TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Neckermann - zostało mało czasu

Wszyscy wierzyciele muszą zgłosić swoje roszczenia co do upadłej spółki Neckermann Sp. z o.o. w odpowiedni sposób w terminie do 17 stycznia 2020. Roszczenia zgłoszone po terminie lub niezgłoszone, mogą zostać obłożone dodatkowymi opłatami za ich zgłoszenie lub nie zostaną rozpatrzone, jeśli będzie już po podziale majątku w sądzie.


Syndykiem jest Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. w której Bartosz Sierakowski prowadzi sprawę Neckermanna. Sędzią-komisarzem jest SSR Łukasz Grzechnik, którego ustanowił Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A; 00-454 Warszawa. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt XVIII GUp 1422/19.

Na jakie zwroty mogą liczyć dłużnicy upadłej spółki?

Niestety wygląda, że majątku spółka posiada bardzo niewiele. Według informacji przedstawionych przez p. Bartosza Sierakowskiego majątek Neckermanna stanowi nieco ponad 1 mln złotych w gotówce (było ponad 6 mln, ale zostały wypłacone pensje, odprawy i daniny publiczno-prawne), meble biurowe z wszystkich oddziałów (zajmujące ok. 350 m2 magazynu) oraz Skoda Rapid z 2006. Spółka nie posiada nieruchomości, a znak towarowy Neckermann nie jest jej własnością, chociaż domena internetowa neckermann.pl już tak. Środki do podziału mogły by także dostarczyć rozliczenia ze spółką macierzystą, ale tutaj raczej nie należy oczekiwać na zbyt wiele.

Należności handlowe, jakimi są rozliczenia z agentami, przypadną do kategorii czwartej (z pięciu), ale istnieje szansa, że kategorie 1-3 zostały spłacone. Jednak ponieważ można spodziewać się, że do podziału będzie nie więcej niż 1,5 mln złotych, syndyk zaproponuje zapewne częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Wierzyciele Neckermanna, którzy wystawili mu faktury, nie mogą liczyć na odpisanie podatków w tzw. "uldze na złe długi", gdyż pierwszym warunkiem do jej wykorzystania jest dłużnik (...) nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Państwo Polskie więc idzie na rękę tylko w przypadku, gdy będzie miało kogo ścigać za wpłatę podatku podatki.gazetaprawna.pl

Samo zgłoszenie wierzytelności należy dokonać w piśmie procesowym, którego wzór można znaleźć m.in. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.gov.pl

Podając za kancelarią Zimermann Filipiak:
W toku postępowania upadłościowego zostanie sporządzona lista wierzytelności obejmująca wierzytelności powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości, tj. do dnia 11 grudnia 2019 r. włącznie. Wierzyciel, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić sędziemu-komisarzowi swoją wierzytelność (art. 236 ust. 1 p.u.). Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać, w dwóch egzemplarzach, w formie pisemnej zgodnie z udostępnionym wzorem.
zimmermanfilipiak.pl (kancelaria prowadzi osobną stronę poświęconą postępowaniu zimmermanfilipiak.pl/postepowania/neckermann.htm).

Wymogi formalne zgłoszenia wierzytelności zostały uregulowane w art. 239 i 240 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. W szczególności syndyk poucza wierzycieli, że:

  • wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej wymagalności umieszcza się na liście po przeliczeniu na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia ogłoszenia upadłości tj. z dnia 12 grudnia 2019 r. (art. 251 p.u.).
  • odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się na liście wierzytelności w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia upadłości włącznie (art. 247 p.u.).
  • wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego została ogłoszona upadłość, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed dniem ogłoszenia upadłości oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po dniu ogłoszenia upadłości. Jeżeli rozliczenie należności publicznoprawnych wymaga sporządzenia deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmujących rozliczenie, obie części wierzytelności, ujmowane są w odrębnych deklaracjach lub innych tego typu dokumentach (245a p.u)
  • do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby, która podpisuje się pod zgłoszeniem wierzytelności, do reprezentowania wierzyciela.Co doradzają kancelarie prawne, wszelkie roszczenia należy dokładnie udokumentować pamiętając, aby zgłoszenie zawierało dokumenty w oryginale lub ich odpisy poświadczone za zgodność z oryginałem.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Neckermann wnioski zgłaszanie wierzytelności upadłość bankrut
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję