TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jak AccorHotels oddziałuje na światowy rynek?

AccorHotels publikuje wyniki pierwszego badania społeczno-gospodarczego oddziaływania grupy na rynek. Badanie to jest zgodne ze strategią społecznej odpowiedzialności grupy, a jego celem jest określenie i analiza wymiernego oddziaływania podejmowanych przez nią działań na światową i lokalne gospodarki.


Wnioski wyprowadzone ze wspomnianego badania mają pomóc sieci wypracować bardziej skuteczne sposoby umożliwiające:

  • wzmocnienie pozytywnego oddziaływania na lokalną społeczność
  • w miejscu lokalizacji hoteli należących do grupy,
  • ograniczenie wszelkich ewentualnych negatywnych oddziaływań w związku z rozwojem grupy.


Raport został przygotowany przez Utopies - firmę konsultingową, która opracowała narzędzie modelowania pod nazwą LOCAL FOOTPRINT®. Posłużyło ono do oceny bezpośredniego i pośredniego oddziaływania AccorHotels w 186 państwach i 25 branżach. Za audyt i certyfikację badania odpowiadał niezależny ekspert (spółka EY). Badaniem objęto 3.600 hoteli (działających na podstawie wszystkich systemów zarządzania hotelami stosowanych w ramach grupy) w oparciu o sprawozdania finansowe z roku 2013. Przedmiotem badania były trzy główne typy przepływów finansowych pomiędzy spółkami grupy a gospodarką:
  1. Wydatki hoteli (głównie zakupy i zaopatrzenie u dostawców);
  2. Wynagrodzenia wypłacane pracownikom w hotelach działających pod markami AccorHotels;
  3. Podatki płacone w związku z działalnością grupy.

Stosowana w badaniu metoda nie obejmuje lokalnych wydatków osób zatrzymujących się w hotelach.

W oparciu o wymienione trzy typy przepływów finansowych zidentyfikowano 3 rodzaje oddziaływania:
  1. bezpośrednie: wartość dodana tworzona przez Grupę oraz dzięki obecności pracowników AccorHotels na całym świecie;
  2. pośrednie: gospodarcze oddziaływanie wydatków AccorHotels na zaopatrzenie, zakupy czy inwestycje;
  3. wtórne: działania wspierane płacami i podatkami płaconymi przez AccorHotels lub dostawców Grupy (wielkość konsumpcji gospodarstw domowych i wydatków publicznych).


Wyniki badania są dostępne zarówno dla branży hotelarskiej, jak i dla ogółu społeczeństwa na platformie służącej dzieleniu się informacjami na temat zrównoważonego rozwoju Planet 21 Research.

Główne wnioski wynikające z badania:

AccorHotels utrzymuje około 880.000 miejsc pracy (bezpośrednio, pośrednio i wtórnie). Oprócz miejsc pracy związanych bezpośrednio z podstawowym zakresem prowadzonej przez grupę działalności, przyczynia się ona do tworzenia lub utrzymywania 700.000 pośrednich lub wtórnych miejsc pracy w skali globalnej w trzech głównych sektorach: usługi korporacyjne (usługi prania, sprzątania, ochrony), rolnictwo (w wyniku działalności gastronomicznej Grupy) i usługi publiczne (edukacja, opieka zdrowotna i transport). Wyniki badań sugerują, że każde miejsce pracy bezpośrednio w ramach Grupy AccorHotels przyczynia się do istnienia ponad czterech innych miejsc pracy na świecie.

Udział grupy w tworzeniu światowego PKB wynosi 22 mld euro, co jest równoważne wkładowi państwa takiego jak Cypr. Wkład ten obejmuje wartość dodaną tworzoną bezpośrednio przez grupę, jak i wartość tworzoną dzięki działalności dostawców, konsumpcji gospodarstw domowych i wydatków publicznych.

Gospodarcze oddziaływanie grupy jest proporcjonalne do jej obecności na rynku lokalnym. Przykładowo - pozytywne skutki finansowe są bardzo odczuwalne we Francji, Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii i Brazylii. Niezależnie od tego, w krajach rozwijających się (takich jak Indie czy Wybrzeże Kości Słoniowej), gdzie AccorHotels jest obecny na mniejszą skalę, nadal większa część udziału w tworzeniu PKB (blisko 90%) wzbogaca lokalną gospodarkę.
Francja: jedno bezpośrednie miejsce pracy stworzone we Francji przez Grupę AccorHotels utrzymuje 1,2 dodatkowych - pośrednich czy wtórnych - miejsc pracy w innych państwach

Dzięki należącym do sieci prawie 1.500 hotelom oraz 34.000 pracownikom zatrudnionym w sieciach marek należących AccorHotels we Francji Grupa tworzy lub utrzymuje ponad 130.000 miejsc pracy na całym świecie (w tym 30.000 pośrednich i 66.000 wtórnych miejsc pracy).

We Francji działalność AccorHotels France utrzymuje około 40.000 pośrednich i wtórnych miejsc pracy. Jak wynika z badania, każde 1,00 euro przychodu osiąganego przez AccorHotels we Francji przyczynia się do zwiększenia produktu krajowego brutto tego państwa o 1,52 euro. W związku z tym ponad jedna czwarta wkładu Grupy w światowy PKB (22 mld euro) ma swoje źródło właśnie we Francji.

Perspektywy na przyszłość
Badanie uwypukla fakt, że proces tworzenia wartości przez grupę jest silnie zakorzeniony w lokalnych społecznościach, w związku z czym grupa musi stale zwiększać zakres swojej odpowiedzialności gospodarczej i społecznej w państwach, gdzie prowadzi działalność. W tym celu w 2014 roku AccorHotels zaktualizował Kartę Etyki i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz powołał Komisję ds. nadzoru przestrzegania i poszerzania zakresu odpowiedzialności w kwestiach związanych z etyką zarządzania, uczciwością i przestrzeganiem przepisów.

Badanie rzuca również światło na głębokie powiązania pomiędzy grupą, jej interesariuszami i państwami, w których prowadzi ona swoją działalność. Rola AccorHotels jako partnera biznesowego i klienta wiąże się ze znaczną odpowiedzialnością. Świadomość tej odpowiedzialności doprowadziła do utworzenia mechanizmów monitorowania całego łańcucha wartości, a w szczególności do opracowania wspólnych inicjatyw w zakresie innowacji z kluczowymi partnerami w dążeniu do poprawy pewnych działań w sektorze. AccorHotels wykorzysta te wyniki w celu dopracowania programu PLANET 21 oraz programu zrównoważonego rozwoju, który zostanie przedstawiony wiosna przyszłego roku.

Z raportem można się zapoznać poniżej.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20160129_accorhotels__socio_economic_footprint_en.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
accorhotels zrównoważony rozwój utopies wpływ na rynek local footprint
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję