TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Komisja Europejska zatwierdziła dodatkową pomoc dla TUI

Komisja Europejska zatwierdziła niemieckie plany wniesienia wkładu w wysokości do 1,25 mld EUR na dokapitalizowanie TUI AG (TUI), spółki dominującej grupy TUI, w ramach szerszego pakietu wsparcia. Środek ten został zatwierdzony na podstawie tymczasowych ram prawnych w zakresie pomocy państwa.


Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw działających w sektorze turystycznym, TUI zostało szczególnie mocno dotknięte kryzysem związanym z koronawirusem. Dzięki temu środkowi Niemcy przeznaczą do 1,25 mld euro na dokapitalizowanie TUI i pomogą przedsiębiorstwu przetrwać kryzys. Jednocześnie państwo otrzyma wystarczające wynagrodzenie za podjęcie ryzyka przez podatników, a wsparcie będzie wiązało się z ograniczeniami zakłóceń konkurencji. Z zadowoleniem przyjmuję udział inwestorów prywatnych w planie, ponieważ ogranicza on potrzebę pomocy państwa, przyczyniając się jednocześnie do ożywienia gospodarczego TUI - powiedziała odpowiedzialna za politykę konkurencji wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej Margrethe Vestager.

Pomimo środków wsparcia płynności finansowej przyznanych już przedsiębiorstwu przez Niemcy w marcu i sierpniu 2020 r. (w ramach programów SA.59433, SA.56814 i SA.56863, zmienionych przez SA.58021), znaczny spadek popytu na podróże oraz środki wprowadzone w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa nadal pogarszają sytuację finansową grupy.

Niemcy zgłosiły Komisji, zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi, dokapitalizowanie TUI przez państwo w wysokości do 1,25 mld EUR. Dokapitalizowanie to obejmuje:

  • 420 mln EUR w postaci cichego udziału zamiennego na kapitał własny TUI
  • do 680 mln EUR niewymienialnych cichych udziałów (z czego 400 mln EUR zostanie zapewnione tylko w przypadku, gdy przewidziane 400 mln EUR w ramach środków gwarancyjnych nie zostanie zapewnione przez kraje związkowe lub rząd federalny); oraz
  • 150 mln EUR obligacji zamiennych

Komisja uznała, że zgłoszony przez Niemcy środek służący dokapitalizowaniu jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności w odniesieniu do tego środka:
  • warunków dotyczących konieczności, stosowności i wielkości interwencji: Środek nie przekroczy minimum niezbędnego do zapewnienia rentowności TUI i nie będzie wykraczał poza przywrócenie jego pozycji kapitałowej sprzed wybuchu pandemii. Oceniając proporcjonalność środka polegającego na dokapitalizowaniu, Komisja uwzględniła również inne środki pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa w kontekście pandemii.
  • Warunki wejścia państwa na rynek, wynagrodzenie i zachęty do wycofania się z kapitału spółki: Pomoc w zakresie dokapitalizowania zapobiegnie niewypłacalności TUI, co miałoby poważne konsekwencje dla niemieckiego zatrudnienia i gospodarki. Niemcy otrzymają odpowiednie wynagrodzenie za inwestycję, a ponadto istnieją dodatkowe mechanizmy zachęcające TUI do wykupu cichego udziału państwa oraz obligacji zamiennych uzyskanych w wyniku dokapitalizowania. Niemcy przedstawiły plan operacyjny do roku podatkowego 2025 przygotowany przez TUI w celu wykazania wpływu instrumentów służących dokapitalizowaniu. Zobowiązały się również do opracowania wiarygodnej strategii wyjścia w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy, chyba że interwencja państwa zostanie do tego czasu ograniczona poniżej poziomu 25 % kapitału własnego. Jeżeli sześć lat po otrzymaniu pomocy na dokapitalizowanie interwencja państwa nie zostanie zmniejszona poniżej 15 % całkowitego kapitału własnego TUI, Komisja zostanie powiadomiona o planie restrukturyzacji TUI.
  • Warunki dotyczące zarządzania: Dopóki państwo nie zakończy działalności w całości, TUI i jego spółki zależne podlegają zakazom dotyczącym dywidend i wykupu akcji własnych, innym niż w odniesieniu do państwa. Ponadto do czasu, gdy co najmniej 75 % dokapitalizowania zostanie umorzone, stosuje się ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kierownictwa TUI, w tym zakaz wypłat premii. Warunki te mają na celu zachęcenie państwa do wycofania się z działalności, gdy tylko pozwoli na to sytuacja gospodarcza.
  • Zakaz subsydiowania skrośnego i zakaz przejmowania przedsiębiorstw: Aby zagwarantować, że TUI nie skorzysta nadmiernie z pomocy państwa na dokapitalizowanie ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku, nie może on wykorzystywać pomocy do wspierania działalności gospodarczej zintegrowanych przedsiębiorstw, które już w dniu 31 grudnia 2019 r. znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej. Ponadto do czasu spłaty co najmniej 75 % dokapitalizowania TUI nie może zasadniczo nabyć więcej niż 10 % udziałów w przedsiębiorstwach konkurencyjnych lub innych podmiotach gospodarczych z tej samej branży.
  • Publiczna przejrzystość i sprawozdawczość: TUI będzie musiał publikować informacje na temat wykorzystania otrzymanej pomocy, w tym na temat tego, w jaki sposób wykorzystanie otrzymanej pomocy wspiera działalność przedsiębiorstwa zgodnie z unijnymi i krajowymi zobowiązaniami związanymi z przekształceniami ekologicznymi i cyfrowymi.

Komisja stwierdziła, że środek polegający na dokapitalizowaniu jest niezbędny, odpowiedni i proporcjonalny do zaradzenia poważnym zaburzeniom w gospodarce państw członkowskich: środek ten ma na celu przywrócenie sytuacji finansowej i płynności TUI w wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnych zabezpieczeń w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji.

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska tui pomoc publiczna prawo


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję