TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Nowe rozporządzenie Ministra Transportu dla lotnictwa cywilnego!

Z dniem 1 lipca 2006 weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów. Tekst opublikowano w Dzienniku Ustaw nr 112, poz. 768.


§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe warunki i sposób powoływania i odwoływania koordynatora i organizatora rozkładów lotów oraz sprawowania nadzoru nad ich działalnością;
2) szczegółowe zasady opracowywania i zatwierdzania budżetu koordynatora i organizatora rozkładów lotów;
3) szczegółowy sposób obliczania wysokości i wnoszenia opłat za koordynację i organizację rozkładów lotów;
4) szczegółowy sposób postępowania w razie zniesienia organizacji i koordynacji rozkładów lotów.

Działalność w zakresie organizacji rozkładów lotów do tej pory odbywała się na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. We wspólnocie europejskiej zasady działania koordynatora i organizatora rozkładów lotów są określone rozporządzeniem nr 95/93 w sprawie wspólnotowych zasad przydziału czasów na start i lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, z późniejszymi zmianami (w szczególności rozporządzeniem nr 793/2004).

Zgodnie z rozporządzeniem koordynator ma mieć zagwarantowaną niezależność instytucjonalną i finansową od którejkolwiek ze stron, która mogłaby być zainteresowana efektami prowadzonej przez niego działalności. Ten sam wymóg niezależności dotyczy również organizatora rozkładów lotów. Oznacza to, że niezbędne jest zachowanie formalnej niezależności służbowej od którejkolwiek linii lotniczej, zarządzających portami lotniczymi, agentów handlingowych czy organów administracji państwowej, oraz niezależności finansowej (żadne ze źródeł finansowania pracy koordynatora nie może przekroczyć 50% potrzebnych na ten cel środków).

Państwa członkowskie, zgodnie z rozporządzeniem wspólnotowym, mają obowiązek zapewnienia działalności zarówno organizatora jak też koordynatora rozkładów lotów w sposób neutralny, niedyskryminacyjny i przejrzysty. Nad realizacją tych założeń w ramach pełnionego nadzoru czuwa Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Rozporządzenie określa szczegółową procedurę powoływania koordynatora/organizatora rozkładów lotów, z grona przedstawionych przez podmioty działające na rynku transportu lotniczego. Ten zapis daje zainteresowanym podmiotom bezpośredni wpływ na osobę koordynatora/organizatora.

W rozporządzeniu zawarte są również zasady dotyczące stosunków pomiędzy koordynatorem/organizatorem a podmiotami finansującymi. Dotyczy to przede wszystkim opracowania budżetu, który jest podstawą dokonywania opłat za koordynację. W opracowywaniu budżetu istotna jest procedura konsultacji z zarządzającymi lotniskami i przewoźnikami lotniczymi, którzy w ten sposób sprawują nadzór nad gospodarnością koordynatora/organizatora.

Opłaty za koordynację wylicza się według wzoru określonego w rozporządzeniu, jego podstawę stanowią przepisy ustawy (art. 67d ust. 2) i zasada równości (niedyskryminacji), tzn. opłata w równych częściach obciąża przewoźnika lotniczego i zarządzającego lotniskiem.

Przejrzystość systemu sprawia, że opłata jest wnoszona za każdą wykonaną operację z dołu (czyli po wykonaniu). Wyjątek od tej zasady stanowi początkowa zaliczka, wpłacana przez zarządzającego lotniskiem. Dzięki temu, w przypadku odwołania koordynatora/organizatora rozkładów lotów, nie ma potrzeby dokonywania dodatkowych rozliczeń. Rozporządzenie nakłada również obowiązek powołania organizatora tymczasowego. Ma to na celu zapewnienie ciągłości działalności organizacyjnej na polskich lotniskach, w przypadku odwołania koordynatora dotychczasowego, do czasu powołania nowego (z zachowaniem procedury konkursowej i konsultacji projektu budżetu).
Koordynator dotychczasowy jest zobligowany do przekazania koordynatorowi tymczasowemu wszelkich dokumentów i danych do płynnego kontynuowania działalności koordynacyjno- organizacyjnych

Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Dziennik Ustaw rozporządzenie Minister Transportu w sprawie koordynacji i organizacji rozkładów lotów koordynacja organizacja loty koordynator organizator lotnisko lotniska porty lotnicze powołanie organizatora organizator tymczasowy działalność opłata za koordynację i rozkład lotów rynek transportu lotniczego ministra przepisy transport lotniczy do
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję