TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Zaświadczenie z uczelni nie uprawnia do zniżki

Rok akademicki wystartował blisko miesiąc temu. Wielu studentów nie zdążyło jednak zadbać o aktualizację swojej legitymacji. Korzystając z ulgowych biletów kolejowych często przedstawiają oni zaświadczenia z uczelni - jak się okazuje bezprawnie.


Wiele osób, które nie otrzymały na czas lub nie przedłużyły ważności legitymacji decyduje się odbywać podróże koleją przedkładając zaświadczenia z instytucji, w których pobierają naukę. Przejazdy takie zwykle kończą się wystawieniem w pociągu wezwania do zapłaty z opłatą dodatkową . Wysokość kary ustalona jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2005 r. UTK wskazuje jakie są podstawy prawne takiego działania i co robić w przypadku nałożenia kary.

Zgodnie z § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.), dokumentem poświadczającym uprawnienie do korzystania z ulgi szkolnej i studenckiej jest wyłącznie legitymacja szkolna/studencka.

Ten akt prawny wskazuje jakie dokumenty są konieczne do okazania w pociągu, podczas przejazdu na podstawie wszystkich rodzajów ulg ustawowych. Wytyczne te przewoźnicy kolejowi wskazują w formie "tabel uprawnień do ulgowych przejazdów", które stanowią również - w zależności od spółki - część Cennika lub Taryfy przewozowej. Przed rozpoczęciem podróży, konieczne jest zatem zapoznanie się z obowiązującymi regulacjami. Informacje na ten temat można uzyskać również w kasach.

Ulga ustawowa oznacza w praktyce, że różnica pomiędzy ceną biletu ulgowego a normalnego jest pokrywana ze środków budżetu państwa, dlatego też podczas kontroli biletów przewoźnik nie może honorować innych dokumentów potwierdzających uprawnienie do zniżki niż wymienione w ww. rozporządzeniu. Takie działanie oznaczałoby działanie niezgodne z prawem i narażałoby budżet państwa na straty.

Warto pamiętać, że instytucja taka jak szkoła czy uczelnia ma prawo wydawać zaświadczenia, że dana osoba pobiera w niej naukę, ale dokumenty takie nie są potwierdzeniem prawa do ulgowych przejazdów koleją. Podobnie potwierdzeniem prawa do zniżki nie jest również zaświadczenie z policji o utracie takich dokumentów. Na podstawie wymienionych wyżej zaświadczeń nie można więc odbywać przejazdu wg ulgi ustawowej.

Korzystanie w pociągu z biletu ulgowego bez posiadania legitymacji szkolnej/studenckiej lub nieważnej legitymacji (tzn. bez stempla/naklejki przedłużających ich ważność), lub przedkładając zaświadczenie z instytucji pobierania nauki, oznacza w praktyce, że podróżny odbywa przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgowych przejazdów i traktowany jest jak osoba bez ważnego biletu.

Kontroler wystawia w takim przypadku bilet na przejazd wg normalnej taryfy wraz z opłatą dodatkową określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 117). Opłata ta jest faktycznie nałożoną na pasażera karą.

Wysokość opłaty dodatkowej w przypadku przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu ustala się jako 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego stosowaną przez danego przewoźnika. Konkretną wysokość tej opłaty w polskich złotych przewoźnicy podają w swoich cennikach.

Istnieje jednak szansa na uniknięcie wysokiej płatności. Zgodnie z art. 33a ust. 4 ustawy prawo przewozowe stanowi, że pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa - po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez przewoźnika - podlega umorzeniu. Dzieje się tak w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu (zazwyczaj będzie to odpowiednio uwierzytelniona kopia legitymacji). Opłata manipulacyjna stanowi kwotę nie wyższą niż 10% pełnej opłaty dodatkowej ustalanej na podstawie podanego wyżej rozporządzenia. Zwykle opłata wynosi nie więcej niż 20 złotych.

Niektórzy przewoźnicy (np. PKP Intercity, Przewozy Regionalne) dopuszczają także wystawienie w pociągu dopłaty do biletu normalnego z adnotacją, że podróżny oświadczył, iż posiada uprawnienie do ulgi ustawowej, ale nie okazał w pociągu odpowiedniego dokumentu. W takim przypadku zwrot tej opłaty możliwy jest na drodze reklamacyjnej (termin odwołania - 7 dni), z potrąceniem opłaty manipulacyjnej. Również i w tym przypadku należy udokumentować przewoźnikowi posiadanie legitymacji.

Sposób odwołania, składanego zawsze do przewoźnika,zamieszczony jest w regulaminie przewozowym spółki kolejowej. Przed sporządzeniem pisma, warto zapoznać się z określonymi w nich wymogami formalnymi.


Podstawa prawna:

- Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z dnia 20 czerwca 1992 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1138),
- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. - Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1529),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. nr 179, poz. 1495 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 117).
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
PKP kolej legitymacja zaświadczenie zamiast ulga przejazd uczelnia bezprawne kara mandat opłata przepisy zakaz student prawo kolej
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję