TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Turystyczny Fundusz Gwarancyjny jednak powstanie?

Coraz bliżej powrotu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Poprzedni projekt ustawy o TFG został odrzucony w sierpniu 2014 roku. Teraz powraca w nieco zmienionej formie.


Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało projekt ustawy mającej dotyczyć TFG.

Istotną zmianą wobec wcześniejszego projektu, jest to, że zgodnie z art. 10 projektu Ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw TFG nie będzie posiadał własnej osobowości prawnej, a będzie wyodrębnionym rachunkiem w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Dzięki takiej formie fundusz nie będzie generował dużo nowych etatów urzędniczych, co jest niewątpliwie pozytywną wiadomością. To z kolei oznacza redukcję kosztów obsługi funduszu, które nie będą mogły przekroczyć 10 proc. wysokości odprowadzonych rocznie składek. W okresie do dnia 31 grudnia 2016 r. wysokość kosztów obsługi Funduszu nie może przekroczyć kwoty 2 mln złotych.

Zasady działania funduszu określa art.5 d-h projektu ustawy:
5d.W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c okaże się niewystarczające podmiot udzielający tego zabezpieczenia, niezwłocznie informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

5e. Marszałek województwa występuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o wypłatę środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, w przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c, okaże się niewystarczające na pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej lub dokonanie zwrotów wpłat klientom, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

5f. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie wypłaca marszałkowi województwa środki z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w ust. 5e w zakresie niezbędnym do realizacji zadania określonego w ust. 5a.

5g. W przypadku gdy zabezpieczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-c okaże się niewystarczające, podmiot, o którym mowa w ust. 5b, niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji informacji i zgłoszeń klientów, przekazuje właściwemu marszałkowi województwa i Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu zgłoszenia zebrane od klientów, którzy nie otrzymali całości zwrotu wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z informacją dotyczącą wysokości wypłaconych tym klientom kwot z wyżej wymienionych zabezpieczeń finansowych oraz z wyliczeniem kwot, których zabrakło na zwrot wpłat, których mowa w ust. 1 pkt 2 w stosunku do każdego klienta.

5h. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny niezwłocznie po uzyskaniu dyspozycji właściwego marszałka województwa, wypłaca należne klientom kwoty zgodnie z otrzymanymi informacjami, o których mowa w ust. 5g, o czym informuje właściwego marszałka województwa oraz właściwy podmiot, o którym mowa w ust. 5b."


Zgodnie z art 10d ust.2 2. środki Funduszu mają pochodzić z:

  1. wpłat przedsiębiorców, o których mowa w art. 10f;
  2. odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku Funduszu;
  3. przychodów z lokat środków Funduszu dokonywanych z zachowaniem jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa, jakości i rentowności środków Funduszu, przy jednoczesnym zachowaniu ich płynności;
  4. środków uzyskanych z pożyczek i kredytów;
  5. innych wpływów.


W przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu, niezbędnych do jego właściwego funkcjonowania, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny będzie mógł udzielić Funduszowi zwrotnego finansowania na warunkach korzystniejszych od ogólnie stosowanych.

UFG będzie miał także uprawnienia do składania wniosków o wykreślenie biura z rejestru organizatorów turystyki w przypadku uchylania się od obowiązku terminowego składania deklaracji i opłacania należnych składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, pomimo wezwania ze strony Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

O tym, że obecny system zabezpieczeń biur podróży na wypadek upadłości działa w sposób niewystarczający przekonaliśmy się niejednokrotnie. Podoba nam się pomysł podłączenia TFG pod Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a tym samym nie tworzenie dużej ilości zbędnych etatów urzędniczych. Sama idea lepszego zabezpieczenia klientów na wypadek jest niewątpliwie potrzebna. Naszym zdaniem dobrym pomysłem byłoby, aby powstający Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w przyszłości zastąpił dzisiejszy system gwarancji ubezpieczeniowych/bankowych, lub przynajmniej spowodował obniżenie wysokości sum gwarancyjnych.

Istotne jest też, aby zagwarantować, iż środki zgromadzone w TFG nie będą mogły zostać wykorzystane w żaden inny sposób niż określony w ustawie. Najnowsza historia zna tego typu przypadki, więc nie można być pewnym, że w przyszłości rząd nie sięgnie po te środki, tak jak to miało miejsce np. w przypadku OFE.

Samo powołanie TFG jako rozwiązanie problemu wypłacalności jest ważne, ale równie ważne by było rozwiązanie problemu czasu oczekiwania na zwrot środków poszkodowanym! Dla klientów bardzo niekorzystny jest obowiązujący, roczny okres oczekiwania na zwrot środków, a także brak możliwości wykonania ich cesji np. na rzecz innego organizatora, który zagwarantuje spędzenie im wakacji w danym sezonie. Niestety nic nie wskazuje na to, aby takie zmiany miały nastąpić.

Projekt zmian w ustawie o usługach turystycznych i innych ustaw:

Możesz także pobrać plik: turinfo_20160303_dokument210140.pdf


Na TFG płatności będą pobierane "z góry" i bezzwrotnie (liczy się moment zawarcia umowy art. 10 f 2-3). Powstaje pytanie, czy w momencie rezygnacji klienta składka przepadnie? Projekt nie wspomina nic o możliwości przeksięgowania składek dotyczących wycofanych umów. Składki wnosić będą także ci przedsiębiorcy, którzy stosują rachunki powiernicze, a przecież jest to nielogiczne (skoro gwarancją nienaruszalności środków jest powierniczy rachunek bankowy). Z opłat na TFG zwolnieni będą przedsiębiorcy zagraniczni (UE + obszar EFTA). Ustawodawca nie wnika w sposób zabezpieczenia organizatora w kraju macierzystym, a może to rodzić nierówną konkurencję, zwłaszcza jeśli konieczne by było podniesienie planowanych składek. Ważnymi zapisami w zmianach ustawy są ograniczenia składki - musi się ona zawierać pomiędzy 0zł, a 30zł. Wpłaty składek touroperatorzy będą musieli dokonywać na bieżąco - w ciągu 7 dni po końcu miesiąca zawarcia umowy. Może to być zmiana pozytywna z punktu widzenia stabilności branży - firma, która nie odprowadza składek na bieżąco, szybko znajdzie się pod nadzorem urzędników.

Poniżej można się zapoznać z symulacją dotyczącą określenia wysokości składek do Funduszu przygotowaną przez Departament Turystyki MSiT. Symulacja ta zakłada roczne wypłaty w wysokości ok. 15 mln zł, czyli scenariusz upadku mniejszego/ych touroperatorów. Brak w niej rozpisania czarnego scenariusza - upadku dużego organizatora.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20160303_dokument210142.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
turystyczny fundusz gwarancyjny msit ministerstwo sportu i turystyki gwarancja ubezpieczeniowa bankructwo biura podróży


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję