TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Forum grupa: Gastronomia

Jakie zezwolenia są potrzebne by sprzedawać alkohol?

Data wysłania: 2007-06-15 11:34 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Aby sprzedawać w restauracji alkohol trzeba uzyskać specjalne zezwolenie.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473) precyzuje dokładnie kto i kiedy może handlować alkoholem.

Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona wyłącznie na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zezwolenie wydawane jest w gminie, w której przedsiębiorca prowadzi obiekt ze sprzedażą alkoholu. Jeżeli punktów takich jest kilka, zezwoleń również musi być więcej.

Aby uzyskać zezwolenie, przedsiębiorca najpierw musi złożyć odpowiedni wniosek. Składa go na piśmie, określając w nim:
- rodzaj zezwolenia, o jakie się ubiega,
- oznaczenie, pod którym prowadzi się działalność,
- siedzibę i adres przedsiębiorcy,
- w przypadku ustanowienia pełnomocników również ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych.
Nie jest wymagane korzystanie ze specjalnych formularzy. Wniosek może być przygotowany na zwykłej kartce papieru.

Do wniosku koniecznie trzeba dołączyć:
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, który stanowi punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeśli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, która będzie potwierdzeniem spełniania warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.

Sprzedaż alkoholu bez zezwolenia jest przestępstwem i grozi za to grzywna pieniężna. Sąd wymierza grzywnę w stawkach dziennych, a wysokość stawki dziennej jest różna i może wynosić od 10 do 2000 zł. Liczba stawek powinna zmieścić się pomiędzy 10, a 360. Z tego wynika, że grzywna musi zmieścić się między 100 zł, a 720 tys. zł.

Za wydanie zezwolenia przedsiębiorca musi zapłacić odpowiednio:
- 525 zł za sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 2100 zł za sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Opłatę za detaliczną sprzedaż alkoholu przedsiębiorca musi wnosi każdego roku. Rozbijana jest na trzy równe raty. Pierwsza musi być wpłacona do 31 stycznia, druga do 31 maja, a trzecia do 30 września danego roku. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna działalność gospodarczą w trakcie roku kalendarzowego, opłata za pierwszy rok będzie proporcjonalnie niższa.

Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje zarówno piwo, wino i wódkę będzie musiał uzyskać wszystkie trzy zezwolenia i zapłaci w sumie 3150 zł. Stawka ta pozostanie na takim poziomie, jeżeli obroty restauracji są niewysokie. Wysokość stawek może zostać zwiększona, gdy przedsiębiorca będzie sprzedawał więcej alkoholu.

Jeżeli obrót z tytułu sprzedaży alkoholu dokonany w poprzednim roku przekroczył:
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku ubiegłym,
- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku ubiegłym,
- 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, wówczas w kolejnym roku opłata wyniesie 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku ubiegłym.

Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje alkohol w więcej niż jednym punkcie, wówczas dla każdego obrót badany jest oddzielnie.

Każda firma, która sprzedaje napoje alkoholowe musi do 31 stycznia roku następnego złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Zezwolenia wydawane są tylko na określony czas. W przypadku sprzedaży detalicznej zezwolenie wydaje się na czas nie krótszy niż 4 lata, natomiast w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na czas nie krótszy niż 2 lata.

Prowadzenie działalności gospodarczej, która polega na sprzedaży napojów alkoholowych, nie oznacza, że po wygaśnięciu pierwszego zezwolenia przedsiębiorca dostanie kolejne. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie przewiduje również możliwości rezerwowania wydania zezwolenia, tak jak przewiduje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w odniesieniu do koncesji. Dlatego też warto odpowiednio wcześnie ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia oraz starać się, aby zezwolenia dostawać na jak najdłuższy okres.

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2007-06-22 15:00 83.4.214.*]

   "(...)Ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie przewiduje również możliwości rezerwowania wydania zezwolenia, tak jak przewiduje to ustawa o swobodzie działalności gospodarczej w odniesieniu do koncesji. Dlatego też warto odpowiednio wcześnie ubiegać się o wydanie nowego zezwolenia(...)" >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>> Zacytowałem fragment artykułu powyżej i proszę internautów (może są wśród nich prawnicy..??) o ustosunkowanie się do następującej praktyki, jaką stosuje znany mi urząd miasta przy wydawaniu koncesji: NAJPIERW TRZEBA ZDAĆ STARE ZEZWOLENIE - - POTEM PRZYCHODZI KOMISJA I SPRAWDZA, CZY W LOKALU NIE HANDLUJE SIĘ ALKOHOLEM - - POTEM DOPIERO MOŻNA ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW NA NOWE ZEZWOLENIE -- POTEM NASTĘPUJE PROCEDURA ZATWIERDZAJĄCA (opinia niezależnej komisji, decyzja administracyjna, biurka, pieczątki...) -- POTEM 7 DNI NA UPRAWOMOCNIENIE SIĘ -- I W KOŃCU MOŻNA SPRZEDAĆ PIERWSZY GRAM ALKOHOLU NA NOWE POZWOLENIE.... >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >> W praktyce ta procedura przy nadzwyczajnych zabiegach i wyjątkowym szczęściu w kalendarzu (komisja zbiera się tylko raz w tygodniu, urzędnicy to nie woły robocze i mają też inne ważne sprawy, obieg dokumentów wyłącznie przez kancelarię, sprawdzanie wnioskodawcy pod kątem zaległości płątniczych wobec urzędu, wszędzie opinie pisemne i droga służbowa, itp, itd...) trwa 9-10 dni przy wyjątkowej uprzejmości urzędników i chęci przyspieszenia i uproszczenia przez nich tych wszystkich procedur (sami wcześniej je opracowali...). W praktyce dwa tygodnie na wydanie koncesji to duży sukces - przy założeniu, że żaden z dokumentów nie zostanie zakwestionowany ze względów formalnych (np. inny urzędnik w naszym zaświadczeniu w danych firmy napisze s.c. zamiast spółka cywilna, itp.) - wtedy dostajemy pocztą zawiadomienie, że procedura jest wstrzymana, bo trzeba uzupełnić braki formalne... Sam urząd informuje, że podania o koncesję rozpatrywane są w terminie ok. miesiąca... >>>> Ok, tylko zazwyczaj bywa tak, że jak ktoś uruchamia nową działalność, to musi mieć najpierw prawo do lokalu, potem zgodę SANEPiD, mapki geodezyjne, inne pozwolenia, zgody... A nasz urząd nie rozpocznie żadnej procedury, jeśli nie ma kompletu dokumentów (na nic deklaracje i oświadczenia, że do tego a tego dnia uzupełni się dokumentację) ; w praktyce: miesiąc na zgromadzenie papierków + miesiąc na procedurę decyzyjną...!!! po dwóch miesiącach możemy szczęśliwie nalewać... >>> Druga sytuacja: "stary" podmiot występuje o koncesję, która wygasa: działąjąc może odpowiednio wcześniej zgromadzić papierki; cóż z tego, ma wszystkie papierki, więc zdaje starą koncesję>ergo: nie ma prawa sprzedawać alkoholu...; urząd na decyzję ma zarezerwowany miesiąc (może się poszczęści i będą to tylko dwa tygodnie...) >>>>> W praktyce, jeśli jakaś firma ma wysokie koszty własne i napięty budżet, a żyje ze sprzedaży alkoholu, MOŻE TO OZNACZAĆ BANKRUCTWO... I powtarzam: nic nie można zrobić równolegle, żadna procedura o nową koncesję nie nabierze biegu, jeśli nie zda się oryginałów starej, a specjalna komisja nie orzeknie, że w lokalu nie prowadzi się sprzedaży alkoholu...!!! >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>>>>>>> >>>>> Mam 3 pytania: *** Czy taka procedura stosowana przez urząd jest zgodna z prawem..??? (tylko nie piszcie, że jak urzędnicy ustalą sobie jakiś obieg dokumentów i jego zasady, to jest to obowiązujące prawo, bo to śmieszne...) *** Jaka jest Wasza opinia na ten temat..?? ***Czy na Waszym terenie ta procedura wygląda tak samo..?   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2007-06-22 15:30 83.4.214.*]

    Z ustawy o wychowaniu w trzeźwości nie wynika, aby nie można było złożyć wniosku o wydanie koncesji w lokalu, w którym prowadzona jest aktualnie sprzedaż nap. alkoholowych (dot. sytuacji zbliżania się terminu wygaśnięcia koncesji, zmian formalno-ogranizacyjnych w podmiocie aktualne posiadającym koncesję, wymuszających uzyskanie nowego pozwolenia lub zmiany podmiotu dotychczasowego na nowy); na zdrowy rozsądek, urząd powinien na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję przeprowadzić całą procedurę, potem uzgodnić ze "starym" przedsiębiorcą termin wygaszenia dotychczasowej koncesji, a następnie - na siedem dni przed tym terminem - wydać decyzję nowemu podmiotowi (wcześniej już przecież cała procedura, będąca podstawą wydania decyzji, została przeprowadzona), a po siedmiu dniach, z dnia na dzień jeden przedsiębiorca kończy koncesję i ją zdaje, a drugi rozpoczyna. Hmmm... w kontekście tego, co zostało napisane przez "przedmówcę", to by było chyba zbyt piękne...:). A może wypowie się na ten temat jakiś prawnik?   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2009-01-29 18:06 195.116.27.*]

     stawka koncesji za piwo i wino wynosi 525zł. za wódkę 2100zł. podstawowa, Moje pytanie do jakiej sumy, wartości są te stawki jaki to procent?   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2009-07-08 16:09 83.15.101.*]

     Przerabiałem oba przypadki: zmiana podmiotu prowadzącego restaurację i wygaśnięcie koncesji. W pierwszym przypadku dostałem koncesję na 10 dni przed terminem zakończenia działalności przez poprzednika, z datą tego zakończenia. Wpłata była od razu za zezwolenie i pierwszą ratę. W drugim przypadku odebrałem papiery w sylwestra z datą 1 stycznia. Wpłata raty była do 30 stycznia. To się da załatwić, ale trzeba na jakiś miesiąc wcześniej 'przetrzeć drogę' informując o takiej konieczności kolejne instancje urzędnicze.   odpowiedz »

     • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

      [2010-08-16 11:09 87.248.86.*]

      a czy można zacząć sprzedaać alkohol w dniu kiedy komisja przyznała koncesje? - czy koniecznie trzeba czekać jeszcze te 7 dni?? przeciez skoro decyzja jest pozytywna, a każdy dzien kolejnego oczekiwania to strata, to moze jest jakis sposob zeby nie czekac jeszcze na to uprawomocnienie (na zebranie komisji czekaliśmy 1,5 miesiąca!!!)   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2014-06-19 16:43 178.43.242.*]

     Kto mi powie jakie są aktualnie przepisy dot. ile metrów od kościoła? ile metrów od przedszkola? Mam własny lokal myślę o kawiarni.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2007-06-15 11:34 83.9.32.*]

   Czy prowadząc działalność sezonową należy za pozwolenie płacić za cały rokczy za czas prowadzenia działalności?   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2009-01-22 11:33 213.25.141.*]

    Proadziłem taką działalność i płaciłem tylko za czas , w którym odbywałasię sprzedaż   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2010-01-14 19:24 91.94.4.*]

     czy jest możliwe opłacanie za zezwolenie na sprzedaż alkoholu tylko na okres faktycznej sprzedaży np. w sezonie letnim ?   odpowiedz »

     • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

      [2013-03-25 07:11 83.10.51.*]

      mam ten sam problem i nie wiem co robić
      PŁACĘ CAŁOROCZNY PODATEK   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2012-01-13 11:35 85.221.211.*]

    Czy prowadząc dzialalność sezonową przez dwa miesiące muszę placić koncesję za piwo na caly rok
    Mala gastronomia Jolanta Soszynska   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2012-01-30 09:18 79.184.80.*]

     Prowadzę działalność sezonową ,smażlnia ryb . Chciałabym sprzedawać piwo dwa miesiące w roku czy jest to możliwe i jaka trzeba uiścić opłatę za ten okres?
     Czy trzeba wykupis koncesje na cały rok ,czy mozna na określony czas?

     Mariola   odpowiedz »

     • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

      [2012-12-29 12:40 31.63.69.*]

      mm   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-06-07 21:21 178.37.185.*]

   Jeżeli prowadzę sprzedaż piwa przez 2 miesiące w roku czy muszę płacić komcesje za cały rok?   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-06-07 21:30 178.37.185.*]

   Jeżeli prowadzę sprzedaż piwa przez 2 miesiące czy muszę zapłacić komcesje za cały rok   odpowiedz »

  • Jakie zezwolenia są potrzebne by sprzedawać alkohol? 

   [2010-06-10 15:25 83.28.203.*]

   Na sprzedaż jakiegokolwiek rodzaju alkoholu potrzebna jest Ci koncesja,nawet jeżeli będą to 2 miesiace.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-06-27 09:41 83.238.116.*]

   Mam pytanie. Wyczytałem, ze lokal nie powinien znajdować się bezpośrednio w pobliżu placu zabaw, czy przedszkola zęby otrzymać koncesje na sprzedaż alkoholu. Jakie są to mniej więcej odległości, czy są one dokładnie sprecyzowane. Z góry dziękuje za odpowiedz.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-07-02 22:28 83.24.222.*]

   jesli prowadze sezonowa knajpe i nie mam wykupionej koncesji, to moge ubiegac sie o jednorazowa? i na czym to polega?   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2010-07-08 14:19 83.17.43.*]

    Jeśli sprzedajesz alkohol sezonowo musisz uzyskać koncesję na sprzedaż alkoholu. Musisz zapłacić jednorazowo opłatę od dnia rozpoczecia do końca roku. Przykład - cały rok za piwo wynosi 525 zł dzielisz to na 365 dni i mnozysz przez ilosc dni od rozpoczecia do końca roku. Nie ma znaczenia , że bedziesz sprzedawał piwo tylko w sezonie. Opłata nie podlega zwrotowi. W zwiazku z tym że koncesję wydaje sie na okres nie krótszy niż 2 lat to w następnym roku kalendarzowym możesz zapłatę podzielić na trzy równe raty. Jednorazowe zezwolenia wydawne są na okres do 2 dni z opłatą 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje alkoholu i też nalezy uzyskać koncesję. Powodzenia   odpowiedz »

  • Jakie zezwolenia są potrzebne by sprzedawać alkohol? 

   [2010-07-07 10:56 79.185.124.*]

   Z tego co się orientuje to są chyba koncesje okresowe,np na lato. Ale nie jestem pewien i lepiej będzie zapytać o szczegóły w swoim urzędzie miasta.
   www.GastroSilesia - urządzenia do gastronomii.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-08-04 17:00 88.199.168.*]

   jeżeli chcę otworzyć "ogródek piwny" w miejscowości letniej i prowadzić go tylko przez dwa miesiące kiedy muszę załatwiać pozwolenie na alkohol ? ? ? już teraz ..? w grudniu 2010 ale ja chcę to prowadzić w 2011   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-10-06 20:10 79.191.162.*]

   Mam pytanie.A co jeśli restauracji skończyła się koncesja na alkohol a organizowane są przyjęcia lecz alkohol przynoszą gospodarze. czy jest to zgodne z prawem????? proszę o pomoc.   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2010-10-12 20:15 77.255.92.*]

    Wydaje mi sie , ze w zadnym wypadku nie mozna serwowac alkoholu w lokalu ktory ma juz nieaktualna koncesje , nie mozna sie przeciez tlumaczyc , ze ten alkohol jest przyniesiony przez gosci . Nie radze tego robic , gdyz konsekwencje moga byc naprawde duze. Pozdrawiam !!   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2010-10-25 10:03 83.7.162.*]

   witam, a czy ktoś może sprawdzić faktyczną sprzedaz alkoholu w danym punkcie za rok? jest do tego jakas komorka w uzędzie miasta   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2011-11-12 19:09 79.186.63.*]

    faktyczną ilość sprzedawanego alkoholu podajesz sam, i raczej nie radze nic kombinować bo to jest do sprawdzenia na podstawie f-v i kasy fiskalnej   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2008-11-14 18:40 83.25.103.*]

   do dupy   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-01-03 08:31 83.28.166.*]

   Chciałam się zapytac -osoba,która rozpoczyna sprzedaż alkoholu pierwszy raz od 01 01 2008 musi zapłacic z góry za cały rok. Jola Medrykowska   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2009-01-14 16:18 77.254.42.*]

    co sie zmienilo od 1 1 2009r w wydawaniu zezwolen na alkochol   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2009-07-05 10:24 83.9.130.*]

     Czy termin płatności za korzysatanie z koncesji na sprzedaż alkoholu jest przywracalny?   odpowiedz »

     • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

      [2009-07-08 16:03 83.15.101.*]

      według obecnych przepisów nie jest i trzeba odczekać bodaj pół roku - żaden urzędnik nic nie poradzi na to, bo ew. kontrola sprawdza datę wpłaty, a tego nie da się zmienić.   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2011-06-28 18:52 195.205.171.*]

       odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2010-01-16 07:48 80.53.46.*]

    witam ,jaka jest opłata za alkohol w przypadku gdy wstępuję o nowe zezwolenie -stare wygasa 31.01.2010 i czy opłatę wnosi się jednorazowo jak przy nowym czy na raty jak dotychczas-marcin   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

     [2014-01-18 19:33 195.140.153.*]

     witam staram sie drugi raz o koncesie na alkohol przez rok jej nie mialam czy musze zaplacic calosc za caly rok czy moge na raty rozlozyc   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2010-01-21 08:48 83.13.114.*]

    czy osoba rozpoczynajaca sprzedaz alkoholu musi zaplacic do 31.012010 całosc nza zezwolenie   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

   [2009-02-03 23:32 77.254.86.*]

   Czy potrzebna jest zgoda wszystkich wlaścicieli w budynku wielorodzinnym (dwa mieszkania, sklep i bar). Gdy kupilam bar w tym budynku (istnial tam od zawsze) nie byla ta zgoda wymagana. Póżniej w tym budynku ktoś kupil mieszkanie, zmienila się ustawa i wlaśnie ten nowy wlaściciel mieszkania postanowil "zlikwidować bar". Udalo mu się. Nie podpisal zgody na sprzedaż alkoholu w moim barze i musialam zamknąć dzialalność. Lokal stoi pusty i niszczeje. Co mogę zrobić?   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

    [2009-09-03 18:13 83.18.221.*]

    Stało się barszo dobrze, bo to żadna przyjemność mieszkać obok miejsca gdzie odbywa się sprzedaż alkocholu, gdyż klienci przychodż do późnych godzin nocnych, piją w okolicy oraz często w specjalnie zorganizowanych przez właścicieli sklepu w pobliżu melinach, sam mam taką wątpliwą przyjemność. Niestety owe dwa sklepy są na terenach własnych i my mieszkańcy bloku 50 metrów obok nie możemy nic zrobić.   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

     [2009-09-22 23:54 79.191.176.*]

     no ale chyba lepiej jak piją w barze niż na ulicy zreszta do tego służą bary żeby w nich pic prawda?   odpowiedz »

     • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

      [2010-10-28 17:46 89.74.159.*]

      taaak i chlanie za sciana ryczenie do polnocy i dluzej oszczana okolica taaak chcesz sie zamienic na mieszkanie   odpowiedz »

      • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

       [2010-11-20 01:32 83.31.134.*]

       A co ma robić ten kto nie może spać po nocy z powodu pijackich krzyków?   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

    [2010-04-11 11:57 85.222.14.*]

    W lokalu umieścic działalność dokuczliwą, wulkanizacja(smród), kuźnia(hałas)... po pewnym czasie gościu poprosi o powrot do "spokojnej" działalności.   odpowiedz »

    • Koncesja na sprzedaż alkoholu - warunki, pisemna zgoda 

     [2011-10-04 19:40 92.42.112.*]

     aleś głupi ty jesteś buraku   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-02-11 12:34 212.76.37.*]

   te biurokratyczne bariery są nie do zniesienia. Zbyt dużo tu dowolności interpretacji, uznaniowosci. Panstwo powinno pomagac tym którzy chca prztsparzać środków do budżetu.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-02-17 17:26 84.191.198.*]

   Koncesja na handel napojami alkoholowymi jest archaicznym juz bublem prawnym nie przystajacym do wewnatrz unijnych rozwiazan dot. swobodnej wymiany towarow i dzialalnosci gospodarczej. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci itd. naklada niezmiernie dotkliwe oplaty i wykonywanie sprawozdawczosci celem dokonywania kontroli i nakladania surowych kar pienieznych. Coroczne ich odnawianie i skladanie oswiadczen jest ograniczeniem wolnosci gospodarczej. Wiecej, jest szkodliwe dla Panstwa, ograniczajace znacznie wplywy do jego budzetu. W wiekszosci krajach UE jest to nie do pomyslenia. W Niemczech na obrot artykulami alkoholowymi wymagany jest tylko wpis do rejestru dzialalnosci gospodarczej, zaplaty 26 € oraz w przypadku lokalow gastronomichnych wizyta sluzb sanitarnych. W punktach handlowych obowiazkowo trzeba umiescic informacje o zakazie sprzedazy alkoholu mlodziezy ponizej 18 r. zycia. Prowadze taka dzialalnosc w Niemczech od lat. Ograniczenia stosowane w Polsce, tutaj reguluje sam rynek. Eliminuje to rowniez korupcjogenne zjawiska. Czy znajdzie sie w koncu jakis przytomny przedtsawiciel narodu i wskaze ogromne zrodlo przychodow i dodatkowych miejsc pracy? Watpie...   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2010-09-22 09:47 188.104.168.*]

    mam pytanie..chce na terenie niemiec otworzyc swoja dzialalnosc i miedzyinnymi sprzedaz alkoholu sprowadzanego z Polski...jakie kryteria musze spelnic, czy clo trzeba placic na granicy??? w jakiej wysokosci?? wielkie dzieki za ewentualna pomoc-Basia   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2011-03-13 13:10 81.190.45.*]

    Gdyby znalazlo sie więcej osób chcących zmienić ten bubel ustawowy - chętnie podpisałabym się na takiej liście.   odpowiedz »

    • Koncesja??? 

     [2011-03-15 18:06 80.48.216.*]

     Jestem włascicielka lokalu uzytkowego,w kamienicy,nad moim lokalem sa dwa mieszkania,Czy jesli chce otworzyc bar-restauracje z alkocholem,To czy musze miec zgode lokatorów?Dodam ze wejscie do mojego lokalu jest od głównej ulicy a lokatorzy maja oddzielne zupełnie z innej strony.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-04-30 00:20 80.53.75.*]

   Koncesja to haracz w imieniu prawa od ludzi chcących pracować legalnie,i dawać zatrudnienie innym   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-06-26 09:16 94.254.172.*]

   ...zdzierstwo...   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-06-28 22:00 82.160.13.*]

   to kradzierz w biały dzien niedlugo dowala koncesje na czekoladki z alkocholem   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - przedawnienie nie wniesionych opłat 

   [2011-04-07 18:00 95.40.80.*]

   jeśli przed sześciu laty wyrejestrowałem działalność gastronomiczną polegającą również na sprzedaży alkoholu a urząd gminy w tym roku tj. 2011 przypomniał sobie, że nie opłaciłem w pełni koncesji na sprzedaż alkoholu - czy ktoś jest w stanie mi odpowiedzieć po jakim czasie ulegają takie zobowiązania przedawnieniu?   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-07-16 11:35 77.114.210.*]

   skurwys... !!!!!   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2011-05-19 18:42 178.42.115.*]

   mam pytanie po sasiedzku powstaje mi konkurencja sklep ogólnospożywczy widzę,że postawila przed wejściem również tzw pergole bo podobno ma być ogródek piwny ,czy to zgodne z prawem bo przecież nie od dzisiaj jest zakaz picia w sklepie i jego obrębie napojów alkoholowych czy może być takie coś tylko musi konkurencja zapłacić koncesję gastronomiczną? bo podobno taki mają "sposób na prawo"   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2013-06-22 11:04 46.134.160.*]

    zgodne z prawem   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-09-22 11:30 212.160.172.*]

   czy jeśli chce sprzedawać piwo za granića też potrzebuję zezwolenie w Polsce?   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2009-12-15 20:58 188.147.5.*]

   Chcę otworzyć kawiarnię. Koszty remontu i przygotowania to około 80 tyś. Jeżeli dobrze zrozumiałem to nie mam możliwości przed tymi wydatkami sprawdzić czy dostanę koncesję (zgoda sanepidu) ??? Czyli jeżeli nie dostanę to leżę finansowo.

   Proszę o odpowiedź.

   Z góry dziękuję

   Piotrek   odpowiedz »

   • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

    [2010-01-06 15:20 89.231.20.*]

    Pierwszym krokiem jest wystapienie za posrednictwem Wójta do Komisji Przeciwdziałalnia alkohlizmowi, która oceni usytuowanie (zgodnie z uchwałą rady) usytuowanie punktu sprzedazy oraz czy limit nie jest wyczerpany. Odpowiedź musi udzielić w formię postanowienia (termin dni KPA). Od nagatywnego postanowienia służy zażalenia do Kolegium Odwoławczego. Po uzyskaniu pozytywnego postanowienia dołacza się pozostałe dokumenty nakazane w ustawie o przeciwdziałalniu alkoholizmowi.   odpowiedz »

  • Koncesja na sprzedaż alkoholu - stawki 

   [2014-08-24 14:27 188.33.117.*]

   czy na podstawie koncesji /do 18%/ serwować w lokalu koktajle z użyciem alkoholi 40% $   odpowiedz »

 
     

Forum gorące tematy

Forum gorące tematy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję