.

Data wstawienia: 2020-07-21 09:27
Data ważności: 2020-08-20
Województwo: Dolnośląskie

Politechnika Wrocławska ogłasza II przetarg nieograniczony pisemny na sprzedaż prawa własności nieruchomości Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "RADOŚĆ" przy ul. Muzealnej 5 w Szklarskiej Porębie.

Przedmiot przetargu stanowi nieruchomość składająca się z działek nr 106/1 i 106/2 (AM-4, obręb 0004 Szklarska Poręba) o łącznej powierzchni 0,6546 ha oraz znajdujących się na nich zabudowań Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "RADOŚĆ" Politechniki Wrocławskiej, położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Muzealnej 5. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00030023/4.

Działka nr 106/1 jest zabudowana obiektem zabytkowym (tzw. Willa Hendricha), parterowym z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 212,41 m2. Budynek został wzniesiony w roku 1928, a w roku 2012 poddany gruntownemu remontowi i modernizacji. W budynku znajduje się 8 miejsc noclegowych w 4 pokojach z łazienkami. Przyjęte rozwiązania funkcjonalno-użytkowe uwzględniają usytuowanie w obiekcie funkcji hotelowej z małą gastronomią oraz małym zapleczem konferencyjnym. Centralne ogrzewanie z kotła gazowego kondensacyjnego. Ciepła woda z podgrzewacza zasilanego kotłem gazowym, z zasobnikiem ciepłej wody o pojemności 200 litrów. Budynek nie posiada niezależnych przyłączy do sieci elektroenergetycznej i gazowej. Zasilanie w energię elektryczną i gaz odbywa się z przyłączy budynku znajdującego się na działce nr 106/2.
Na działce nr 106/2 znajduje się budynek główny Ośrodka oraz dwa budynki pomocnicze (garaż o powierzchni użytkowej 32 m2 oraz były budynek paliw o powierzchni użytkowej 25 m2, do którego przylega skład opału z kamienia). Budynek główny o powierzchni użytkowej 1.790 m2, to obiekt w zabudowie wolnostojącej, pięciokondygnacyjny, niepodpiwniczony, użytkowany jako ośrodek konferencyjno-szkoleniowy. Budynek został wzniesiony w latach 1976-1985. Znajduje się w nim 108 miejsc noclegowych w 33 pokojach. W budynku oprócz pokoi hotelowych znajdują się jadalnia z zapleczem kuchennym, sala konferencyjna, kawiarnia, pomieszczenia gospodarcze i biurowe oraz recepcja. Centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej w budynku. Przed budynkiem zlokalizowano parking na 30 samochodów. Teren jest zagospodarowany, posiada zorganizowaną zieleń izolacyjną i ozdobną oraz plac zabaw dla dzieci, parking i ciągi pieszo-jezdne. Teren nieruchomości jest ogrodzony, uzbrojony w sieci: elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i deszczową oraz gazową.

Stan formalno - prawny i obciążenia nieruchomości:
1) właścicielem nieruchomości jest Politechnika Wrocławska;
2) prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Zasobowi Nieruchomości, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości;
3) na terenie, na którym jest położona przedmiotowa nieruchomość, nie ma aktualnie obowiązującego planu miejscowego oraz nie została podjęta uchwała o przystąpieniu - sposób zagospodarowania określa Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Szklarska Poręba, uchwalonego Uchwałą nr XII/90/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 10.09.2007 r. nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku studium symbolem UZ - tereny usług z zielenią towarzyszącą; dla działki nr 106/2 zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy;
4) budynek posadowiony na działce 106/1 jest wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 416/A/04 z dnia 27.10.2004 r.;
5) zbycie przedmiotu przetargu wymaga zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
6) Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny "RADOŚĆ" Politechniki Wrocławskiej zakończył działalność z dniem 29.02.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.210.000 zł netto (VAT "zw").

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Regulaminem zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej udostępnionym na stronie internetowej: http://pwr. edu. pl/uczelnia/nieruchomosci-na-sprzedaz.

Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie (opisanej tytułem przetargu oraz danymi kontaktowymi oferenta) należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu, Gmach Główny (bud. A-1), pok. nr 138, w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r. do godziny 10:00.

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę, NIP, REGON, KRS (lub numer we właściwym rejestrze, do którego wpisany jest podmiot), dane kontaktowe: adres, telefon, e-mail oferenta oraz numer rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium,
2) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności i upoważnienie do reprezentacji dla osoby (osób) składających ofertę:
a) dla podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego;
b) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP oraz w przypadku spółki cywilnej dodatkowo potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki;
c) inne dokumenty (zaświadczenia, upoważnienia, pełnomocnictwa, etc.);
3) promesę Ministra właściwego do spraw wewnętrznych dotyczącą wydania zezwolenia, w przypadku zamiaru nabycia nieruchomości przez cudzoziemca, wobec którego wymagane jest uzyskanie takiego zezwolenia,
4) dodatkowe dokumenty (np. uchwałę wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 228 k.s.h.) lub oświadczenie o warunkach koniecznych dla nabycia nieruchomości lub oświadczenie o braku po stronie podmiotu składającego ofertę konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub spełnienia dodatkowych warunków dla nabycia nieruchomości,
5) datę sporządzenia oferty,
6) oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz Regulaminu zbywania nieruchomości Politechniki Wrocławskiej i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
7) oświadczenie o akceptacji stanu technicznego i prawnego nieruchomości,
8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb przeprowadzenia postępowania,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu przetargu ustnego,
10) oferowaną cenę netto,
11) dowód wpłacenia wadium.

Część jawna przetargu odbędzie się w Gmachu Głównym (bud. A-1) Politechniki Wrocławskiej, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, sala nr 241 we Wrocławiu, w dniu 20 sierpnia 2020 r. o godzinie 11:00.

Wadium w wysokości 550.000 zł ze wskazaniem celu wpłaty - "Wadium - II przetarg na sprzedaż nieruchomości w Szklarskiej Porębie", należy wpłacić na konto PWr.: Santander Bank Polska S.A. nr 37 1090 2402 0000 0006 1000 0434. Wpłata wadium jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem przetargu i akceptacji jego warunków.

Informacji o przetargu i jego warunkach udziela Iwona Fengler (tel. 71 320 44 14), zaś w kwestii oględzin obiektów Paweł Podsiadło (tel. 509 976 239). W związku z utrzymującym się stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, prezentacje będą się odbywać z zachowaniem stosownych rygorów sanitarnych, obowiązujących na dzień przeprowadzenia oględzin.

Politechnika Wrocławska zastrzega sobie prawo do rejestracji audiowizualnej przebiegu przetargu ustnego oraz prawo odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.


Ogłoszeniodawca

Firma: Politechnika Wrocławska
Telefon: 713204414
E-mail: iwona.fengler@pwr.edu.plZobacz inne ogłoszenia z tego działu

Zobacz inne ogłoszenia z tego działu

dodaj swoje ogłoszenie [+]


Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję