TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


O turystyce w czasie polskiej prezydencji

Komunikat MSiT na temat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w obszarze turystyki.


Zgodnie ze zawężoną definicją turystyka generuje około 4 % PKB UE (6% PKB Polski), 8 mln miejsc pracy (4% siły roboczej). Jednak jej interdyscyplinarny charakter i pośredni udział w PKB jest znacznie wyższy - turystyka generuje około 11 % PKB UE i zapewnia około 12 % wszystkich miejsc pracy. Sektor ten przyczynia się znacząco do osiągnięcia celu strategii lizbońskiej, jakim jest stworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.

Gospodarka turystyczna musi elastycznie reagować na nowe wyzwania, które stawia przed nią rynek światowy, od którego w dużej mierze zależy. Wydarzenia ostatnich lat (spowolnienie ekonomiczne, występowanie żywiołów w przyrodzie, wydarzenia w Afryce Północnej) zaburzyły sytuację gospodarki turystycznej. Pojawiły się nowe zagrożenia dla istnienia wielu małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze turystyki. Należy przypuszczać, że w przyszłości będą mieć miejsce również wydarzenia, które wywrą istotny wpływ na turystykę i na konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw turystycznych.

Dostrzeganie takich wydarzeń oraz znalezienie sposobów przeciwdziałania ich negatywnym skutkom jest ważnym zadaniem zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla polskiej Prezydencji. Turystyka w Unii Europejskiej nie jest objęta wspólną polityką jednak Traktat z Lizbony rozszerza kompetencje Unii w tym zakresie. Unia uzupełnia działania Państw Członkowskich w sektorze turystycznym, w szczególności przez wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw, zachęca do tworzenia korzystnego środowiska dla rozwoju przedsiębiorstw w tym sektorze oraz wspiera współpracę między Państwami Członkowskimi, głównie przez wymianę dobrych praktyk na rzecz wzmocnienia tego sektora.

W Komunikacie KE Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu podkreśla się potrzebę wzmocnienia konkurencyjności europejskiej turystyki. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie Komisja przyjęła Komunikat COM(2010) 352 Europa - najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie - nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego. Celem komunikatu jest utrzymanie przez Europę pozycji najpopularniejszego kierunku turystycznego na świecie.

Komisja zaproponowała 21 działań, które skupiać się będą wokół czterech filarów:
* stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie,
* wspieranie rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości,
* konsolidacja wizerunku i widoczności Europy jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju,
* pełne wykorzystanie potencjału różnych obszarów polityki i instrumentów finansowych UE na rzecz rozwoju turystyki.

Priorytetem Prezydencji Polski w Radzie UE w sektorze turystyki jest: "Konkurencyjność gospodarki turystycznej w obliczu nowych wyzwań diagnoza i rekomendacje działań" - Znalezienie wytycznych dla podniesienia konkurencyjności gospodarki turystycznej. Celem tego priorytetu jest dyskusja na forum UE na temat konkurencyjności europejskiej branży turystycznej. Podstawą dyskusji będzie nowy program UE oraz analiza czy i w jaki sposób państwa realizują założenia programu, a co za tym idzie upowszechniają dobre praktyki.

Polska Prezydencja zorganizuje dwa spotkania w obszarze turystyki w Krakowie:
1. Europejskie Forum Turystyczne w terminie 5-7 października
2. Nieformalne Spotkanie Ministrów ds. Turystyki Unii Europejskiej w terminie j. w.

Polska popiera kierunek działań zawartych w Komunikacie na lata 2011-2013. Polska Prezydencja poświęci uwagę realizacji działań w nim zawartych, a szczególnie w ramach pierwszego filaru: stymulowanie konkurencyjności sektora turystycznego w Europie. Temat ten będzie przedmiotem Europejskiego Forum Turystyki, którego dyskusja koncentrować się będzie w ramach dwóch paneli:

- BAZY WIEDZY SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ DLA SEKTORA TURYSTYKI
ważnym jest stworzenia wirtualnej platformy internetowej - "obserwatorium" na poziomie europejskim, będącego prostym dostępnym narzędziem dla wszystkich zainteresowanych podmiotów z sektora turystyki,

- TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH W TURYSTYCE
w celu ułatwienia dostosowania sektora turystyki i działających w nim firm do zmian ważne jest dokonanie oceny możliwości łatwiejszego i szerszego dostępu MŚP do technologii informatycznych i komunikacyjnych (np. dostęp do internetowego rynku ofert turystycznych), wsparcie inicjatyw (takich jak projekty pilotażowe i/lub badania) mających na celu likwidację istniejących luk pomiędzy obecnymi rozwiązaniami w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyjnych a oczekiwaniami branży turystycznej w tym zakresie.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
turystyka UE polska prezydencja Kraków spotkania o turystyce MSiT Rada Unii Europejskiej PKB UE zyski miejsca pracy gospodarka turystyczna Komisja Europejska
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję