TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Koniec Sky Clubu

Po wydarzeniach jakie w lipcu 2012 roku miały miejsce w sprawie spółki Sky Club, wszyscy oczekiwali końca farsy. I wreszcie teraz - 29 marca 2013 - postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 29 marca 2013 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 619/12 (aktualna sygn. akt X GUp 28/13), została ogłoszona upadłość Sky Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Lechosława Kochańskiego.


Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 28/13, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Sky Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy
Wydział X Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
Sędzia-Komisarz
SSR Aleksandra Ziółkowska-Majkowska
Sygn. akt X GUp 28/13

w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". Ogłoszenie to miało miejsce 6 kwietnia. Także osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Poniżej załączamy opis wypełnienia dokumentów dot,. wierzytelności za serwisem syndycy.com.pl:

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
 2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
 3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Sky Club Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, toczącym się pod sygn. akt X GUp 28/13; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
 4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
 5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
 6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
 7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
 8. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj- jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.


W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej - "nie dotyczy" lub "brak". Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia


Możesz także pobrać plik: turinfo_20130407_sky-wzor_zgloszenia_wierzytelnosci.doc


Wszystkim zainteresowanym podajemy bieżącą strukturę udziałowców spółki:
 • SILVA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000263245) 41,75%
 • PROJEKT JANKOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000273966) 21,5%
 • "DERWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" MARSEILLE SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS 0000375438) 11%
 • inni akcjonariusze poniżej 10% udziałów - łącznie 25,7%


W zarządzie były - członkowie zarządu:
 • DRAL AGNIESZKA ANNA (rocznik 78)
 • CHMIELEWSKA AGNIESZKA JADWIGA (rocznik 74)


W spółce działała rada nadzorcza:
 • BEKKAR RIAD (rocznik 72)
 • ABRATAŃSKI RAFAŁ MARCIN (rocznik 72)
 • LEWANDOWSKI MARIUSZ (rocznik 64)
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Sky club upadłość likwidacyjna likwidacja w likwidacji


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję