TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

VI Forum Turystyki Polskiej - założenia programowo-organizacyjne

11 - 13 grudnia 2006 roku w Łodzi odbędzie VI forum Turystyki Polskiej pt. "Nowoczesna Gospodarka Turystyczna Dla Rozwoju Regionalnego Polski"


Organizacji forum podjęła się Polska Izba Turystyki z upoważnienia Krajowej Rady Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli branży turystycznej, władz państwowych i samorządowych. Podczas forum zostaną omówione zagadnienia szeroko rozumianej gospodarki turystycznej w Polsce, kierunki jej rozwoju, w tym doskonalenia działań struktur państwowych i samorządowych. Forum zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy, grudniowy oraz drugi, zaplanowany na przełom marca i kwietnia 2007 roku.

A oto szczegółowa lista tematów, które zostaną poddane analizie zespołów eksperckich. Ich wyniki będą stanowiły podstawę do wymiany doświadczeń i określania kierunków działań:

1. Rozwój polskich produktów turystycznych i ich promocja

A. Obecne i przyszłe miejsce Polski na turystycznej mapie Europy

B. Konkurencyjność Polski i polskiego produktu turystycznego na rynku międzynarodowym

C. Konkurencyjność regionów i obszarów turystycznych Polski na rynku ogólnopolskim.

D. Ocena obecnej i przyszłej roli administracji publicznej, organizacji samorządowych i przedsiębiorstw w kształtowaniu wizerunku Polski jako destynacji turystycznej
E. Badania marketingowe jako narzędzie wsparcia dla sektora usług turystycznych.

2. Rozwój infrastruktury turystycznej i wspomagającej rozwój turystyki (baza noclegowa i inwestycje turystyczne)

A. SWOT dla rozwoju infrastruktury turystycznej.
B. Rozwój infrastruktury turystycznej. Podstawowe kierunki rozwoju. Wybrane przykłady realizacyjne.

C. Inwestycje turystyczne w Narodowej Strategii Spójności i programach operacyjnych.
D. Innowacyjność w turystyce.
a. Innowacyjność w procesach inwestycyjnych (koszty, zarządzanie projektami, nowoczesne technologie budowlane, ochrona środowiska)
b. Doskonalenie procesu zarządzania produktami turystycznymi
c. Doskonalenie procesu zarządzania infrastrukturą turystyczną
d. Przyszłość systemów dystrybucji usług turystycznych (kierunki rozwoju systemów informacyjnych, rezerwacja i sprzedaż usług)
e. Innowacyjność w wybranych rodzajach turystyki specjalistycznej (sprzęt turystyczny, rozwojowe sektory turystyki specjalistycznej, turystyka połowy XXI wieku).
f. Innowacyjność w wyposażeniu obiektów turystycznych (baza noclegowa, rekreacyjna, gastronomiczna, wypożyczalnie sprzętu, szlaki turystyczne itp)
g. Nowoczesne narzędzia badawcze i ich wykorzystanie w badaniach nad turystyką

3. Prawo w turystyce.

A. Tworzyć nową ustawę czy poprawiać Ustawę o świadczeniu usług turystycznych.
B. Kierunki zmian w systemach prawnych ochrony konsumenta.
C. Szara strefa w gospodarce turystycznej i skutki jej funkcjonowania dla sektora usług turystycznych.
D. Kierunki doskonalenia prawa turystycznego w Polsce na podstawie Ustawy o usługach turystycznych i prawodawstwo Unii Europejskiej

4. Turystyka w działalności administracji publicznej.
A. Miejsce turystyki w podstawowych dokumentach planistycznych administracji publicznej (Strategii rozwoju Kraju, Strategii rozwoju województwa, Plan zagospodarowania przestrzennego województwa, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) i programowych administracji publicznej
A. Realizacja podstawowych zadań administracji samorządowej w zakresie turystyki (kształcenie i doskonalenie kadr, upowszechnianie turystyki (w tym dofinansowanie imprez turystycznych, szkolenie kadr społecznych, edukacja turystyczna), doskonalenie systemu informacji turystycznej utrzymanie infrastruktury turystycznej (szlaków i bazy przy szlakach, doposażenie w sprzęt),
v. Współpraca administracji samorządowej z podmiotami gospodarki turystycznej.

B. Formy rozwoju i wzmocnienie roli samorządu gospodarczego, szczególnie w układzie regionalnym - województwa, powiaty.
5. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych.
6. Turystyka socjalna, szanse i możliwości rozwoju.

A. Turystyka socjalna w doświadczeniach państw Unii Europejskiej.

B. Turystyka dzieci i młodzieży. Zakres i podstawowe narzędzia wsparcia ze strony administracji publicznej.

C. Wypoczynek grup społecznych wymagających wsparcia (osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, rodziny w grupie strukturalnego bezrobocia)

D. Miejsce i rola organizacji społecznych w rozwoju turystyki w Polsce.

E. Miejsce i rola organizacji społecznych w rozwoju turystyki.

7. Kształcenie i doskonalenie zawodowe kadr dla gospodarki turystycznej

A. Doskonalenie procesu kształcenia w szkołach wyższych(programy, podręczniki, doskonalenie zawodowe nauczycieli i wykładowców)

A. Kształcenie kadr zawodowych (programy, podręczniki, doskonalenie zawodowe nauczycieli i wykładowców).

Doskonalenie zawodowe jako czynnik poprawy jakości usług w turystyce.

Drugi, wiosenny etap odbędzie się w Warszawie. Weźmie w nim udział 800 - 1000 przedstawicieli branży turystycznej. Wówczas zostaną zaprezentowane opracowania eksperckie, które z kolei mają być wykorzystywane bezpośrednio w pracy administracji publicznej, samorządów gospodarczych, a także przedsiębiorców.

Planowane jest powołanie 30-osobowego Komitetu Programowo - Organizacyjnego Forum Turystyki Polskiej. W jej skład mieliby wchodzić reprezentanci władz państwowych, prezesi organizacji turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, stowarzyszeń ds. turystyki przedstawicieli władz lokalnych - ROT-ów i LOT-ów. Za część programową i pracę zespołu przygotowującego raport końcowy ma odpowiadać Instytut Turystyki pod dyrekcją Krzysztofa Łopacińskiego.

Część organizacyjną Forum przypada Polskiej Izbie Turystyki. Na czele zespołu organizacyjnego stanie Józef Ratajski, wiceprezes PIT. Pracami zespołów programowych mają prawdopodobnie pokierować delegowani przez poszczególne samorządy następujący przedstawiciele:

1. Rozwój polskich produktów turystycznych i ich promocja - Tadeusz Milik (PIT), Katarzyna Sobierajska (POT), Grzegorz Prądzyński (PIT), (PZH), Sławomir Wróblewski (Stowarzyszenie Konferencji i Kongresu w Polsce).
2. Rozwój infrastruktury turystycznej, wspomaganie i rozwój turystyki - Andrzej Dowgiałło (PIT), Andrzej Szymański (RKI), Małgorzata Chechlińska, Kazimierz Kowalski, PZH (w zakresie pozyskiwania środków unijnych), PART, PTTK.
3. Prawo w turystyce - Stanisław Piśko (PIT), Andrzej Grabiszewski (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy), Jerzy Raciborski (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Andrzej Milewicz (Polskie Zrzeszenie Hoteli).
4. Turystyka w działalności administracji publicznej - Marek Migdal (Forum Pomorza Zachodniego), Grzegorz Chmielewski (PIT), PZH, PTTK, Andrzej Gordon, Bogdan Małolepszy, Jan Wasilewski
5. Finansowanie przedsięwzięć turystycznych.
6. Turystyka socjalna, szanse i możliwości rozwoju - Marek Szpecht, PZH, PTTK, Michał Szewtel, Bożena Chwałtowska, Włodzimierz Kolat (WIT), Andrzej Krzyworzeka, Paweł Niewiadomski (PIT).
7. Kształcenie i dokształcanie kadr w turystyce - Waldemar Błaszczuk (Polskie Zrzeszenie Hoteli), Remigiusz Dróżdż (PIT), Prof. Stefan Bośniacki (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Iwona Kulesza (Instytut Turystyki), Anna Somorowska (PART).

Założenia organizacyjne Forum:
1. Rozesłanie zaakceptowanych założeń do członków przez organizacje w ramach KROTHiG z ankietą zgłoszeniową na Forum - termin akredytacji 30 listopada (w załączeniu).
2. Sekretariatem przyjmującym i potwierdzającym udział w Forum jest Biuro Wykonawcze PIT, które zobowiązane jest do potwierdzania udziału w Forum.
3. Proponowany wstępny przebieg I Etapu Forum Turystyki Polskiej Łódź 11-13.12. 2006 r.
• 11.12.2006 - przyjazd do Łodzi, zakwaterowanie, obiad w godz. 12.00-14.00
14.00 - plenarne rozpoczęcie VI Forum
14.45 - rozpoczęcie prac zespołów problemowych
18.00 - wieczorne zwiedzanie Łodzi, program zabezpiecza ROT
• 12.12.2006 - 9.00-13.00 dalszy ciąg pracy zespołów problemowych
13.00 -14.00 przerwa obiadowa
14.00 - 16.00 spotkanie plenarne z prezentacją pracy zespołów i nakreśleniem dalszych działań oraz
16.00 - 19.00 powrót do pracy zespołów, kolacja, nocleg (spotkanie wigilijne uczestników Forum)
• 13.12.2006 - po śniadaniu wyjazd do domu
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
VI Forum Turystyki Polskiej założenia programowo-organizacyjne program Łódź w Łodzi Nowoczesna Gospodarka Turystyczna dla Rozwoju Regionalnego Polski Polska Izba Turystyki organizacja organizator Krajowej Rady Organizacji Turystycznych Hotelarskich i Gastronomicznych przedstawiciele branży turystycznej władz państwowych i samorządowych gospodarka turystyczna w Polsce zagadnienia kierunki rozwoju lista tematów dwa etapy zespoły eksperckie Warszawa w Warszawie opracowania eksperckie 30-osobowy Komitet Programowo - Organizacyjny prezesi organizacji turystycznych hotelarskich gastronomicznych stowarzyszeń ds. turystyki przedstawicieli władz lokalnych - ROT-ów i LOT-ów część programowa Instytut Turystyki Krzysztof Łopaciński część organizacyjna Józef Ratajski wiceprezes PIT turystyka socjalna turystyce doskonalenie rola
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję