TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt

Dział: Dam pracę

Prezes i Wiceprezes Zarządu WOT

Data wstawienia: 2018-03-12 09:49
Data ważności: 2018-03-27
Województwo: Mazowieckie

Rada Programowa Warszawskiej Organizacji Turystycznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska:

Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Warszawskiej Organizacji Turystycznej
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Do głównych zadań osób zatrudnionych na tych stanowiskach będzie należało między innymi:
1. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia i wspieranie rozwoju rynku turystycznego w Warszawie i jej obszarze metropolitalnym.
2. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu oraz realizacja wytyczonych przez Radę Programową kierunków rozwoju Stowarzyszenia, w szczególności:
a) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
b) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura Stowarzyszenia a także wnioskowanie o nadanie odznak i przyznawanie nagród,
c) przyjmowanie w poczet członków Stowarzyszenia, skreślanie z listy członków Stowarzyszenia, zawieszanie członka, wykluczanie ze Stowarzyszenia w oparciu o kryteria uchwalone przez Radę Programową,
d) opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia corocznie Radzie Programowej projektów planu finansowego oraz planów działania Stowarzyszenia na potrzeby Walnego Zebrania,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w oparciu o zatwierdzany przez Radę Programową budżet roczny,
f) składanie pisemnych kwartalnych merytorycznych i finansowych sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Programowej,
g) bieżące informowanie Rady Programowej o wszelkich przypadkach działań naruszających lub stwarzających zagrożenie naruszenia majątkowych lub niemajątkowych interesów Stowarzyszenia,
h) zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania i przygotowanie wniosków na Walne Zebranie, przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania,
i) realizowanie uchwał i wniosków Walnego Zebrania i Rady Programowej oraz wykonywanie czynności przypisanych Zarządowi w kodeksie etyki Stowarzyszenia,
j) wykonywanie zaleceń podmiotu przeprowadzającego kontrolę w Stowarzyszeniu oraz udzielanie podmiotowi dokonującemu kontroli Stowarzyszenia oraz Walnemu Zebraniu wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszystkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli Stowarzyszenia,
k) przygotowanie budżetu rocznego i przedłożenie go Radzie Programowej do zatwierdzenia.
3. Prowadzenie Biura konferencji i kongresów (Warsaw Convention Bureau), działającego w ramach Biura Stowarzyszenia, w szczególności pozyskiwania i wspomagania organizacji spotkań, konferencji i kongresów o charakterze gospodarczym i okołogospodarczym w kluczowych dziedzinach dla rozwoju Warszawy.
4. Praca na stanowiskach związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: Prawo o stowarzyszeniach, Ustawa o Polskiej Organizacji Turystycznej, Ustawa o ustroju Miasta Stołecznego Warszawa, Kodeks spółek handlowych, Prawo zamówień publicznych, Ustawa o usługach turystycznych, Ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeks Cywilny.

Materiały informacyjne WOT:
Pod adresem http://wot.waw.pl/do-pobrania/ dostępne są publikacje, prezentacje, raporty, raporty i sprawozdania WOT, które obrazują zakres działania Stowarzyszenia.
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe
minimum 5-letni staż pracy, w tym minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w branży turystycznej, okołoturystycznej lub branży marketingowej
minimum 2-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem ludzkim
bardzo dobra znajomość języka angielskiego weryfikowana podczas rozmowy kwalifikacyjnej, inny język obcy mile widziany
Wymagania dodatkowe:
wykształcenie wyższe na kierunku: turystyka i rekreacja, hotelarstwo, marketing, zarządzanie, administracja, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, ekonomia, socjologia, antropologia
bardzo dobra obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Power Point)
umiejętność myślenia strategicznego i planowania, samodzielność, podejmowanie decyzji, zarządzanie personelem, zarządzanie jakością realizowanych zadań, zdolności komunikacyjne i interpersonalne
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny
2. syntetyczny tekst dot. diagnozy obecnego stanu turystyki w Warszawie i możliwości jej dalszego rozwoju - tekst powinien zawierać ok. 3600 znaków (2 strony formatu A4)
3. kopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe
4. kopie świadectw pracy, umów o dzieło i zleceń, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentujące wymagany minimum 5-letni staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
5. podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
6. podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7. podpisana odręcznie klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)"
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 marca 2018 r. na adres:
Adres składania dokumentów: Warszawska Organizacja Turystyczna, Pl. Defilad 1 pokój 938,
00-901 Warszawa.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27 marca 2018 r. do godz. 15.00.


Ogłoszeniodawca

Firma: Warszawska Organizacja TurystycznaZobacz inne ogłoszenia z tego województwa

Zobacz inne ogłoszenia z tego województwa

dodaj swoje ogłoszenie [+]


Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję