TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Turysta ma prawo do wynagrodzenia za szkodę niemajątkową np. utratę przyjemności z podróży!

Zgodnie z unijnym prawem turysta ma prawo żądać od organizatora wyjazdu wynagrodzenia za naruszenie prawa do niezakłóconego wypoczynku. Polskie prawo w tej kwestii jest sprzeczne z unijnym, ale nadrzędne jest prawo unijne, które pozwala konsumentowi żądać wynagrodzenia za "zepsucie wyjazdu".ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA TURYSTYKI ZA NARUSZENIE PRAWA KONSUMENTA DO NIEZAKŁÓCONEGO WYPOCZYNKU

Nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych dotyka nie tylko dóbr majątkowych konsumenta, ale również jego dóbr niemajątkowych, w tym dóbr osobistych. Naprawienie szkody majątkowej (odszkodowanie, obniżenie ceny usługi turystycznej) w wielu wypadkach nie rekompensuje całości uszczerbku w dobrach konsumenta.

Urlop i wypoczynek, choć mają swoje ekwiwalenty materialne, są również dobrami o charakterze niematerialnym. Dobrami ze sfery odczuć klienta biura podróży. Chodzi w szczególności o takie odczucia jak odpoczynek, regeneracja sił, unikanie stresu, komfort psychiczny, przyjemność ze spędzenia czasu w wybrany sposób, bez zakłóceń, bez nieprzyjemności. Dobra takie zasługują również na prawną ochronę.

Tradycyjnie w prawie cywilnym zwykło się rozróżniać pomiędzy szkodą i krzywdą. Ta pierwsza rozumiana jest (najogólniej) jako pewien uszczerbek w stanie majątkowym danej osoby. Krzywda natomiast jest trudna do przeliczenia na pieniądze, jest ona bowiem pewnym negatywnym zjawiskiem w sferze psychicznej, oznacza ból, cierpienie, dyskomfort. O ile ogólną zasadą prawa cywilnego jest naprawianie szkód majątkowych, co ma miejsce zarówno przy odpowiedzialności kontraktowej jak i przy odpowiedzialności deliktowej, to odmiennie ma się sytuacja w wypadku krzywdy. Ta ostatnia może być rekompensowana tylko w sytuacjach, w których ustawodawca to przewiduje. Ogólne zasady odpowiedzialności kontraktowej (art. 471 i n. k.c.) nie przewidują naprawienia krzywdy. Zadośćuczynienie krzywdzie jest natomiast możliwe w niektórych wypadkach odpowiedzialności deliktowej. W tym w przypadku naruszenia dóbr osobistych.

Katalog dóbr osobistych w prawie polskim jest otwarty, tym samym, wraz z rozwojem różnych form życia społecznego, możliwe jest konstruowanie nowych dóbr osobistych, nie wymienionych wprost w kodeksie cywilnym. Moim zdaniem można zasadnie mówić o prawie do niezakłóconego wypoczynku, jako o prawnie chronionej wartości, ściśle związanej z osobą konsumenta, który zawiera umowę o świadczenie usług turystycznych. Celem skorzystania z usług turystycznych jest bowiem nie tylko przejazd i pobyt w określonym miejscu i na określonych warunkach ale przede wszystkim umożliwienie odpoczynku, relaksu. Przyjęcie, że mamy do czynienia z dobrem osobistym, jakim jest niezakłócony wypoczynek ma ten skutek, że w razie nienależytego wykonania (lub w ogóle niewykonania) umowy o świadczenie usług turystycznych, osoba, której dobro zostało naruszone będzie mogła dochodzić nie tylko roszczeń odszkodowawczych opartych na podstawie kontraktowej, ale również roszczenia o zadośćuczynienie za naruszenie jego dobra osobistego.

Taka sytuacja, kiedy niewłaściwe wykonanie umowy o usługi turystyczne połączone jest z naruszeniem prawa do niezakłóconego wypoczynku prowadzić może do zbiegu reżimów odpowiedzialności: kontraktowej i deliktowej. Ze względu na różne przesłanki tej odpowiedzialności (a także różne możliwości egzoneracji) oraz różny zakres odpowiedzialności za osoby trzecie, może to w praktyce czynić niemożliwym skuteczne dochodzenie roszczeń. W większości wypadków niewłaściwe wykonanie umowy oraz naruszenie dóbr osobistych konsumenta nie są bowiem wynikiem działań organizatora turystyki, ale osób, za pomocą, których wykonuje on swoje zobowiązanie. W ogromnej większości wypadków dotyczy to wypoczynku za granicą.

Oparcie odpowiedzialności organizatora turystyki na przepisach samego kodeksu cywilnego byłoby, więc niewystarczające. W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej ustawodawca polski jest obowiązany zapewnić konsumentom korzystającym z usług turystycznych odpowiedni standard ochrony prawnej przewidziany w dyrektywie nr 90/314/EWG z dnia 16. czerwca 1990r. o podróżach za cenę zryczałtowaną. Z tego względu ustawodawca polski wprowadził dodatkową podstawę odpowiedzialności w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. Na podstawie tego przepisu organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą. Odpowiedzialność organizatora turystyki na podstawie art. 11a ustawy o usługach turystycznych oparta jest na zasadzie ryzyka, jest niezależna od winy organizatora turystyki i jego kontrahentów.

Takie ukształtowanie odpowiedzialności jest bardzo korzystne dla konsumenta. Pozostaje jeszcze jednak pytanie o zakres tej odpowiedzialności, czy obejmuje ona tylko szkodę w sensie uszczerbku materialnego, jak to by wynikało z literalnego brzmienia art. 11 a ustawy o usługach turystycznych w powiązaniu z art. 471 i 361 k.c., czy także krzywdę, jakiej doznał klient biura podróży. Dokonując wykładni art. 11a ustawy o usługach turystycznych należy mieć na uwadze, że ustawa o usługach turystycznych w zakresie tej regulacji implementuje przepisy art. 5 wzmiankowanej dyrektywy. Z tego powodu wykładnia art. 11a ustawy o usługach turystycznych powinna nie tylko odwoływać się do wypracowanego na gruncie prawa krajowego rozumienia pojęcia szkody i niewłaściwego wykonania umowy, ale przede wszystkim wykładnia ta powinna zmierzać do zapewnienia realizacji celów dyrektywy. Państwo mogłoby zostać pociągnięte do odpowiedzialności odszkodowawczej w przypadku niepełnej lub wadliwej implementacji rozwiązań dyrektywy, która to implementacja pozbawiałaby jednostkę poziomu ochrony jej praw przewidzianego dyrektywą i tym samym doprowadziła do powstania szkody po stronie jednostki.

Wykładni przepisów ustawy o usługach turystycznych należy dokonywać uwzględniając treść i cel dyrektywy. Podstawowe znaczenie ma tutaj art. 5 dyrektywy, który nakazuje państwom członkowskim zagwarantowanie odpowiedzialności organizatorów podróży za szkody wyrządzone konsumentom. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 12 marca 2002 roku w sprawie Simone Leitner v. TUI Deutschland GmbH and Co. KG, C-168/00, dokonał wykładni pojęcia szkody na gruncie art. 5 dyrektywy, wskazując, że pojęcie to nie doznaje najmniejszych ograniczeń i nie jest możliwe interpretowanie ogólnego pojęcia szkody w ten sposób, by nie obejmowało ono szkody niemajątkowej (krzywdy). Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że na podstawie art. 5 dyrektywy konsument ma także prawo do wynagrodzenia szkody niemajątkowej polegającej na utracie przyjemności z podróży, zmarnowanym urlopie, wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy usług tworzących pakiet usług turystycznych. W związku z tym art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych należy wykładać w ten sposób, że obejmuje on również obowiązek naprawienia szkody niemajątkowej, polegającej ogólnie mówiąc na zmarnowanym urlopie (utraconym wypoczynku, utraconej przyjemności z urlopu). Stanowisko takie zostało zaaprobowane przez część doktryny oraz najnowsze orzecznictwo sądowe.


Powyższy tekst to skrót odczytu na temat. "Odszkodowanie i zadośćuczynienie za zmarnowany urlop" wygłoszonego w dniu 12. maja 2008r. na zebraniu naukowym Zakładu Prawa i Organizacji Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie.

Autor, mgr Piotr Kostański jest doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz w Europejskim Kolegium Doktoranckim. Wykonuje zawód adwokata, www.akkn.pl
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Odpowiedzialność touroperatora organizatora wypoczynku biura podróży za zepsuty urlop wakacje szkody niematerialne naruszenie prawa do niezakłóconego wypoczynku odszkodowanie za stres turysty utrata przyjemności z wakacji sąd c-168 00 prawo dobro simone leitner wyrok w zmarnowany zadoscuczynienie trybunał sprawiedliwości tui o zadośćuczynienie


Komentarze:

  • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

   [2008-06-24 19:23 83.22.75.*]

   Czyli raj dla wszelkiego autoramentu oszustów i naciągaczy! Najmniej na tym skorzystają rzeczywiście poszkodowani...
   W.   odpowiedz »

   • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

    [2008-06-24 22:20 12.110.57.*]

    Witamy w UE. Dlatego ja w przeciwieństwie to wszystkich "oświeconych" głosowałem na NIE. Mam nadzieje, że Kaczyński nie podpisze traktatu. Co to za państwo, w którym nadrzędnym jest prawo innego państwa? Straciliśmy chyba niepodległość...   odpowiedz »

    • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

     [2008-06-25 09:21 83.24.94.*]

     Przy I rozbiorze Polski tez oddawalismy sie w rece podobno lepszej opieki i to tez w wiekszosci dobrowolnie.   odpowiedz »

     • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

      [2008-07-04 13:57 89.174.213.*]

      moze Ty sie komus oddajesz (chociaz kto by chcial)   odpowiedz »

      • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

       [2009-08-19 09:15 95.158.100.*]

       Oj Panie Piszczyk ale się Pan napocił wypisując te brednie-nie szkoda lata?Zestresować to się można wszystkim jak ktoś bardzo chce -widziałem turystów zestresowanych samym faktem konieczności płacenia za toaletę albo wstęp do muzeum.
       Relaks i odpoczynek to nie jest to samo-czasem żeby się zrelaksować to trzeba się zmęczyć.Od razu widać że bywał Pan jedynie w sanatoriach i na darmowych wczasach.Dziwi mnie jednak ,że te brednie podpisuje Pan własnym nazwiskiem-tego doktoratu to raczej nie będzie-bo gdyby był to pańska uczelnię czeka szereg procesów o zadośćuczynienie społeczeństwu narażonemu na stres z powodu wyrzucania w błoto ich podatków zużytych na kształcenie grafomanów. odpowiedz   odpowiedz »

     • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

      [2008-09-24 16:27 62.21.13.*]

      jak ty się oddawałeś przy pierwszym rozbiorze to nie dziwię się że skleroza mąci tobie jasnośc myślenia.Jak tam było przy drugim?
      Wjakich dziurach chowałeś się w czasie powstan listopadowego i styczniowego?A jak tam było w czasie insurekcji Kosciuszkowskiej?
      Opoweiadałeś te historie psychiatrze - gwarantuję że go zainteresują!   odpowiedz »

    • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

     [2008-06-25 11:40 89.174.213.*]

     nareszcie w tym kraju zacznie obowiazywac sensowne prawo ktore chroni klienta a nie organizatora!. Wiem, wiem wszyscy nieuczciwi organizatorzy beda tu psioczyc i wymyslac brednie o niepodleglosci o naciagaczach itp. Ale prawda jest taka ze w przypadku organizacji imprezy turystycznej organizator MUSI odpowiadac za jej wszytskie aspekty (nie obchodzi mnie ze organizator wynaja samolot od kogos kto zawalil to jest ryzyko operacyjne i niech jego koszty ponosi organizator). Pozdrawiam wszytskich Pisioro-Maryjniakow i mam dla was rade ... ten kraj nie jest dal was :]   odpowiedz »

     • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

      [2008-06-25 12:50 12.110.57.*]

      Ja akurat nie jestem "pisioro-maryjniakiem", nawet ich nie lubie. A tu jestes pusty, bo nie potrafisz znalezc innych argumentow niz "pisior", "kaczka", "moher" lub "ciemnogorod". Jesli sa tacy zli, powiedz konkretnie dlaczego. Pewnie nie wiesz bo w Wyborczej nie napisali...   odpowiedz »

      • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

       [2008-07-04 13:51 89.174.213.*]

       argumen ty podalem powyzej ale pewnie nie potrafisz przeczytac i zrozumiec bo w Naszym Dzienniku ojceic nie wytlumaczyl..   odpowiedz »

      • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

       [2008-09-24 16:20 62.21.13.*]

       proś Boga o zdrowie bo na rozum za póżno!   odpowiedz »

     • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

      [2008-06-25 14:49 83.30.30.*]

      Sądząc po twoim tonie, to chyba ty należysz do tej grupy - która wyjeżdżając z biurem wie jeszcze przed wyjazdem co będzie tematem reklamacji - po powrocie, bo niebo było za mało niebieskie, bo plaża była kamienista, bo było za gorąco na pustyni i za zimno na lodowcu, bo na placu św Piotra byli ludzie i przeszkadzali oglądać, bo do kolejki linowej trzeba było podejść 100 metrów pod górę itp. Współczuję - żadne pieniądze nie zrekompensują życia spieprzonego posiadaniem takiego charakteru!
      W   odpowiedz »

      • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

       [2008-07-04 13:56 89.174.213.*]

       No coż.. na psychologa analityka tonu wypowiedzi to Ty sie nie nadajesz... nie mialem okazji byc niezadowolonym z wyjazdow ktore odbywalem z roznymi biurami ale tylko dlatego ze wiedzialem duzo wczesniej na co si edecyduje jak to wyglaada itd., gdybym sluchal osob w biurach podrozy to zapewne bylbym jednym z pierwszych ktorzy skladaj areklamacje.. i nie chodzi tu o takie rzeczy ktore wymieniasz ale o to ze organizatorzy klamią! opowiadają brednie a nie fakty o danej miejscowosci czy hotelu. podam przyklad.. patrzac na zdjecie w katalogu widzisz piekny hotel nic dookola, restauracja w budynku z pieknymi parasolami .. a rzeczywistosc.. hotel pomiedzy dwoma innymi (odlegosc od nich jakies 5-8 metrow .. restauracja to... macDonald!... za oszustwo nalezy sie odszkodowanie!!!!!   odpowiedz »

      • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

       [2008-09-24 16:18 62.21.13.*]

       Co ty za brednie wypisujesz?Po co te histeryczne reakcje?Przecież to normalne że prawo obowiązuje także Biura podróży.Weż sie za uczciwą pracę bo do turystyki się nie nadajesz!Jest tyle pięknych zawodów nie musisz oszukiwac swoich klientow turystów idż w termin do szewca i skończą się twoje problemy   odpowiedz »

    • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

     [2008-07-03 16:22 83.6.250.*]

     Ja tez jestem nieoświecona nawiazuje do drugiej wypowiedzi
     tez głosowałam na nie choc i dyplom UW posiadam i kilka języków znam
     zawsze trzeba sie przyjazdnić na swoim poziomie a tutaj co co Polacy z tego maja ze sa w Unii
     narzucanie prawa przegladabnie pisanie podan itd a oni tania sila robocz rynek zbytu tanie materaiły a ich drogie usłygi i co dalej co dalej
     ' tak wszysczy chcieli do Unii a szczególnie Ci nie zbyt wykszatlceni i co mnie dziwi nie znajacy żdnego obcego języka ja poprostu7 nie wiem
     Zenia   odpowiedz »

     • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

      [2008-09-24 16:11 62.21.13.*]

      Nieoświecona jesteś to prawda.Otoż glupi i nieporadni nic z Unii nie mają zresztą tak jak wcześniej.Spytaj się młodych co uczą sie lub pracują zagranicą co z tego mają, spytaj się rolników czy chcą zrezygnowac z dopłat, rozejrzyj się dookoła jak się nasz kraj zmienia za unijne pieniądze, zobacz jak żyją ludzie poza Unią zresztą to pewnie zbyt ambitne zadania intelektualne dla "nieoświeconej" możesz sobie dalej marudzc że tobie się nie udało z własnej winy. Na szczęście mamy demokrację i 80% społeczeństwa myśli inaczej   odpowiedz »

    • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

     [2008-09-24 16:01 62.21.13.*]

     przestań już brac te narkotyki bo z treści twojego postu wynika że mózg tobie zniszczyły.I natychmiast marsz do psychiatry!!! Coc pewnie już za pożno   odpowiedz »

   • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

    [2008-09-24 15:57 62.21.13.*]

    Każdy kto procesował się z biurem podroży wie jak to jest. Działalność turystyczna jest jednym wielkim obszarem bezprawia. Kolejne kontrole UOKiK wykazują że 96 % biur stosuje niedozwolone klauzule umowne niekorzystne dla klientów. I co? I nic! Biura podróży słusznie zakładają, że na 100 niezadowolonych klientów w pierwszej fazie tylko 5 osób walczy do końca, we wszystkich instancjach. Wolą zapłacić 5ciu osobom niż 100 zwłaszcza po kilku latach. Czy biuro podróży nie ma zawartych umów z hotelami, które nakazują zwrot za niewykorzystane świadczenia? Czy nie ma umów z liniami lotniczymi, które nakazują naprawić szkodę, w razie nie wywiązania się z umowy? Czy nie ma zawartych polis ubezpieczeniowych OC? Otóż wszystko to mają i skrupulatnie z tego korzystają bogacąc się bezpodstawnie kosztem nabijanych w butelkę klientów. Każda próba ucywilizowania tej działalności wzbudza histeryczne reakcje oszustów udających przedsiębiorców branży turystycznej. Precz z rynku dranie! Zróbcie miejsce dla uczciwych i szanujących prawo w tej branży! Na razie uczciwi nie mają czego tam szukać.   odpowiedz »

    • Malkontenci wszystkich krajów łączcie się? 

     [2008-09-28 07:27 83.21.98.*]

     Co za bzdury? Dlaczego nie żądacie zadośćuczynienia od popsutego samopoczucia przez Kaczyńskich, za małe emerytury od ZUS, za śmierdzące kible od PKP, za podwyżki od wody, prądu i gazu oraz do kościoła za to, że bóg tak Was niesprawiedliwie doświadczył i poskąpił Wam poczucia humoru i rozumu?   odpowiedz »

     • Malkontenci wszystkich krajów łączcie się? 

      [2008-09-29 11:48 62.21.13.*]

      odpowiedz sobie sam matolku.   odpowiedz »

     • Malkontenci wszystkich krajów łączcie się? 

      [2008-09-29 12:06 62.21.13.*]

      Wrodzona tępota umysłowa nie pozwala tobie zrozumiec o czym jest tu dyskusja. Ty zdaje się probujes byc ironiczny? Jeśli tak to w porządku i dzięki za post bo śmieszy mnie zapoznawanie się z nowymi odmianami głupoty szczególnie takiej, co przybiera ton ironiczny by głosić światu najulubieńsze brednie. Ironia jednak do Ciebie nie pasuje żeby się nią posługiwać potrzebna jest inteligencja i poczucie humoru to nie dla Ciebie. Jak mawiał klasyk "głupota jest też pewnym rodzajem używania umysłu" zostań przy tym. Probując czegoś innego będziesz się tylko ośmieszał.   odpowiedz »

  • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

   [2008-06-25 16:00 83.30.23.*]

   I jeszcze przyczynek - znaleziony pod artykułem na taki temat zamieszczonym na interii:
   "Dobrze by było aby dziennikarze sprawdzili ile
   wycieczek ten niby pokrzywdzony już reklamował.
   Jest spora grupa "reklamiarzy", którzy w momencie
   wyruszenia na wyjazd zagraniczny fotografują
   wszystko co by tylko mogło poświadczyć ich
   późniejsze roszczenia.
   Najczęściej namawiają jeszcze kilka osób do
   podobnego postępowania bo "kupa" może
   więcej. Byłem na takiej imprezie, ja wspaniale się
   bawiłem dużo zwiedziłem, miło wspominam wyjazd i
   wrażenia, a kilka osób namówionych przez"
   reklamiarza" miało popsuty wyjazd bo do
   wszystkiego ustawiali się na "sztorc",
   wszystko było nie tak, wzajemnie się o tym
   upewniali i zapewniali, ten fakt dokumentnie psuł
   im nawet najlepszą zabawę! Po przyjeździe biegają
   z reklamacjami dziesiątki telefonów, konsultacje,
   i znowu ulewa się żółć! Niestety
   "reklamiarzowi" większą satysfakcję
   sprawia samo reklamowanie, niż pobyt wypoczynkowy
   czy wycieczka. I nic by się nie stało gdyby nie
   to, że wciągają w swoje wręcz obsesyjne
   "reklamiarstwo" innych zatruwając im
   życie."
   Niezłe? Może by tak zacząć tworzyć czarną listę takich "klientów" - i informować np. o braku miejsc? Takie osoby potrafią spieprzyć najpiekniejszy i najlepiej zorganizowany wyjazd!   odpowiedz »

   • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

    [2008-09-24 15:48 62.21.13.*]

    Ja uważam że "czarne listy" (tych klientow nie obsługujemy)dla tych drani co im się nie podobają usługi Touroperatorów to za mało przecież oni mogą sobie wykupic lepszą i tańszą wycieczkę zagranicą lub u uczciwego touroperatora proponuję:
    1.ustanowienie śądów dorażnych w kórych składzie byliby jedynie przedstawiciele skarżonych touroperatorów
    2. konfiskatę majątku i paszportu już po pierwszej reklamacji
    3.w przypadku oddania sprawy do sądu deportacja na Białoruś,Korei Północnej,Birmy gdzieś gdzie jest porządek
    4.obóz reedukacyjny lub fizyczną likwidację z pobraniem narządów do przeszczepu w przypadku recydywy   odpowiedz »

  • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

   [2009-08-09 08:56 95.158.100.*]

   Oj Panie Piszczyk ale się Pan napocił wypisując te bzdury-zaraz widać,że nie ma Pan pojęcia ani o turystyce ani o wycieczkach.Myli Pan pojęcia -na wycieczke nie jedzie się po to żeby odpoczywać-relaks i odpoczynek to nie jest to samo.
   Widocznie do tej pory bywał Pan tylko w sanatoriach albo na darmowych wczasach inaczej wiedziałby Pan że czasem zeby sie zrelaksować trzeba sie zmęczyć.Niezakłócony jak Pan to pisze wypoczynek można mieć teoretycznie na pustyni i też nie do końca bo można trafić na beduinów.A stres to pojęcie szerokie i indywidualne -widziałem turystów zestresowanych samym faktem,że trzeba płacic za toaletę albo wstęp do muzeum.Jak ktos chce to może dostać zawału nawet z braku kapuśniaku na wspomnianej pustyni-dziwi mnie jednak ,że te wypociny podpisał Pan własnym nazwiskiem-na przyszłość radzę uważać bo moga cofnąć doktorat o co zadba jakiś pana kolega po fachu np po to żeby nie stresowac społeczeństwa,że za ich podatki uczelnie produkuja bezwartościowych grafomanów.   odpowiedz »

  • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

   [2009-08-09 09:10 95.158.100.*]

   Oj Panie Piszczyk ale się Pan napocił wypisując te brednie-nie szkoda lata?Zestresować to się można wszystkim jak ktoś bardzo chce -widziałem turystów zestresowanych samym faktem konieczności płacenia za toaletę albo wstęp do muzeum.
   Relaks i odpoczynek to nie jest to samo-czasem żeby się zrelaksować to trzeba się zmęczyć.Od razu widać że bywał Pan jedynie w sanatoriach i na darmowych wczasach.Dziwi mnie jednak ,że te brednie podpisuje Pan własnym nazwiskiem-tego doktoratu to raczej nie będzie-bo gdyby był to pańska uczelnię czeka szereg procesów o zadośćuczynienie społeczeństwu narażonemu na stres z powodu wyrzucania w błoto ich podatków zużytych na kształcenie grafomanów.   odpowiedz »

   • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

    [2009-08-09 11:08 95.158.100.*]

    Osobiście znam takiego co to już ze wszystkich biur wyszarpnął "rekompensatę"-ostatnio za Grecję.Wyspecjalizował się i cały rok podróżuje za darmo-a ponieważ ma I grupę inwalidzką to jeszcze dostaje z PFRON dofinansowanie i zwrot kosztów za osobe towarzyszącą.
    W Grecji zmienili mu hotel a on zapłacił za ten właśnie (nigdy przedtem w Grecji nie był ale wiedział za co płaci) i co miał robic biedaczek? siedział i męczył się całe 2 tygodnie (przedłużyl pobyt bo wiedział,że jego "na wierzchu")-poprzepychał sie z biurem kilka miesięcy-przynajmniej miał sie czym zająć i w końcu swoje uzyskał -bez sądu.   odpowiedz »

    • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

     [2009-08-10 11:33 95.158.100.*]

     eh   odpowiedz »

     • Organizator jest odpowiedzialny za zepsucie urlopu 

      [2009-08-10 15:58 95.158.100.*]

      abc   odpowiedz »

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję