TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

TUI Polska wyrzucone z PIT

Sprawa traktowania agentów turystycznych przez TUI Polska odbiła się głośnym w całej branży. Dziś prezes Polskiej Izby Turystycznej Paweł Niewiadomski wydał oświadczenie, w którym potępił praktyki stosowane przez organizatora, równocześnie wykluczając go z grona członków Izby.


Oświadczenie Polskiej Izby Turystyki publikujemy poniżej.

Polska Izba Turystyki reprezentując interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców, broniąc godności i praw swoich członków, a także realizując zadania kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej nie może pozostać neutralna wobec działań TUI Poland sp. z o.o.

TUI Poland sp. z o.o. jest od wielu lat obecna na polskim rynku usług turystycznych. W okresie tym nawiązała współpracę z setkami agentów, z niektórymi współpracowała nawet kilkanaście lat. Umowa agencyjna jest umową należącą do grupy umów o świadczenie usług, wymagającą szczególnego zaufania stron. Nosi znamiona trwałości i skierowana jest na stałe pośredniczenie lub stałe dokonywanie czynności prawnych w imieniu dającego zlecenie. Niewątpliwie przez okres kilkunastu lat współpracy pomiędzy agentem a TUI Poland doszło do ukształtowania wzajemnego zaufania oraz poszanowania praw każdej ze Stron. Na uwagę zasługuje okoliczność, iż na zbudowanie w Polsce marki TUI Poland przyczyniły się również wieloletnie działania agentów.

Niestety działania TUI Poland podejmowane od 2012 r. zniweczyły te kilkanaście lat wspólnej pracy. W pierwszej kolejności agentom została narzucona umowa skonstruowana bez należytej i dotychczasowej dbałości o równoprawność praw i obowiązków stron umowy. Następnie dokonano wypowiedzenia umów agencyjnych, bez podania przyczyny na bezprecedensową w Polsce skalę. Dodatkowo, po wypowiedzeniu ww. umów TUI Poland rozpoczęła nieetyczne działania informacyjne wobec nabywców usług turystycznych narażając agentów na utratę dobrego imienia i wiarygodności wśród dotychczasowych klientów obsługiwanych przez biura agencyjne TUI Poland, którym wypowiedziano umowy.

Powyższe działania naruszyły, naszym zdaniem, postanowienia Kodeksu Etyki Koncernu TUI. Do jego przestrzegania zobowiązany jest każdy pracownik koncernu, w tym również, a może przede wszystkim, przedstawiciele kadry zarządzającej. Zgodnie z zapisami Kodeksu, TUI jest "solidnym i uczciwym partnerem biznesowym. Dotyczy to zarówno współpracy krajowej, jak też międzynarodowej. TUI traktuje partnerów biznesowych profesjonalnie, uczciwie, odnosi się do nich z szacunkiem, a działania firmy są transparentne. Kodeks powinien być stosowany przez wszystkie firmy, w których większościowe udziały pośrednio lub bezpośrednio posiada TUI AG. Kodeks praktyk powinien być stosowany, na ile jest to możliwe, przez inne firmy powiązane, a także w relacjach z dostawcami i przedstawicielami." Wszakże czytamy w nim także, że "nieprzestrzeganie i pogwałcenie Kodeksu nie będzie tolerowane. W interesie wszystkich pracowników firmy każde tego typu zachowanie będzie rygorystycznie eliminowane. Wszelkie instrukcje wydane w sprzeczności z zapisami Kodeksu nie mają mocy i powinny być zgłaszane."

Decyzje TUI Poland sp. z o.o. wobec własnych partnerów, stoją w naszej ocenie w sprzeczności z ww. postanowieniami Kodeksu Etyki Koncernu TUI, a także etyką biznesową. Zgodnie z definicją, "etyka w działaniu przejawia się w nawiązywaniu i utrzymywaniu współpracy z partnerami. Odnosi się do takich spraw, jak poszanowanie kontrahentów, dostawców, inwestorów, klientów, konkurencji, uczciwe wykonywanie zobowiązań, dostarczanie klientom wartościowych towarów i usług, stosowanie zasad uczciwej konkurencji (jest to tzw. szlachetna rywalizacja), ale również eliminowanie wszelkich przejawów nieetycznego zachowania wszystkich współpracowników i partnerów, kierowanie się dobrem nie tylko własnym, ale całego społeczeństwa". "Etyka w biznesie to także (…) stosowanie jasnych i przejrzystych reguł prowadzenia działań biznesowych, odcinanie się od podejrzanych inwestycji, jak również umiejętność przyznania się do błędów, dostrzeganie skutków własnych decyzji i gotowość ponoszenia za nie odpowiedzialności".

Zastosowana przez TUI Poland strategia biznesowa nie odznaczała się transparentnością ani poszanowaniem własnych kontrahentów. Transparentność oznacza przejrzyste reguły gry w umowie, zatem w odniesieniu do konstrukcji umowy agencyjnej, oznacza chociażby sprecyzowanie warunków, które musi spełnić agent TUI Poland, aby sprzedawać produkt touroperatora. Znając wymogi partnera, jest on w stanie prowadzić swoją politykę sprzedaży. Bez tego narzędzia, zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że agent, który skoncentrował się przede wszystkim na sprzedaż oferty TUI Poland, a z którym bez podania przyczyny rozwiązano umowę znajdzie się z dnia na dzień w bardzo  trudnej sytuacji biznesowej.

Wobec owych działań, Polska Izba Turystyki podjęła próbę mediacji z TUI Poland. Spotkanie z przedstawicielami Izby zaowocowało jasnymi deklaracjami ze strony TUI Poland, iż dołoży wszelkich starań w celu wdrożenia podniesionych przez Izbę zagadnień podczas opracowywania projektu przyszłej umowy agencyjnej tak, aby zagwarantować równowagę praw i obowiązków obu stron umowy. W następstwie Izba otrzymała od TUI Poland propozycję zmian, jednak nie pokrywały się one ze stanowiskiem Izby, ani z wcześniejszym pisemnym zobowiązaniem TUI dotyczącymi równowagi praw i obowiązków stron umowy. W konsekwencji, żadne zmiany w umowie nie zostały wprowadzone, a TUI Poland podjęło kolejne, nieetyczne działania.

Bardzo poważne wątpliwości co do poszanowania przez TUI Poland zasad uczciwej konkurencji budzą działania informacyjne TUI Poland skierowane do klientów biur agencyjnych, z którymi rozwiązano umowę. Zdarza się, iż działania te mogą naruszać, nie tylko budowane niejednokrotnie przez lata wizerunek i dobre imię agenta, ale także mogą pośrednio wpłynąć na działalność innych touroperatorów. Pojawiają się bowiem takie sytuacje, iż klient posiadając zaufanie do danego agenta, oferującego mu usługi kilku touroperatorów otrzymuje informacje od TUI Poland o rozwiązaniu współpracujący z danym agentem. Informacja ta może wywołać u klienta mylne przeświadczenie o niefachowym bądź niestarannym działaniu agenta, powodującym w rezultacie wypowiedzenie umowy. Konsekwencją może być naruszenie pozytywnego wizerunku oraz dobrego imienia agenta i rezygnacja danego klienta z jego usług. Co więcej, działania informacyjne TUI Poland mogą wywołać u klienta błędne wyobrażenie o całkowitym zaprzestaniu świadczenia przez agenta usług agencyjnych, również na rzecz innych touroperatorów. W rezultacie, może powstać sytuacja, w której klient nie otrzyma ofert innych touroperatorów współpracujących z danym agentem, ponieważ będzie przeświadczony, iż agent ów zaprzestał prowadzenia jakiejkolwiek działalności. Działania te mogą zatem dotknąć całą branżę usług turystycznych, w tym także innych organizatorów imprez turystycznych. Oprócz tego w naszej ocenie pozostają w sprzeczności z powołanymi powyżej postanowieniami Kodeksu Dobrych Praktyk TUI.

Decyzje TUI Poland w naszej ocenie powinny być przez touroperatora zweryfikowane, a strategia postępowania zmieniona. Niestety podjęte przez spółkę działania zniweczyły budowane przez lata solidne podstawy wzajemnego szacunku, przejrzystych zasad wzajemnej współpracy partnerów biznesowych, przyczyniły się również do pogorszenia wizerunku polskiej branży turystycznej, w tym wizerunku Polskiej Izby Turystyki. Z tego względu Izba wyraża dezaprobatę dla tego typu działań. Wobec okoliczności, iż droga mediacyjna została wyczerpana, a działania nieetyczne są nadal kontynuowane podjęto decyzję o wykluczeniu Tui Poland sp z o.o. z członkostwa w Polskiej Izbie Turystyki.

Z poważaniem

- Paweł Niewiadomski
Prezes, Polska Izba Turystyki

Równocześnie Sekretarz Generalny Polskiej Izby Turystyki, Tomasz Rosset odnosi się do informacji o wcześniejszym wystąpieniu TUI Poland z szeregu członków PIT. "W związku z informacją, że TUI Poland sp. z o.o. wystąpiła z PIT już w czerwcu 2012 r. uprzejmie wyjaśniam, że:


 1. nowo wybrany Prezes PIT Paweł Niewiadomski bezzwłocznie poprosił Prezesa Andryszaka o spotkanie aby wyjaśnić powody rezygnacji
 2. do spotkania doszło 02 lipca 2012 r.- oprócz w/w Prezesów w spotkaniu wzięli udział Wiceprezes PIT i Prezes Oddziału Mazowieckiego Dariusz Wojtal i Sekretarz Generalny PIT Tomasz Rosset - podczas spotkania, po wysłuchaniu informacji o koncepcji planowanych przez Izbę działań w nowej kadencji, Prezes Andryszak ustnie wycofał rezygnację
 3. w wywiadzie udzielonym dziennikowi Rzeczpospolita 10.09.2012 r. Prezes Andryszak wyraźnie mówi, że TUI jest nadal członkiem PIT
 4. 20 grudnia 2012 r. Prezes Andryszak potwierdził pisemnie, zgodnie z ustaleniami ze spotkania z dn. 19.12. 2012 r. Prezesów i prawników obu stron, treść wspólnego komunikatu, z którego jasno wynika, że TUI jest członkiem PIT
 5. spółka TUI do 5.09. br. uczestniczyła wielokrotnie w wypracowywaniu stanowisk PIT, otrzymywała na bieżąco wszystkie informacje - wymiana korespondencji miała miejsce kilkadziesiąt razy


Polska Izba Turystyczna przekonuje, iż nieprawdziwa jest informacja, że na stronie internetowej organizatora nie było informacji o członkostwie w PIT. Dodatkowo w związku z zawartą informacją, że na stronie internetowej TUI nie ma informacji o członkostwie w PIT, uprzejmie wyjaśniam, że jeszcze 5 września 2013 r. (dzień ostatniego spotkania Prezesa PIT oraz Przewodniczącego Komisji ds. Agentów Turystycznych z Prezesem TUI) spółka posługiwała się logo PIT na tytułowej stronie internetowej. Izba dysponuje poświadczonym notarialnie zrzutem z ekranu z datą 5 września 2013 r." - pisze Tomasz Rosset.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
TUI Poland Polska Izba Turystyki organizator turystyki prezes sekretarz generalny Tomasz Rosset Paweł Niewiadomski Tomasz Rosset


Komentarze:

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 15:35 91.194.107.*]

   wyrzucić TUI z Polski !   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-30 17:16 89.25.186.*]

    Tui dzieli miejsca w czrterach z Rainbowem, dlatego tylko biura rainbow są jeszcze na liscie agentów tui. Jak tylko ich oleja znikna z tej listy. mareczek ratuje swój tyłeczek bo ma ultimatum albo wyciagnie tui z długów albo leci ? Za dobrą chyba ma posdakę ale i tak nie da rady- za tyle krzywdy spotka go KARA a tego wszyscy mu życza z całego serca   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-10-30 17:22 212.67.150.*]

     też mnie zastanawiało dlaczego słabe biura Rainbowa pozostały nadal agentami TUI :)   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 15:37 37.225.147.*]

   Czemu tak długo PIT zwlekał z wyrzuceniem tego złodzieja i oszusta Andryszaka? Takiej kanalii nie było jeszcze w branży turystycznej i oby w żadnej innej branży nigdy nie było podobnego debila.
   Dziwi mnie to, że inni touroperatorzy sprzedają Andryszakowi miejsca w czarterach, zamiast go olać i wykluczyć z rynku.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 21:59 89.76.173.*]

   TUI Poland działa na rzecz Niemców a nie Polaków. Polak to smieć- daj kasę i wont   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 16:26 83.5.134.*]

   Generalnie wszyscy są zadowoleni z wyrzucenia TUI Poland z PIT-u, ale chyba nie Tur-info.pl, który pozwala na wyświetlanie googlowskich reklam TUI na swojej stronie www. Czyżby "serwis branżowy" miał inne zdanie niż branża?
   TUI powinno zniknąć z naszej pamięci i z wszystkich mediów polskich.   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-30 22:59 83.28.134.*]

    Moze sobie znikać z pamięci agentów i mediów polskich:)) wazne ,ze klienci co maja kase nadal kupują raczej w tui i w neckermanie, i raczej nie zmienia na cudowne "polskie biura" z cudowna oferta hotelowa, a wiec wszyscy beda juz teraz zadowoleni, zwlaszcza agenci wreszcie odetchnęli z ulga ze ktos ukaral tui, jesli im to pomoze to powodzenia:))   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-10-31 11:34 83.4.254.*]

     Tak, bo polski klient (nieważne w jakiej branży) nie lubi tego co polskie...woli zagraniczne. Choćby największe g....o ale zawinięte w zagraniczny papierek zawsze zachwyci polskiego klienta.
     Zapytaj Niemca czy kupi w polskim biurze podróży. Oczywiście że NIE. Niemiec dba o niemiecką gospodarkę dlatego kupuje u siebie.
     Dzięki temu jego gospodarka ( w tym biura podróży) rośnie w siłę.
     Nie przesadzajmy też z tą jakością TUI Polska, bo to naprawdę nie ma nic wspólnego ze standardem TUI Niemcy.
     Dzisiaj korporacja TUI testuje na nas Polakach, bo cóż zresztą ma tutaj do stracenia? Firmę, która i tak od lat nie przynosi zysków?
     Klient oczywiście jest zadowolony, bo ma przecież świetny mega rabat w wysokości 3% a na dodatek od razu czuje się lepiej, bo nie da zarobić jakiemuś tam agentowi-być może sąsiadowi, który ma biuro podróży.
     Jakież to polskie!   odpowiedz »

     • PIT potępia TUI Polska 

      [2013-10-31 12:08 83.28.134.*]

      ale smieszny ten komentarz:))to wlasnie jest polskie myslenie! co mnie obchodzi sasiad agent, po co kupowac gorszy produkt za ta sama cene? po co niemiec mialby kupowac w polskim biurze jak ma lepsze hotele w swoim? kto leci na 3% rabatu jak wydaje 20 tys na wczasy? fakty sa takie ze tui ma generalnie lepsze hotele, wystarczy poczytac opinie na portalach typu tripadvisor, obejrzec zdjecia, zbadac lokalizacje a nie kierowac sie smiesznymi klasyfikacjami polskich biur podrozy, np.itaka daje 5 gwiazdek hotelom , ktore ida do remontu albo nikt tzn niemcy czy anglicy juz ich nie chce, wiekszosc polskich biur wypatruje tzw okazji, kupuja pokoje po 5 euro i sprzedaja jako 4 czy 5*. oczywiscie wiekszosc klientow sie na tym nie zna wiec ida do biura i agent wciska im to z czego ma najwieksza prowizje
      ( czytaj , z ktorym biurem mu sie najlepiej współpracuje) z tui od dawna nie moze wspolpracowac wiec zieje jadem zamiast skupic sie na swojej pracy i szukac innych dobrych produktów. Pisanie wiec o klientach, ze nie chce dac zarobic agentowi to zenada, klient po prostu chce dobrego produktu i tyle, wszystko mu jedno gdzie go kupi. I nie piszcie lepiej ciagle tych swoich "branzowych rewelacji", klienci czytaja tour-info, nic dziwnego ze nie chca juz od was nic kupowac.   odpowiedz »

      • PIT potępia TUI Polska 

       [2013-10-31 12:44 89.25.186.*]

       A co Ty tam wiesz o dobrych otelach z TUI Moze kiedys mieli dobre hotele ale teraz maja te same badziewie co inni, sam sobie porównaj :)   odpowiedz »

      • PIT potępia TUI Polska 

       [2013-10-31 14:31 212.67.150.*]

       tripadvisor- przecież na tym portalu opinie piszą pracownicy TUI Poland. Zapytaj- zobaczymy , czy potrafią się przyznać?   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-31 14:45 212.67.150.*]

    przeczytaj uzasadnienie tego posunięcia PIT- a potem zabieraj głos. TUI Poland postępowało niezgodnie z ogólnie przyjętymi normami etycznymi !!! i za to zostało ukarane. Wiadomo,że nie jest to dla TUI wielka strata, ale marketingowo na pewno to odczują, a poza tym prezes nie będzie mógł nadal udowadniać wszystkim,że wyznacza kierunki rozwoju branży, bo branża wypowiedziała się co do jego kierunku- jak to kiedyś określiłem: po trupach do przodu.
    W Niemczech,jeżeli TUI DE dostało by taką etykietę firmy nieetycznej, to byłoby już pozamiatane, a w Polsce i prezes i jego klakierzy udają,że nic się nie stało.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 22:56 86.63.127.*]

   brawo , brawo PIT za tą decyzję. Ta parszywa owca (TUI) nie ma prawa być w Izbie, Praktyki powinny być napiętnowane i tak się stało.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 23:05 86.63.127.*]

   TUI z prezesem to parszywa owca na rynku polskim należy takiego pasożyta eliminować z rynku turystycznego. Bardzo dobrze zrobił PIT wyrzucając ich z Izby - brawo!!!!   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 17:28 178.42.112.*]

   Brawo za odwagę dla Polskiej Izby Turystyki, w przeciwienstwie do Osatu,który wręcz narzucał agentom obowiązek wywiązywania się z umów,które były skonstruowane na niekorzyść sieci agentów.Zgodnie z umowami Agent odpowiadał dokładnie za wszystko,aTui jako organizator za nic.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-30 17:36 195.82.165.*]

   Trochę długo to trwało :( ale teraz wiadomo dlaczego. Szkoda że PIT wcześniej nie informował że coś w tej sprawie robi. Generalnie OK   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 10:46 81.219.66.*]

     odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 10:47 81.219.66.*]

   Inni touroperatorzy te prowadza podobne praktyki i tez powinno sie ich wykluczyc, np. 7 Islands podkrada agentom klientow. Zlodzieje.   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-31 11:39 95.51.171.*]

    Brawo , brawo PIT, decyzja bardzo słuszna. A teraz my wszyscy Agenci winniśmy konsekwentnie każdemu pytającemu Klientowi o ofertę TUI przedstawiać tę firmę w odpowiednim świetle.   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-10-31 19:24 89.71.91.*]

     A Wy macie jeszcze jakichś klientów :o   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 11:10 77.253.205.*]

   Brawo PIT za rzetelne wyjaśnienie sprawy rzekomego wystąpienia TUI z izby w 2012r. Zero poszanowania współpracowników, agentów jak i polskiego rynku turystycznego.
   Niestety nie wiem z czego się cieszą klienci piszący na tym forum? Z 3% zniżki, która obowiązuje notorycznie na stronie TUI? No to gratuluję. Najbardziej w tym wszystkim szkoda mi marki TUI, która kiedyś była prestiżowa, a teraz to zwykła tania masówka.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 15:32 83.13.109.*]

   Szacunek za odwagę i decyzję o wykluczeniu TUI z PIT dla Prezesa Niewiadomskiego! Poprzednik prezesa, brylujący w mediach tzw. "ekspert turystyczny" lizus i karierowicz na pewno nie zdobyłby się na to   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 11:13 83.17.197.*]

   dobrze, gdy branza potrafi reprezentowac branze   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-31 16:43 212.144.101.*]

    a co to ma za znaczenie? dla klienta zadnego! liczy sie cena i produkt, a nie jakies nieznaczace organizacje, nieznane nawet na polskim rynku!!!!   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 11:16 80.53.222.*]

   Bardzo dobrze się stało ,że zostali wyrzuceni-należało się im to ,ale z drugiej strony to wyrzucenie to im zwisa , tylko preziom PITu wydaje się,że to sprawa życia i śmierci sic....   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-31 12:39 83.5.11.*]

    Nigdzie nie słyszałam i nie czytałam że dla PITu jest to sprawa życia i śmierci! A czy TUI to zwisa to jeszcze zobaczymy.
    Plus dla PIT !!!!   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 11:19 91.198.97.*]

   PIT -brawo idzie nowe, młodsze spojrzenie, bardziej logiczne -masterstick przywołać TUI ich własny kodeks dobrych praktyk ! Brawo - czyli TUI sam sobie strzelił gola i za moment będzie Totalne Uno I...   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-31 12:00 178.42.102.*]

    Nieładnie, oj nieładnie, że Prezes TUI okłamuje nas, że nie jest członkiem PIT od 2012 r. - Prawda jest natomiast inna, że był członkiem do dnia w którym PIT podjął decyzję o ich wykluczeniu czyli do dnia wczorajszego.
    Nieetyczne zaś postępowanie TUI z agentami: najpierw rozwiązanie umów a następnie sięganie do bazy klientów agenta poprzez telefony CP TUI do tych klientów i informowanie o rozwiązaniu umowy i zapraszaniu do własnych biur - świadczy o tym, że Kodeks Etyki Koncernu TUI jest nieznany TUI Poland. Zgodnie bowiem z zapisami tego Kodeksu m.in.: "wszelkie instrukcje wydane w sprzeczności z zapisami Kodeksu nie mają mocy i powinny być zgłoszone". A zatem działanie TUI Poland niezgodne z Kodeksem powinno być zgłoszone do Koncernu TUI jak najszybciej.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 16:47 83.5.136.*]

   a po co bycie w PIT? dla płacenia składki? jak upadło moje biuro, z którym miałam jechać na wakacje to PIT mi nie pomógł, a na liście członków było :(   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 13:08 83.0.175.*]

   My agenci tez umiemy kliento przekazać informacje co to za marka to TUI. Klieci propszę o ostroznośc .   odpowiedz »

  • TUI Polska wyrzucone z PIT 

   [2013-10-31 18:33 89.71.91.*]

   Decyzja PIT rewelacyjna! Brawa dla prezesa Niewiadomskiego! Wreszcie odkrył swój talent negocjacyjny, zamiast załatwić sprawę, załatwił partnera (na szczęście tylko na tym forum).
   Problem jak był nierozwiązany, tak jest nierozwiązany, a rozmawiać się już nie da, bo most spalony.   odpowiedz »

   • TUI Polska wyrzucone z PIT 

    [2013-10-31 19:36 212.67.150.*]

    Rozmawiałeś kiedyś z Andryszakiem? To polecam :)- tylko od razu przyjmij do wiadomości,że on ma rację i musisz być co najmniej dwa poziomy niżej, bo tak traktuje rozmówcę. Z Pit grał sobie w wała i wreszcie Niewiadomski zrozumiał, że nie ma o czym rozmawiać. A jeszcze nie tak dawno Andryszak prosił PIT o zajęcie stanowiska w sprawie Egiptu i uratowanie kilku milionów , które TUI musiałoby wypłacić klientom odwołanych wyjazdów.   odpowiedz »

   • TUI Polska wyrzucone z PIT 

    [2013-11-01 16:29 164.126.143.*]

    szkoda że to tui :) się wcześniej wypisało z tui :)   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 14:36 89.66.68.*]

   Jechac z tą szwabską mend,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ą, z tym przykurczem, wywiezc na taczkach z naszego kraju. Ten człowiek nienawidzi POLSKI i POLAKÓW.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 20:18 31.174.53.*]

   dla mnie PIT ..... to płacenie składek nic więcej , TUI ma produkt którego nie mają żadni polscy tour operatorzy i teraz wszyscy na kolanach wrócili do NECKERMANNA   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-10-31 21:56 86.63.127.*]

    gówno prawda, TUI zostało w ogonie za Itaką, Neckermannem. Jakość produktu TUI jest słaba, poniżej przeciętnej   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-11-01 16:17 164.126.143.*]

     ITAKA co ma za produkt :) Hi hi hi hi hi wyższa półka niedostepna albo z cenami z kosmosu , totalna hurtownia nic więcej oferująca słabe hotele , które w katalogach podkolorowane wygladaja bosko   odpowiedz »

     • PIT potępia TUI Polska 

      [2013-11-01 20:08 87.207.21.*]

      dobre i trafione!   odpowiedz »

     • PIT potępia TUI Polska 

      [2013-11-02 13:38 87.207.110.*]

      dokładnie opisane jak jest naprawdę, masówka w nadmuchanej formie   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 20:22 89.73.10.*]

   Polecam świetny artykuł w ostatnim numerze Wiadomości Turystycznych o tym jak agenci w Niemczech zawalczyli o swoje prawa. link jest do strony, ale nie ma na niej jeszcze do pobrania w pdf. tego numeru, bo najnowszy i na razie do kupienia.
   http://www. wiadomosciturystyczne. pl/index. php?action=menu&start=tekst&m=0, 49&ID=49   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-10-31 21:28 83.243.105.*]

   A wiecie gdzie prezes TUI ma te wszystkie wypociny i truciznę, którą tutaj na forum anonimowo na niego plujecie...? Za to PIT już nie ma gdzieś waszych składek. Wybrali więc mniejsze zło. I tak każdy wkurzony agent opluje TUI, zaklaszcze PIT'owi, zostanie dalej członkiem, ba nawet dopiszą sie nowi naiwniacy. Składki wpłyną. I o to chodzi:))))   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-11-01 16:23 164.126.143.*]

   POLSKA WYJAZDÓWKA to jeszcze gorsza bieda niż była - zmowa cenowa rainbow i itaki nic więcej - meksyki i tajlandie za 6-7 tys. :) w niemczech biura z tradycja 20-30 letnią ten sam produkt mają za 1000 euro i żyją z tego od lat - dla mnie POLSKI RYNEK zdziadział na maxa i ta " potęga " dla blisko 40 milionowego kraju :) zaczynaja sie pierwsze loty dreamlinerem :) i dzisiaj sa wolne miejsca ! bo sie nie sprzedały bo kto przy zdrowych zmysłach kupuje meksyk za 7-8 tys :) bida na całą polskę nie można obłożyć 250 miejsc na 2 lotach w miesiącu :) żenada na maxa - i w jednym samolocie 10 biur leci - polecam wszystkim POLAKOM podróże z Niemiec bo są min. 30 % tańsze   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-11-01 16:26 164.126.143.*]

   a co to jest PIT - skarbonka składek nic więcej i iluzja gwarancji jakości członków   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-11-01 19:57 86.63.127.*]

    jak nie masz pojęcia kim jest dla branży turystycznej to lepiej się nie wypowiadaj. Widać twoją ograniczoną wiedzę. Najpierw się podszkol a później zabieraj głos.   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-11-01 20:46 83.243.105.*]

     No właśnie osoba, której odpisałeś jest nie tylko "podszkolona", ale i inteligentna! Nie daje sobie zamydlić oczu tak jak większość naiwnych pracowników biur czy ich klientów. PIT jest w pierwszej kolejności skarbonką do zbierania składek. Od czasu do czasu zajmuje się występami w mediach, udziałem w konferencjach czy akcjami takimi jak ta ostatnia z TUI. I zawsze chodzi o ich interes, a nie klienta! Większość upadłych biur należało do PIT'u i co zdziałali coś? Po co przejmować się tym, że klienci czekają na zwrot kasy miesiącami? Upadły już im składki nie da więc ich klienci też niech sami sobie radzą. Dlatego jak się nie znasz, to nie wypowiadaj się właśnie ty w tym temacie.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-11-03 12:30 213.241.22.*]

   Oj, ludzie, ludzie... Skupcie Wy się lepiej na pracy, zamiast marnować czas na wypisywanie swoich żali, które klienta w ogóle nie obchodzą. Takie bezproduktywne klepanie chwały Wam nie doda. Sami przez lata dawaliście rabaty (wiem, bo był w moim życiu dość długi epizod pracy w biurze agencyjnym), a teraz plujecie na TUI, które te rabaty usankcjonowało. Zresztą, z każdej promocji -3, czy ileś tam procent Wy też mogliście korzystać. Czyli robić to, co spora część z Was i tak robiła. A co do wyrzucenia TUI z PIT, którą się tak podniecacie, to dla klienta fakt te ma marginalne znaczenie. Dla mnie liczy się wysokość gwarancji ubezpieczeniowej, a nie członkostwo w jakiejś tam organizacji, bo w razie upadku biura, żaden PIT mi nie pomoże. Tak życzycie TUI upadku, a tym samym reklamę im robicie. Bo każdy już chyba wie, że TUI ma największa gwarancje ubezpieczeniową na rynku polskim (trąbią o tym od dawna), więc nawet, jeśli upadnie, to jest jedynym biurem, którego gwarancja wystarczy na mój powrót do kraju, lub zwrot kosztów. W jednym z artykułów (nie pamiętam już gdzie) pojawiła się informacja, że TUI jest już na plusie, że w tym roku wypracowało zysk. Dla mnie oznacza to, że ich strategia się sprawdza i tylko patrzeć, jak inni organizatorzy pójdą w te ślady. Dlatego zamiast warczeć na siebie i pluć na organizatorów (przecież oni też to czytają i wyrabiają sobie o Was zdanie), zajmijcie się pracą i przywiązywaniem klienta do swojej osoby, do swojego punktu, do profesjonalnego doradztwa i miłej atmosfery.   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-11-03 15:55 212.67.150.*]

    jeżeli wyrzucenie TUI z PIT jest bez znaczenia, to dlaczego TUI tak lawiruje i nie chce się do tego przyznać , tylko wyciąga jakieś pisma sprzed roku i się ośmiesza.
    Co do gwarancji, to nie uważasz,że jest zastanawiające ,że biuro, które w tym roku ma obroty niższe niż w zeszłym, wykupuje wyższą gwarancję ubezpieczeniową(podkreślam kupuje, a nie jak twierdzi TUI- dostaje :)) .
    I jeszcze odwołali Egipt do końca roku :)
    Wg mnie reklama dźwignią handlu- gwarancję mogli sobie kupić,
    a renomy i opinii już niestety nie.
    I dlatego Andryszak dostał takiej piany, jak PIT go wyrzuciła ze swoich szeregów- po prostu już dłużej nie dało się udawać,że pada deszcz jak prezes pluł wszystkim w twarz.   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-11-03 16:43 213.241.22.*]

     Ale co mi to da, że biuro jest w PIT, skoro gdy upadnie, to i tak mnie PIT do kraju nie ściągnie. Czy kupili gwarancje, czy dostali to tez dla mnie, jako klienta nie ma znaczenia - ważne, że ja mają. A do Egiptu po co latać, skoro MSZ i TVN ciągle straszą, że jest niebezpiecznie? Maja tyle kierunków do sprzedaży, że im od Egiptu nie ubędzie. Po prostu nie rozumiem, o co tyle szumu. To chyba ma dla Was, Agentów, znaczenie, bo dla klienta - niewielkie.   odpowiedz »

    • PIT potępia TUI Polska 

     [2013-11-05 14:25 212.180.149.*]

     haha a pozostali TO dostają gwarancję za darmo? :) każdy kupuję minimalną jaką musi - nikt nie ma więcej niż wymaga ustawa poza TUI. Gdybyś miała/miał minimalne pojęcie o turystyce i o gwarancjach to byś wiedział/a, że zrobili to po to, żeby klient mógł np wpłacić od razu całą kwotę za rezerwację a nie tylko zaliczkę - bo teraz jak wpłaci się wiecęj niż 30% to TO ma obowiązek tą kasę zwrócić bo inaczej kotrole, wyjaśnienai, kary itd - jak sądzę, TUI będzie dawało rabat tym co wpłacą od razu całość - dlaczego? bo nie ma ryzyka kursu euro, paliwa a i od hotelu można dostać rabat za wpłatę całości.   odpowiedz »

     • PIT potępia TUI Polska 

      [2013-11-05 23:40 62.21.76.*]

      może ja czegoś nie wiem, ale wg mnie nie można przyjmować 100% wpłaty za imprezy?   odpowiedz »

      • PIT potępia TUI Polska 

       [2013-11-28 08:03 87.207.110.*]

       call center często tego nie mówi i ludzie nieświadomie wpłacają całe kwoty.
       Ile informacji jest w stanie przekazać konsultant przez 2 czy 2,5 min obsługi Klienta bo taki czas podaje Prezes, jakiś maratończyków tam maja tylko potem Klienci chodzą po biurach i dopytują co kupili   odpowiedz »

   • PIT potępia TUI Polska 

    [2013-11-04 22:18 83.243.105.*]

    Brawo! Brawo! Jakże trafne podsumowanie! Także agenci bierzcie się do roboty! A nie po głowach chodzą wam wyłącznie głupoty! A potem głupie TUI i wszyscy dookoła, bo wam się nie udało. Pomyślcie nad innymi metodami przyciągnięcia klienta i zatrzymania go u siebie! Do roboty!!   odpowiedz »

  • TUI Polska wyrzucone z PIT 

   [2013-11-04 09:22 87.207.110.*]

   mieliśmy Klientów, którzy że zdziwieniem patrzyli u Nas na katalogi TUI, a z call center TUI sprzed ok. miesiąca dowiedzieli się cyt. 'że dla lepszej obsługi Klientów, TUI wypowiedziało umowy małym biurom...' żeby było ciekawiej, na aktualnej liście biur agencyjnej biuro w którym Klienci kupowali swoje wyjazdy z TUI dalej widnieje i należy jeszcze dodać, że nie jest to małe biuro :( Jak komuś spadła/spada sprzedaż, to już wiadomo jaki jest powód, kontakty są przejmowane i to z premedytacją do tego bez zgody Klientów!!!   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-11-05 14:34 77.79.213.*]

   Czemu w newsleterze z 5 listopada dajecie starą informację z 31.10.? Ta informacją zyje już tydzień.   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-11-05 14:37 193.105.110.*]

   a kto to jest ten PIT to smiechu warta organizacja nikomu nie potrzebna   odpowiedz »

  • PIT potępia TUI Polska 

   [2013-11-05 16:34 31.61.140.*]

   a po co komu PIT ?   odpowiedz »

  • TUI Polska wyrzucone z PIT 

   [2013-11-08 12:32 87.207.110.*]

   up   odpowiedz »

   • TUI Polska wyrzucone z PIT 

    [2013-12-15 20:03 87.207.110.*]

    .   odpowiedz »

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję