TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Pizza napoletana zostanie wpisana na listę UNESCO?

Pizza jest jedną z najpopularniejszych potraw w Europie. W związku z tym w wielu krajach dochodzi do plagi oszustw związanych z jej przygotowaniem. Kucharze często na prośbę właścicieli restauracji wykorzystują tańsze odpowiedniki oryginalnych produktów.


W związku z tym rolnicy ze związku Coldiretti zwraca uwagę na pizzę neapolitańską, która najczęściej jest podrabiana. Zdaniem neapolitańskich rolników ten rodzaj pizzy uznawany jest za tradycyjny przysmak spod Wezuwiusza. Zgodnie z tradycją składniki do przygotowania pizzy powinny pochodzić z okolic Neapolu. Niestety aktualnie restauratorzy sprowadzają składniki do pizzy neapolitańskiej z całego świata, kierując się wyłącznie ceną.

Związek rolników aktualnie prowadzi kampanię, która ma na celu wpisanie sztuki jej wytwarzania na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości, za którą odpowiada UNESCO. Pomysł popierają też piazzaioli, którzy zajmują się pieczeniem pizzy.

"Cho­dzi o to, aby za­gwa­ran­to­wać że pizza była przy­go­to­wy­wa­na wy­łącz­nie z pro­duk­tów kra­jo­we­go rol­nic­twa. Ich zda­niem trze­ba sta­now­czo wal­czyć z mię­dzy­na­ro­do­wym pi­rac­twem w pro­duk­cji żyw­no­ści. Teraz celem jest za­pew­nie­nie jej mię­dzy­na­ro­do­we­go uzna­nia w ob­li­czu coraz po­wszech­niej­sze­go przy­własz­cza­nia sobie praw do tego przy­sma­ku. Za plagę uważa się uży­wa­nie do pizzy go­to­wych prze­my­sło­wych pół­pro­duk­tów mlecz­nych za­miast ory­gi­nal­nej moz­za­rel­li z Kam­pa­nii. Spro­wa­dza­ne są one czę­sto z Eu­ro­py Wschod­niej. Do tego do­cho­dzą chiń­skie po­mi­do­ry, oliwa z pół­noc­nej Afry­ki lub Hisz­pa­nii, mąka z Fran­cji, Nie­miec i Ukra­iny Pizza to sym­bol na­szej toż­sa­mo­ści." - mówią zwolennicy całej akcji.

Członkowie Col­di­ret­ti zaznaczyli, że pizza z Ne­apo­lu zo­sta­ła w 2010 roku uzna­na przez Unię Eu­ro­pej­ską za tra­dy­cyj­ny spe­cjał chro­nio­ny jej gwa­ran­cja­mi.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
jedzenie posiłki pizza Neapol Włochy UNESCO
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję