TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
MSiT projektuje rozporządzenie dla przewodników górskich

W styczniu weszła w życie ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Ministerstwo Sportu i Turystyki projektuje rozporządzenie dotyczące tego zagadnienia w odniesieniu do przewodników górskich. Projekt znajduje się na etapie opiniowania, który potrwa do 25 listopada.


W związku z tą zmianą, dotychczasowo obowiązujące rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika górskiego wydane na podstawie ustawy z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej utraci moc najpóźniej z dniem 31 grudnia 2016 r.

W aktualnym stanie prawnym uprawnienia przewodnika górskiego osobom, które nabyły kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a którym zostały uznane kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika górskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje, zawiesza, przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania w dniu złożenia wniosku, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania w Polsce - marszałek województwa wybrany przez osobę ubiegającą się o te uprawnienia.

W rozporządzeniu przeformułowany został sposób pobierania opłat za staż adaptacyjny i test umiejętności. Zgodnie z projektowaną regulacją, koszt odbywania przez stażu ustalany jest przez opiekuna na podstawie rzeczywistych kosztów odbywania stażu, z uwzględnieniem programu i czasu
trwania stażu. Do kosztów odbywania stażu zalicza się w szczególności koszty organizacyjno-techniczne, koszty materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, koszty zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu stażu. Opłata pokrywająca koszty odbywania stażu będzie wnoszona jednorazowo albo miesięcznie w równych częściach na rachunek bankowy wskazany przez opiekuna lub na rachunek bankowy wskazany przez stowarzyszenie zrzeszające przewodników górskich lub jednostkę zatrudniającą przewodników górskich. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za pisemną zgodą wnioskodawcy, potrącana z jego wynagrodzenia.

Koszt przeprowadzenia testu będzie ustalany kwotowo przez organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków poniesionych przez ten organ w związku z przeprowadzeniem testu. Na koszty związane z przeprowadzeniem testu składają się:

  1. koszty podróży służbowych członków zespołu przeprowadzającego test umiejętności
  2. koszty wynajęcia pomieszczenia do przeprowadzenia części teoretycznej testu
  3. druk materiałów egzaminacyjnych
  4. wynagrodzenie członków zespołu


Opiekunem stażu adaptacyjnego lub członkiem zespołu przygotowującego i przeprowadzającego test umiejętności mogą być wyłącznie osoby będące członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich, powoływanych przez marszałków województw

Ponadto rozporządzenie doprecyzowuje procedury w zakresie przeprowadzania stażu adaptacyjnego i testu umiejętności, jak również wprowadza wymóg bieżącego aktualizowania przez organ prowadzący postępowanie, nie rzadziej niż raz na dwa lata, listy osób, będących członkami komisji egzaminacyjnych dla przewodników górskich, powoływanych przez marszałków województw w trybie określonym w art. 25 ustawy o usługach turystycznych, spośród których wybierani są opiekunowie stażu adaptacyjnego oraz członkowie zespołów przygotowujących i przeprowadzających test umiejętności.

Test składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część pisemna teoretycznej części testu na każdy obszar górski z osobna, będzie trwać 120 minut i składać się z 30 pytań, w tym nie więcej niż 3 pytań o charakterze opisowym. Każde z pytań testowych powinno zawierać nie mniej niż trzy możliwości
odpowiedzi, z których tylko jedna może być prawidłowa. Do ustnej części testu dopuszcza się osoby, które otrzymały więcej niż 66% punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej. Część ustna testu trwa 30 minut dla każdego obszaru górskiego z osobna.

Do praktycznej części testu zostaną dopuszczone osoby, które otrzymały więcej niż 66% punktów możliwych do uzyskania z części ustnej. Część praktyczna będzie trwać nie dłużej niż 8 godzin na każdy obszar górski oddzielnie.

Część teoretyczna testu ma się odbywać stacjonarnie, w województwie właściwym dla obszaru uprawnień. Część praktyczna testu odbywa się na obszarze uprawnień, o które ubiega się wnioskodawca. Testy będą ocenianie w terminie 7 dni.

Z pełnym tekstem projektu rozporządzenia, oraz oceną skutków regulacji można zapoznać się poniżej.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20161118_dokument221530.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki rozporządzenie przewodnik górski test staż adaptacyjny
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję