TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Przedsprzedaż Lata w Rainbow lepsza niż przed rokiem

Rainbow poinformował o wynikach przedsprzedaży oferty letniej


Wielkość zrealizowanej przez spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2024" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2024 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 5 lipca 2024 roku (według stanu rezerwacji na dzień 05.07.2024 r.) wyniosła 472.355 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2024" (zrealizowanej do dnia 05.07.2024 r.) o około 22,8% w porównaniu do tego samego okresu roku 2023, tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2023", według stanu rezerwacji na dzień 05.07.2023 r., kiedy dla tego okresu roku zanotowano 384.762 osoby.

Wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2024 roku.

»»»» Starsze informacje 2024-06-28 ««««


Rainbow opublikował wyniki sprzedażowe za maj. Uwagę zwraca fakt, że przychody ze sprzedaży touroperatora wzrosły o niecałe 50%, w porównaniu z majem 2023 roku.

Łączne jednostkowe przychody spółki ze sprzedaży za miesiąc maj 2024 roku wyniosły 285,1 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2023 roku, w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 192,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 48,3%.

Jednostkowe przychody spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku wyniosły 1.175,7 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku (tj. od 1 stycznia do 31 maja 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 885,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,8%.

Skonsolidowane łączne przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc kwiecień 2024 roku wyniosły 298,4 mln PLN, co w porównaniu do z tym samym okresem (miesiącem) 2023 roku, w którym łączne przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 208,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 43,3%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 maja 2024 roku wyniosły 1.195,5 mln PLN, co w porównaniu do z tym samym okresem 2023 roku (tj. od 1 stycznia do 31 maja 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 908,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 31,6%.

Starsze informacje 2024-06-24


Biuro podróży Rainbow Tours podwyższyło sumę swojej obecnej gwarancji ubezpieczeniowej.

20.06.2024 r., Spółka zawarła z Towarzystwem Ubezpieczeń Europa aneks do umowy gwarancji ubezpieczeniowej Nr GT 543/2023 z dnia 30.08.2023 r.

Na mocy aneksu do podwyższono górną granicę odpowiedzialności gwaranta z dotychczasowej kwoty 250.000.000 zł (równowartość 53.437.072,50 EUR, obliczona przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 02.01.2023 r., w wysokości 4,6784 zł) do kwoty 380.000.000 zł (równowartość 81.224.350,20 EUR), tj. o kwotę 130.000.000 zł (równowartość 27.787.277,70 EUR).

Podwyższenie Sumy Gwarancji zostało dokonane w związku ze spodziewanym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez Spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27.12.2017 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Gwarancja w podwyższonej wysokości 380.000.000 zł (równowartość 81.224.350,20 EUR), zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Spółkę z podróżnymi w okresie od 20.06.2024 r. do 16.09.2024 r., chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie (plus roczny okres pogwarancyjny).

Starsze informacje 2024-06-10


Przedsprzedaż ofert letnich w Rainbow przyspiesza.

Jak poinformował zarząd touroperatora w komunikacie giełdowym, wielkość zrealizowanejprzedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2024" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2024 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 maja 2024 roku (według stanu rezerwacji na dzień 31.05.2024 r.) wyniosła 383.543 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2024" (zrealizowanej do dnia 31.05.2024 r.) o około 25,3% w porównaniu do analogicznego roku 2023, tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2023", według stanu rezerwacji na dzień 31.05.2023 r., kiedy dla tego okresu roku zanotowano 306.105 osób.

Wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2024 roku.

Starsze informacje 2024-06-07


Od 1 lipca 2024 zarząd Rainbow będzie działał w powiększonym, czteroosobowym składzie.

Decyzją Rady Nadzorczej nowym członkiem zarządu touroperatora zostanie Aleksandra Piwko-Susik. Równocześnie, dotychczasowy członek zarządu, Jakub Puchałka zostanie powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Aleksandra Piwko-Susik ukończyła Wyższą Szkołę Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie na kierunku obsługa ruchu turystycznego oraz Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie na kierunku Zarządzanie Logistyką i Łańcuchami Dostaw; obecnie jest studentką w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Executive Master of Business Administration (MBA). Jest ona związana jest z branżą turystyki zorganizowanej od początku swojej kariery zawodowej. Od grudnia 2008 roku, przez ponad 2 lata pracowała w Triada S.A. (touroperator) jako Destination Manager, a następnie od marca 2011 roku do grudnia 2016 roku w 7Islands Sp. z o.o. (touroperator) jako Operation Manager oraz jako Contracting& Operation Manager, mając też w 2013 roku półroczny epizod zawodowy w branży hotelarskiej na Majorce, jako Duty Manager w kompleksie hotelowym.

Od stycznia 2017 roku Aleksandra Piwko-Susik pracuje w Rainbow Tours S.A. w Łodzi, w okresie do kwietnia 2023 roku jako Contracting Manager, a od maja 2023 roku jako Dyrektorka Operacyjna (COO), odpowiedzialna za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań operacyjnych Spółki, w tym m.in.: nadzór nad rozwojem produktu Rainbow w tym w szczególności nad rozbudową portfolio hotelowego i objazdowego, rozwój nowych produktów/linii biznesowych i usług oraz ekspansji biznesowej Spółki, planowanie sezonów turystycznych (planowanie kierunków, wielkości programów, ilości i kategoryzacji hoteli), w tym przygotowanie założeń kalkulacyjnych i marżowych dla nowych sezonów oraz bieżący monitoring parametrów finansowych (waluty, marże, paliwo) itd.

Starsze informacje 2024-04-29


Rainbow podał wyniki sprzedaży za marzec 2024 roku.

Jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc marzec 2024 roku wyniosły 187,5 mln PLN, co w porównaniu z marcem 2023 roku, w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 156,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 19,8%.

Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wyniosły 724,3 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku (tj. od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 554,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 30,6%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours ("Grupa Kapitałowa") informuje, że skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc marzec 2024 roku wyniosły 188,8 mln PLN, co w porównaniu do z tym samym okresem (miesiącem) 2023 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 158,2 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 19,3%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku wyniosły 727,9 mln PLN, co w porównaniu do z tym samym okresem 2023 roku (tj. od 1 stycznia do 31 marca 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 558,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 30,4%.

Starsze informacje 2024-04-22


Rainbow wypłaci dywidendę swoim akcjonariuszom. Jak wysoką?

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu Spółki z dnia 19 kwietnia 2024 roku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 w łącznej kwocie 167.015.312,44 zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów piętnaście tysięcy trzysta dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze) w następujący sposób:

 • kwotę w wysokości 91.532.080,00 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy na rzecz Akcjonariuszy Spółki, tj. dywidendy w wysokości 6,29 zł (sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) na jedną akcję; liczba akcji objętych dywidendą wynosić będzie 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, przy czym, przy uwzględnieniu dwóch zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023, wypłaconych przez Spółkę na rzecz Akcjonariuszy Spółki w okresie sprawozdawczym roku obrotowego 2023 oraz po dniu bilansowym (31.12.2023 r.), tj.:
  1. pierwszej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie 11.496.080,00 zł (jedenaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych), tj. w wysokości 0,79 zł (siedemdziesiąt dziewięć groszy) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 24.08.2023 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 1/07/23 z dnia 13.07.2023 r. w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 31.03.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/07/2023 z dnia 14.07.2023 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 31 marca 2023 roku,
  2. drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok 2023 w kwocie 29.104.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję (liczba akcji objętych zaliczką wyniosła 14.552.000 sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 sztuk akcji), wypłaconej w dniu 31.01.2024 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, na podstawie uchwały Zarządu Spółki Nr 2/12/23 z dnia 13.12.2023 r. w sprawie wypłaty na rzecz Akcjonariuszy Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30.09.2023 r. i za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażoną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Nr 1/12/2024 z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na wypłatę Akcjonariuszom przez Zarząd Spółki drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2023 z zysku netto Spółki osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego do dnia 30 września 2023 roku

 • Pozostająca do wypłaty dywidenda z zysku netto za rok obrotowy 2023, za okres dwunastu miesięcy rozpoczynający się w dniu 01.01.2023 r., zostanie wypłacona na rzecz Akcjonariuszy Spółki w kwocie 50.932.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), tj. w wysokości 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; liczba akcji objętych dywidendą i wypłatą wynosić będzie 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji, z łącznej liczby akcji Spółki wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji;
 • pozostałą kwotę w wysokości 75.483.232,44 zł (siedemdziesiąt pięć milionów czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dwa złote czterdzieści cztery grosze) pozostawić w Spółce jako zyski zatrzymane i przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.


Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Starsze informacje 2024-03-29


Rainbow Tours poinformował o wynikach finansowych za luty.

Łączne przychody spółki ze sprzedaży za miesiąc luty 2024 roku wyniosły 272,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2023 roku, w którym łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 199,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 36,9%.

Jednostkowe przychody spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku wyniosły 536,8 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 397,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 34,9%.

Zarząd touroperatora, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że skonsolidowane łączne przychody grupy ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc luty 2024 roku wyniosły 274,1 mln PLN, co w porównaniu do z tym samym okresem (miesiącem) 2023 roku, w którym łączne przychody ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 200,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 36,7%.

Skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 29 lutego 2024 roku wyniosły 539,1 mln PLN, co w porównaniu do z tym samym okresem 2023 roku (tj. od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 400,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 34,7%.

Emitent uznał, że informacje objęte niniejszym raportem bieżącym mogą mieć potencjalny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i w związku z tym potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Rainbow Tours S.A. notowanych na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a tym samym uzasadniają zakwalifikowanie niniejszej informacji, jako informacji poufnej w rozumieniu art. 17 ust. 1 MAR.

Starsze informacje 2024-03-07


Rainbow poinformował o wynikach przedsprzedaży oferty letniej.

Wielkość zrealizowanej przez touroperatora przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2024" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2024 roku) od momentu jej rozpoczęcia do dnia 29 lutego 2024 roku (według stanu rezerwacji na dzień 29.02.2024 r.) wyniosła 218.781 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2023" (zrealizowanej do dnia 28.02.2023 r.) o około 27,4% w porównaniu do tego samego okresu roku 2023 tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2023", według stanu rezerwacji na dzień 28.02.2023 r., kiedy dla tego okresu roku zanotowano 171.701 osób.

Zarząd spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2024 roku.

Starsze informacje 2024-02-29


Rainbow notuje udany styczeń. Przychody touroperatora wzrosły, w porównaniu do analogicznego miesiąca roku wcześniejszego.

Szacowane łączne jednostkowe przychody Rainbow Tours SA ze sprzedaży za miesiąc styczeń 2024 roku wyniosły 263,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, w którym szacowane łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 198,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,9%.

Ponadto, Zarząd Emitenta, działając jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours informuje, że skonsolidowane szacowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc styczeń 2024 roku wyniosły 264,9 mln PLN, co w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku, w którym szacowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży wyniosły 199,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 32,6%.

Starsze informacje 2024-02-22


W Rainbow właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż oferty egzotycznej na kolejny sezon Zima 2024/25.

Touroperator zaczyna od nowości - kolumbijskiej Cartageny oraz indyjskiego regionu Goa. Do tego Filipiny po raz pierwszy w historii realizowane bezpośrednio Dreamlinerem oraz aż 16 unikatowych dalekich programów rejsów na pokładach statków najbardziej znanych armatorów, od Emiratów po Antarktydę. Już pod koniec lutego spodziewana jest sprzedaż całej oferty egzotycznej.

Do Kolumbii i jej karaibskiej część wybrzeża - z Cartagena de Indias pierwsi turyści Rainbow wylecą już 02.11.2024 r. bezpośrednio na pokładzie Airbusa hiszpańskiej linii Plus Ultra. Przeloty zaplanowane są raz w tygodniu w soboty do ponad 15 hoteli oraz na aż 13 programów objazdowych. Oferowana baza hotelowa składa się głównie z hoteli 4 lub 5*, zlokalizowanych bezpośrednio na plaży lub w jej bliskiej odległości z serwisem plażowym. Obiekty utrzymane są w klimacie kolonialnym ale też można znaleźć nowoczesne np. z basenami typu "infinity". Turyści mają do wyboru znane światowe marki hotelowe, np. Hilton czy Hyatt, ale też bardzo dobrze znane w Kolumbii lokalne sieci, takie jak Faranda czy Estelar. Spragnieni uroków nocnego życia oraz zabytków wybiorą samą Cartagenę lub najstarsze kolonialne miasto w Kolumbii, Santa Martę, natomiast poszukiwaczom spokojniejszych miejsc, długich piaszczystych plaż Rainbow poleca okolice Manzanillo del Mar - około 15 km od Cartageny.

W Kolumbii co prawda byliśmy już wcześniej obecni oferując kilka bardzo dobrych objazdówek, ale do tej pory realizowanych na niezbyt dużych blokach w samolotach rejsowych. Postanowiliśmy bardzo mocno rozbudować ofertę, wzbogacając ją o więcej programów zwiedzania, ale przede wszystkim o ofertę pobytową w najpiękniejszym regionie Kolumbii - jej karaibskiej części z kolonialną Cartageną de Indias. W okolicy z pewnością jest co robić i co zwiedzać - od odkrywania zabytków i historii, przez parki naturalne i znakomite plaże. Nie zapominajmy też o tym, że Kolumbia słynnie z doskonałej kawy. Pasażerów zabierzemy tam na pokładzie Airbusa hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra, z którą z powodzeniem realizujemy już połączenia na Margaritę i na Kubę. Jesteśmy zadowoleni ze współpracy i na kolejny sezon wprowadzimy kilka nowych udogodnień, które jeszcze bardziej wpłyną na komfort lotu. Pierwszą znaczącą i potwierdzoną już zmianą jest inny typ Airbusa, w którym układ foteli 3-3-3 będzie zastąpiony wygodniejszym układem 2-4-2, z szerszymi o 5 cm siedzeniami i większymi odstępami. Z pewnością zaskoczymy jeszcze innymi pozytywnymi zmianami o których będziemy na bieżąco informować - mówi Maciej Szczechura, prezes zarządu Rainbow.

Kolumbia, to także 13 objazdówek, w tym nowy program dla aktywnych z trekkingiem w górach Sierra Nevada de Santa Marta, wycieczka po najlepszych atrakcjach regionu - z Wyspami Różańcowymi, Cartageną, Parkiem Tayrona, wyprawa śladami Escobara oraz programy łączące Kolumbię z innymi krajami, np. Kostaryką, Panamą czy Ekwadorem.

Na wielbicieli morskich eskapad czeka aż 16 programów rejsów wycieczkowych. W terminach od listopada do kwietnia można wybrać się na odkrywanie Karaibów, Bermudów, Antyli, Kajmanów, Ameryki Południowej i Środkowej, Hawajów, Japonii, Wietnamu czy Zatoki Perskiej. Wyloty zaplanowano z Warszawy, oraz w przypadku Emiratów Arabskich dodatkowo z Krakowa. Długości samych rejsów wahają się od 7 do 14 dni - najdłuższy z nich obejmuje Patagonię, Falklandy i Antarktydę. Podczas rejsu realizowane są wycieczki w formie fakultatywnej, które będzie można zakupić u opiekuna grupy na miejscu. Oznacza to, że według uznania można zwiedzać lub po prostu odpoczywać na statku i korzystać z jego udogodnień - a tych jest bardzo dużo - od wysokiego standardu samych kabin, które można porównać do hotelu minimum 4*, po baseny, spa, siłownie, restauracje, bary, teatry, rewie, sklepy, warsztaty kulinarne, aktywności rozrywkowe i sportowe, ścianki wspinaczkowe czy kasyna. Oprócz tego, to oczywiście bezpieczeństwo i możliwość poznawania różnych kultur i mniej lub bardziej oczywistych miejsc w krótkim czasie. Biorąc pod uwagę powyższe, tego typu wyprawa będzie dobra zarówno dla dorosłych, jak i dzieci, a także tych, którzy lubią zwiedzanie, ale niekoniecznie przemieszczanie się autokarami i noclegi w różnych hotelach na trasie zwiedzania. Rainbow będzie współpracować z najbardziej znanymi armatorami, np. Norwegian, MSC, Carnival czy Costa Cruises, co gwarantuje najwyższą jakość.

Rainbow ma także znakomitą wiadomość dla wielbicieli Filipin i zaprasza do odwiedzenia tego kraju po raz pierwszy bezpośrednio na pokładzie Dreamlinera już od 20 grudnia tego roku. Wyloty będą się odbywały z Warszawy co dwa tygodnie na Cebu. Terminy w listopadzie, aż do połowy grudnia realizowane będą samolotem rejsowym. Oferta oprócz znanej już wyspy Bohol i Panglao wzbogaci się o Boracay z pięknymi plażami, bogatym życiem nocnym oraz mnóstwem barów i restauracji oraz Palawan - polecana wielbicielom nurkowania i "Island hoppingu", czyli zwiedzania łódkami. Łącznie oferta pobytowa zawiera 12 hoteli na wyspie Panglao, 5 na Palawanie i 4 na Boracay. Najwięcej obiektów w standardzie 4 i 5* - oferują śniadania, a niektóre z nich możliwość dopłaty do all inclusive. Do tego objazdówkowe szlagiery - "Filipiny - w krainie tysięcy wysp", czy "Kolorowe Filipiny - na lądzie i pod wodą". Dla tych, którzy lubią zwiedzać w sposób mniej napięty, Rainbow serwuje programy w wersji light - Bohol oraz Palawan.

Ostatnia z nowości to kolonialny, południowy indyjski stan Goa - najmniejszy, ale mogący się poszczycić ponad 125 km długich i szerokich plaż, lagunami, wodospadami, plantacjami przypraw i mnóstwem zabytków, zarówno hinduistycznych, jak i chrześcijańskich - w Starym Goa. Pierwsi klienci Rainbow polecą tam z Warszawy i Katowic już 07.11.2024 r., czarterem z międzylądowaniem do Dabolim na 10 lub 11 dni. W ofercie ponad 30 hoteli o bardzo różnym standardzie - od budżetowych i skromnych, po obiekty dla wymagających Klientów - znajdujące się zarówno na północy, jak i na południu Goa. W standardzie pobytu są śniadania, ale w części obiektów można dopłacić do obiadów i kolacji. W sprzedaży także programy objazdowe odkrywające piękno Indii: bliższe i dalsze atrakcje np. Zabytki Starego Goa, Delhi, Taj Mahal, Jaipur, Fort Amber, Keralę i rejs po jej rozlewiskach i Bombaj.

W przedsprzedaży na Klientów czekają atrakcyjne rabaty, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w cenie już od 49 zł/os., możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji bez podania przyczyny - do 30 dni przed wyjazdem - w preferencyjnej cenie, a zaliczka to tylko 10 % wartości rezerwacji.

Starsze informacje 2024-01-29


Rainbow na dobre pożegnał przedsprzedaż oferty Lato 2024 i rozpoczął Second Minute - promocję dostępną tylko u tego touroperatora. W promocji przy zakupie oferty na nadchodzące lato, za symboliczną złotówkę można wybrać parking przy lotnisku lub bony na dojazd taksówką, szybką kontrolę bezpieczeństwa i bony na zakupy na lotnisku. To wszystko w beztroskim Pakiecie Odlotowym. Promocja wspierana jest szeroką kampanię marketingową.

W Rainbow rozpoczął się czas Second Minute, czyli promocji, która zawsze obowiązuje po Przedsprzedaży. Jej idea opiera się na pakiecie korzyści dostępnych przez mocno ograniczony czas, z myślą o tych, którzy rezerwują wakacje z dużym wyprzedzeniem, ale jeszcze do tej pory nie podjęli ostatecznej decyzji. Wg. badania Rynku Usług Turystycznych zrealizowanym przez agencję badawczą Synergion, prawie połowa osób wyjeżdżających za granicę deklaruje chęć kupienia wakacji dużo wcześniej i nie czeka na ostatnią chwilę. Ta grupa rośnie, gdyż ostatnie sezony pokazały, że w last minute wcale nie jest tanio, a wybór ofert oraz terminów jest bardziej ograniczony.

Tegoroczna edycja Second Minute jest bardzo mocno osadzona w klimacie komfortu, ale też akcentuje nadrzędną rolę beztroski w komunikacji touroperatora. Kluczowym elementem jest unikatowa koncepcja Pakietu Odlotowego, w którym poszczególne elementy można nabyć tylko za 1 zł. W Pakiecie znajdziemy opcję parkingu przy lotnisku, a dla tych, którzy wylatują z miasta w którym mieszkają, 2 bony po 50 zł na taksówkę. Druga część Pakietu to przyspieszona kontrola bezpieczeństwa - Fast Track - dostępna na lotniskach w Warszawie-Okęciu, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Ostatni, nowatorski element, to bony o wartości 50 zł od osoby do realizacji w wybranych sklepach i punktach gastronomicznych na lotnisku. Dzięki temu można przed samym wylotem wypić kawę, coś zjeść lub zaopatrzyć się w przekąski na drogę, prasę, czy kosmetyki. Korzyść może być znacząca, zwłaszcza gdy w grę wchodzi wyjazd z dziećmi: dla czteroosobowej rodziny to aż 200 zł do wydania.

Pracując nad koncepcją tegorocznej edycji Second Minute chcieliśmy połączyć beztroskę towarzyszącą od lat marce z jeszcze większym komfortem podróżowania. Dobrze wiemy, z czym mierzą się nasi klienci i jakie są ich realne potrzeby. W efekcie uzyskaliśmy Pakiet Odlotowy, który pozwala poczuć się już jak na wakacjach już w momencie zamknięcia drzwi od domu. Rainbow przecież za złotówkę ogarnie parking lub taksówkę, zadba o szybką kontrolę bezpieczeństwa i zapewni budżet na zakupy mówi Marta Góral, Communication Manager w Rainbow.

Promocji towarzyszy rozbudowana kampania marketingowa. Klienci dowiedzą się o Pakiecie Odlotowym w spotach video w 54 kinach w Polsce, na YouTube, przy szerokim wsparciu radia - 30-sek. spoty w stacjach lokalnych i ogólnopolskich, oraz reklamie OOH na lotniskach w Warszawie i Katowicach. Nie zabraknie również zasięgowych działań w internecie.

O naszym unikalnym pomyśle na Second Minute postanowiliśmy opowiedzieć jak najszerszej grupie odbiorców. Pakiet Odlotowy to najlepszy powód, aby właśnie teraz i oczywiście w Rainbow rezerwować wakacje, bo z pewnością oferujemy coś, czego nie ma konkurencja mówi Marta Góral, Communication Manager w Rainbow.

Starsze informacje 2024-01-18


Enter Air i Rainbow Tours podpisały aneks do umowy czarteru dotyczący współpracy w sezonie Lato 2024 i Zima 2024/2025. Szacunkowa wartość usług w tym okresie sięgnie 90,4 mln USD (ok. 365,6 mln zł).

Kontynuujemy współpracę z naszym strategicznym partnerem Rainbow Tours, która trwa niemal od początku działalności Enter Air. Podpisana umowa jest największą w historii naszej współpracy i pozwala z dużym optymizmem patrzeć na nadchodzący sezon, który może być jeszcze lepszy od poprzedniego. W ramach ustalonych warunków współpracy będziemy realizować loty z siedmiu polskich portów lotniczych do wszystkich kluczowych destynacji turystycznych w Europie, basenie Morza Śródziemnego i na Wyspach Kanaryjskich. Niezmiennie utrzymamy też całoroczne połączenie do Kenii. Pracujemy nad kolejnymi umowami z największymi polskimi biurami podróży i już teraz widzimy, że zgłaszany popyt przewyższa liczbę samolotów, jaką będziemy dysponować mówi Andrzej Kobielski, członek zarządu i dyrektor handlowy Enter Air.

Łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i jej ostateczna wartość może różnić się od podanych szacunków. Rozliczenia między partnerami będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Szacunkowa wartość poprzedniej umowy pomiędzy Enter Air i Rainbow Tours o współpracy na sezon Lato 2023 - Zima 2023/2024 wynosiła 44,1 mln USD.

Starsze informacje 2024-01-04


Rainbow poinformował o zmianach w umowie z liniami lotniczymi Smartwings.

Po dokonanych na podstawie aneksu zmianach rozszerzających całkowita szacunkowa wartość przewidzianego umową czarteru programu dla sezonów: "Lato 2024", "Zima 2024/2025", "Lato 2025" i "Zima 2025/2026" zamyka się szacowaną kwotą około 79.219,24 tys. USD, co stanowi ekwiwalent w złotych polskich w wysokości około 312.377,29 tys. PLN, przeliczonych (w zakresie waluty obcej) według kursu średniego dolara amerykańskiego z dnia 02.01.2024 r. opublikowanego przez Narodowy Bank Polski w tabeli nr 001/A/NBP/2024 (kurs 3,9432).

Rozliczenia z tytułu przedmiotowej umowy czarteru będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych. Umowa zawiera standardowe zapisy, co do możliwości jej rozwiązania przez strony. Umowa nie przewiduje zapisów o karach umownych jednak zawiera opłaty za redukcję programu lotów w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.

Starsze informacje 2024-01-01


Rainbow poinformował o wysokości przychodów ze sprzedaży imprez turystycznych w listopadzie.

Łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc listopad 2023 roku wyniosły 188,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej roku 2019, będącego ostatnim rokiem kalendarzowym przed wystąpieniem skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 93,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 100,9%,
 • w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2022 roku (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży w dotychczas historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2022), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 155,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 20,7%.

  Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 listopada 2023 roku wyniosły 3.003,2 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
  • w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.631,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 84,1%,
  • w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 30 listopada 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 2.156,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 39,2%.


  Starsze informacje 2023-12-24


  Rainbow poinformował o wielkości przedsprzedaży ofert letnich na przyszły rok.

  Wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2024" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2024 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 grudnia 2023 roku (według stanu rezerwacji na dzień 15.12.2023 r.) wyniosła 124.245 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2024" (zrealizowanej do dnia 15.12.2023 r.) o około 37,4% w porównaniu do tego samego okresu roku 2022, tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2023", według stanu rezerwacji na dzień 15.12.2022 r., kiedy dla tego okresu roku zanotowano 90.397 osób.

  Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana będzie w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2024 roku.

  Rolą informowania o przedsprzedaży oferty Spółki jest wypełnienie wielomiesięcznej luki informacyjnej pomiędzy momentem zawarcia transakcji sprzedaży, a faktycznym momentem wykazania przychodów ze sprzedaży i zwiększenie częstotliwości publikowanych informacji sprzedażowych pomiędzy terminami publikacji raportów okresowych."

  Starsze informacje 2023-12-14


  Zarząd Rainbow Tours SA podjął decyzję o wypłaceniu akcjonariuszom drugiej zaliczki na poczet dywidendy.

  Łączna kwota Drugiej Zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego 2023, przeznaczonej do wypłaty na rzecz Akcjonariuszy, ustalanej na podstawie zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30.09.2023 r., stosownie do postanowień art. 349 § 2 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych i w związku z faktem, iż na dzień podejmowania niniejszej uchwały w Spółce nie występują kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek na poczet dywidendy mógłby dysponować Zarząd Spółki ani nie występują niepokryte straty i akcje własne, o które należałoby pomniejszyć kwotę Zaliczki, ustalona zostaje w wysokości 29.104.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto cztery tysiące złotych), tj. w wysokości 2,00 zł (dwa złote) na jedną akcję.

  Zaliczką objęte będą wszystkie akcje Spółki w łącznej ich liczbie wynoszącej 14.552.000 (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące) sztuk akcji.

  Dniem, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę Zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy jest dzień 30.09.2023 r.
  - można przeczytać w komunikacie firmy.

  Starsze informacje 2023-11-28


  Przychody Rainbow znów rosną. Mocny wzrost przychodów za październik w stosunku do wyników z 2019 i 2022 roku.

  Przychody spółki ze sprzedaży za miesiąc październik 2023 roku wyniosły 156,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza, że w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 69,4 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 124,9%. Natomiast w porównaniu do 2023 roku, w którym łączne przychody Rainbow ze sprzedaży wyniosły 106,8 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 46,2%.

  Przychody w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 października 2023 roku wyniosły 2 815,1 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza 83,1% wzrostu względem 2019 roku i 40,7% wzrostu względem roku 2022.

  W realizacji oferty zimowej zrealizowane zostały pierwsze loty we wszystkie kluczowe destynacje egzotyczne na zimę 2023/24. Zimowa oferta Rainbow to ponad 20 kierunków. Ta zima zapowiada się naprawdę gorąco. Spodziewamy się nawet 20% wzrostu sprzedaży egzotyki w porównaniu z poprzednim sezonem mówi Marta Góral, communication manager Rainbow. Króluje oczywiście prawdziwa perła w ofercie Rainbow - wenezuelska wyspa Margarita, tegoroczna nowość. Jej karaibski klimat, bujna roślinność i rajskie plaże przyciągają polskich turystów. Polacy pokochali też Azję i jej niezwykłą architekturę, doskonałą kuchnię i piękne plaże. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się Tajlandia, do której Rainbow lata aż w dwa rejony - do Bangkoku i na wyspę Phuket, jak i Wietnam, gdzie można wypocząć na wyspie Phu Quoc czy zwiedzać kontynent. Z całej oferty zimowej największym hitem jest Egipt. Krótszy lot niż w egzotykę, bardzo dobra pogoda, ogromny wybór hoteli w różnych standardach, piękne plaże a wszystko w rozsądnej cenie - to gotowy przepis na udany zimowy wyjazd. Z bliskich kierunków popularnością cieszą się też Wyspy Kanaryjskie, Madera, Maroko i Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Na Święta i Sylwestra polscy turyści upodobali sobie szczególnie 3 kierunki. Hitem jest oczywiście Egipt, który przyciąga fanów zabaw sylwestrowych. Tuż za nim jest Tajlandia - przełom roku to najlepsza pogoda, ale też najwięcej turystów. Spędzenie świąt na sawannie? Dlaczego nie! Wielu turystów wybiera w tym okresie wakacje w Kenii. Miłośnicy karaibskiego klimatu spędzą ten czas w Dominikanie, gdzie również hucznie świętuje się Nowy Rok.

  Zima to również świetny moment na zwiedzanie. Najlepsza pogoda na zwiedzanie Azji to miesiące od listopada do marca. Polscy turyści pokochali ten kierunek nie tylko na wczasy - wycieczki objazdowe "Baśniowa Tajlandia" czy "Wielka Azjatycka Przygoda" to nawet 17 autokarów tygodniowo. Świetne warunki na zwiedzanie panują również w Egipcie i Maroku - niższe, choć nadal przyjemne temperatury to większy komfort zwiedzania. Polacy chętnie odwiedzają "Cesarskie Miasta" w Maroko czy "Symbole Egiptu - Nil i Piramidy" w Egipcie.

  Starsze informacje 2023-11-14


  Spółka opublikowała informacja o wielkości przedsprzedaży imprez turystycznych objętych ofertą sezonu Zima 2023/2024, za okres od rozpoczęcia sprzedaży oferty do końca października.

  Przedsprzedaż imprez turystycznych z oferty sezonu "Zima 2023/2024" (wycieczki realizowane w miesiącach: listopad 2023 - marzec 2024 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 31 października 2023 roku (według stanu rezerwacji na dzień 31.10.2023 r.) wyniosła 91.383 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2023/2024" (zrealizowanej do dnia 31.10.2023 r.) o około 41,20% w porównaniu do tego samego okresu roku 2022 tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Zima 2022/2023", według stanu rezerwacji na dzień 31.10.2022 r., kiedy dla tego okresu roku zanotowano 64.720 osób.

  Starsze informacje 2023-11-02


  Jednostkowe łączne przychody spółki ze sprzedaży za miesiąc wrzesień 2023 roku wyniosły 414,6 mln PLN. W porównaniu w analogicznym okresu roku wcześniejszego oznacza to wzrost o około 39,5%. Natomiast w porównaniu do przed pandemicznego roku 2019 wzrost wynosi około 79,7%.

  Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 30 września 2023 roku wyniosły 2.659 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
  • w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 30 września 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.468,5 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 81,1%,
  • w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 30 września 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.894,3 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 40,4%.


  Skonsolidowane łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) za miesiąc wrzesień 2023 roku wyniosły 452,4 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
  • w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 237,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 90,9%,
  • w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2022 roku, w którym łączne przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosły 321,9 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 40,5%.


  Starsze informacje 2023-09-15


  W Rainbow właśnie rozpoczęła się sprzedaż nowej oferty wycieczek objazdowych na sezon lato 2024. Przygotowano 80 programów realizowanych komfortowymi autokarami z Polski i 230 wycieczek w wersji lotniczej, również w wersji 7+7.

  Przedsprzedaż wycieczek objazdowych na kolejne lato rozpoczynamy gdy przed nami jeszcze sporo terminów na wrzesień i październik, szalenie popularnych wśród "objazdówkowiczów", ale już teraz możemy wstępnie podsumować bieżący sezon. W stosunku do lata 2022 już dziś osiągnęliśmy wzrost o ponad 30% - ponad 110 tysięcy turystów wybrało nasze wycieczki objazdowe. Po stosunkowo trudnych pandemicznych latach dla produktu objazdowego, znowu wchodzimy na szczyt w kategorii "lider objazdów". Ruch turystyczny wrócił do normalności, a klienci nadal bardzo lubią zwiedzać i uwielbiają nasze programy. Liczymy na to, że kolejny sezon przyniesie nam jeszcze lepsze wyniki mówi Marta Góral, Communication Manager Rainbow.

  Oferta wycieczek autokarowych to krótkie wypady na zwiedzanie najpiękniejszych stolic europejskich jak Praga, Wiedeń, czy Budapeszt, ale także wycieczki prezentujące całe regiony i ich historyczne i architektoniczne perełki, najciekawsze miejscowości i najpiękniejsze krajobrazy. W ofercie największe hity ubiegłych sezonów, jak "Włochy Klasyczne" - 10 dni poznawania Włoch - m.in. Wenecja, Florencja, Rzym, czy "Chorwacja - Wzdłuż Adriatyku" - z malowniczymi Plitvicami oraz Splitem i Dubrownikiem. Oprócz tego Rainbow zaprasza na zwiedzanie m.in. Rumunii, Skandynawii, Beneluksu, Szwajcarii, Bałkanów czy Bawarii. Nowości to między innymi "Weekend na Litwie", czy "Emilia i Romania - Nie wszystko złoto co się świeci!" z Rawenną, Bolonią i Ferrarą i z kilkoma dniami na plażowanie.

  W bieżącym sezonie "autokarówki" wybrało prawie 20 tysięcy osób. To wariant wybierany chętnie przez osoby dysponujące mniejszym budżetem, nielubiące latać, ale też traktujące podróż jako nieodzowny element zwiedzania i wakacji. Mamy wygodną flotę autokarów i świetnych pilotów, a wycieczkę autokarową można rozpocząć w wielu miastach w Polsce bez konieczności dojazdu. mówi Marta Góral.

  Najwięcej jednak, bo prawie 230 wycieczek, Rainbow proponuje na kolejne lato w wersji lotniczej. To bogactwo miejsc rozsianych na całym świecie i oryginalne autorskie programy. Połowę stanowi oferta czarterowa, w tym w wersji 7+7, czyli łącząca zwiedzanie z wypoczynkiem. Czarterem Rainbow zabierze klientów między innymi na zwiedzanie Włoch, Grecji, Chorwacji, Macedonii, Bułgarii, Albanii, Turcji, Maroka, Egiptu, Portugalii, Hiszpanii, Cypru, Tunezji i Jordanii. Przewidziano kilka nowości, w tym "Włoskie Napoli" - czyli odkrywanie Neapolu; Tunezja z Algierią - " Róża Pustyni", Gruzja w połączeniu z Armenią, czy zwiedzanie Albanii połączone z Grecją. Samolotami rejsowymi obsługiwana jest przede wszystkim egzotyka: Meksyk, Peru, Brazylia, Mauritius, Ekwador, Kolumbia. USA, Kuba, Indonezja i Bali, Japonia, Indie, Tajlandia, Wietnam, Kenia i Chiny. Z bliższych destynacji - Skandynawia, Liban, Azerbejdżan, Gruzja, Szkocja, Anglia. W ofercie rejsówkowej po kilku latach pojawi się więcej programów do Chin; na podróżników i odkrywców czekają "Chiny Cesarskie", czy "Chiny - W krainie złotego smoka". Więcej turystów nadchodzącym sezonie Rainbow planuje wysłać również na Islandię, do Skandynawii, czy do USA.

  Dla turystów, którzy wolą podróżować w bardziej kameralnych grupach - do 25 osób, mieć wyższy standard hoteli podczas zwiedzania, czy specjalne atrakcje, Rainbow ma kilkanaście wycieczek w wersji premium - np. na Sycylii, w Kenii, Turcji, Hiszpanii, Indonezji ,Chinach, Egipcie, Jordanii, Emiratach i Izraelu. Dla tych, którzy nie chcą aby program zwiedzania był zbyt napięty i wolą zakwaterowanie w jednym hotelu przygotowano wycieczki w wersji light w Hiszpanii, we Włoszech, w Chorwacji, Albanii, Czarnogórze, Grecji, Maroku, Portugalii, Egipcie, Jordanii, Emiratach i Gruzji. Łącznie to ponad 20 unikatowych programów.

  W tym sezonie na zwiedzanie w wersji samolotowej wysłaliśmy już o 36% więcej klientów niż rok temu. Klienci chcą z nami odkrywać świat bo wiedzą, że jesteśmy gwarantem znakomitego serwisu i realizacji na najwyższym poziomie. Na wszystkich naszych wycieczkach zapewniamy znakomitą obsługę kierowców, lokalnych przewodników, oraz pilotów, których wiedza na temat odwiedzanych podczas zwiedzania miejsc jest ponadprzeciętna. Zakładam, że nigdzie indziej nie ma takiej różnorodności destynacji, programów oraz wariantów na każdą kieszeń. Lato 2024 warto rezerwować już teraz, w przedsprzedaży, kiedy jest największy wybór miejsc i terminów, a także zniżki do 800 zł zachęca Marta Góral.

  Oprócz dodatkowych zniżek, dla rezerwujących wycieczki objazdowe w przedsprzedaży, Rainbow przygotował benefity w promocyjnych cenach. Wśród nich Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji TU Europa od 40 zł/os., które pozwala na odzyskanie do 100% poniesionych kosztów związanych z podróżą w przypadku szeregu nieprzewidzianych zdarzeń. Kolejny, bardzo ceniony przez klientów benefit to Bezpłatne Odwołanie Rezerwacji Bez Podania Przyczyny w cenie już od 29 zł/os. pozwalające odwołać rezerwację bez dodatkowych kosztów nawet do 30 dni przed wyjazdem, a kwota rezerwacji jest przenoszona na voucher do wykorzystania na inną, dowolną imprezę z oferty Lato 2024. Pewność Niezmiennej Ceny natomiast chroni przed wzrostem np. kursów walut czy cen paliwa lotniczego i kosztuje już od 29 zł/os. Na koniec zaliczka, która wynosi tylko 15% wartości rezerwacji.

  Starsze informacje 2023-08-31


  Biuro podróży Rainbow ma nową gwarancję ubezpieczeniową.

  30 sierpnia 2023 roku touroperator uzyskał od Towarzystwa Ubezpieczeń Europa gwarancję ubezpieczeniową dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

  Gwarancja obowiązuje od dnia 17.09.2023 r. do dnia 16.09.2024 r. i opiewa na kwotę 250.000.000 zł, co stanowi równowartość kwoty 53.437.072,50 euro, przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym gwarancja została wystawiona, to jest w dniu 02.01.2023 r. (1 euro = 4,6784 złotych).

  Nowa gwarancja GT 543/2023 zabezpiecza spłatę roszczeń powstałych wskutek zaistnienia zdarzeń powstałych z umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów o powiązane usługi turystyczne, zawartych przez Zobowiązanego z podróżnymi w okresie obowiązywania Gwarancji, a to zgodnie z ustawą z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 511 z późn. zm.), w związku z obowiązkiem zapewnienia podróżnym na wypadek swojej niewypłacalności.

  Starsze informacje 2023-08-27


  Rainbow opublikował swoje lipcowe wyniki.

  Jednostkowe łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc lipiec 2023 roku wyniosły 478,6 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
  • w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2019 roku (tu: okres funkcjonowania Spółki w rzeczywistości gospodarczej roku 2019, będącego ostatnim rokiem kalendarzowym przed wystąpieniem skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 292,7 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 63,5%,
  • w porównaniu z tym samym okresem (miesiącem) 2022 roku (tu: okres wychodzenia ze skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz odbudowywania sprzedaży w historycznie rekordowym dla Spółki pod względem przychodów roku 2022), w którym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 401,6 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 19,2%.


  Jednostkowe przychody Spółki ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2023 roku wyniosły 1.740,9 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza:
  • w porównaniu z tym samym okresem 2019 roku (tj. od 1 stycznia do 31 lipca 2019 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 953,1 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 82,7%,
  • w porównaniu z tym samym okresem 2022 roku (tj. od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku), w którym w rachunku narastającym łączne przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły 1.211,0 mln PLN, oznacza dla raportowanego okresu wzrost sprzedaży o około 43,8%.


  Starsze informacje 2023-08-21


  W Rainbow właśnie rozpoczęła się przedsprzedaż oferty na Lato 2024. Na start do klientów trafia oferta rodzinna, w tym hotele z Figloklubami - animacjami w języku polskim oraz hotele położone bezpośrednio przy plaży dla ceniących jeszcze większy komfort wypoczynku. Na przyszłoroczne wakacje będzie można polecieć z aż 12 lotnisk w Polsce, rezerwując je w przedsprzedaży z rabatami do 1200 zł dla dzieci, lub do 1000 zł za pokój oraz elastycznymi i wygodnymi benefitami w promocyjnych cenach.

  Na klientów czeka większy niż do tej pory wybór hoteli rodzinnych o różnym standardzie i na każdą kieszeń. Na szczególną uwagę zasługują Figlokluby - polskojęzyczne animacje w wybranych hotelach; koncept, który towarzyszy marce Rainbow już od 2011 roku. W sezonie lato 2024 będzie to prawie 80 hoteli, w których przez 6 dni w tygodniu, od połowy czerwca do połowy września, pociechy będą realizowały swoje pasje i zainteresowania dzięki wielu kreatywnym zajęciom i programowi przygotowanemu przez Akademię Rainbow. W czasie, w którym dzieci się bawią pod czujnym okiem Animatorów - absolwentów Akademii, rodzice mają czas na relaks i odpoczynek. Najwięcej hoteli z polskimi animacjami znaleźć można Turcji (18), Grecji (16), Hiszpanii (14) czy Bułgarii (9).

  Nasza oferta rodzinna nieustannie rośnie, co ma związek z rozbudową siatki połączeń, ale także z rozwojem bazy hotelowej na wszystkich kierunkach, w szczególności na tych które są stworzone do rodzinnego wypoczynku. Z pewnością zalicza do nich Grecja, Turcja, Bułgaria, ale też mocno rośnie Tunezja, czy Albania czy Egipt. Zależy nam na tym, aby oferta rodzinna była różnorodna: od hoteli budżetowych, przez hotele z segmentu Premium, po obiekty Rainbow Elite, wyróżniające się luksusową filozofią w każdym obszarze działalności - serwisu, designu czy kuchni mówi Aleksandra Piwko- Susik, Dyrektor Operacyjna Rainbow.

  Rozbudowana oferta rodzinna to tylko część oferty. Wielbicieli letniego wypoczynku ucieszy fakt, że już teraz mogą również wybierać spośród ponad 300 hoteli położonych bezpośrednio przy plaży. Taka lokalizacja to prawdziwa wygoda, lepszy dostęp do serwisu hotelowego, czy wyżywienia. To również bezpieczeństwo - nie trzeba przechodzić przez ruchliwą ulicę, czy promenadę. Doskonała opcja dla tych, którzy wszystko chcą mieć na wakacjach pod ręką - plażę oraz możliwość komfortowego i pełnego korzystania z infrastruktury hotelowej. Ważnym atutem takiej oferty jest również jakość hoteli, gdyż przy plaży i na plaży położone są zazwyczaj obiekty o lepszym standardzie np. Serenity Queen 5* w Turcji, Grecotel Eva Palace 5* na Korfu, czy Aminess Grand Azure 5* w Chorwacji.

  Nadchodzący sezon Lato 2024 zapowiada się rekordowo pod względem liczby portów lotniczych, z których będzie można wylecieć na wakacje, oraz ilości i częstotliwości samych połączeń. Rainbow sukcesywnie rozbudowuje i zwiększa dostępność oferty serwując wyloty z aż 12 lotnisk w Polsce - Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Łodzi, Lublina, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy, Wrocławia. Po przerwie wraca Kraków z którego będzie można polecieć na Kretę, Kos, Rodos i na Riwierę Turecką, a także pojawia się nowe lotnisko w Olsztynie, z którego planowane są wyloty do Tunezji. Najwięcej wylotów Rainbow oferował będzie z Warszawy, Katowic, Gdańska, Wrocławia i Poznania. Większy wybór ofert niż w tym sezonie będzie np. z wylotami z Łodzi - 8 kierunków, w tym: Kreta, Rodos, Zakynthos, Bułgaria, Tunezja, Albania, Riwiera Turecka i Turcja Egejska.

  Pełna oferta pobytowa znajdzie się w sprzedaży pod koniec sierpnia i już teraz gorąco zachęcam do rezerwowania w przedsprzedaży, ponieważ ostatnie sezony pokazał, że wyczekiwane kiedyś tanie "last minute" może się nie zdarzyć. Na dobry początek oferujemy wyższe rabaty niż rok temu. Dla rodzin z dziećmi zakwaterowanymi na dostawkach mamy rabat do 1200 zł na dziecko, a dla tych, którzy wolą zakwaterowanie bez dostawek, w opcji wygodniejszej - mamy do 1000 zł rabatu za pokój. W pierwszym etapie przedsprzedaży mamy również prezent dla naszych stałych klientów, posiadających aktywne Karty Stałego Klienta Rainbow, którym podwajamy standardową zniżkę do 4% mówi Aleksandra Piwko- Susik, Dyrektor Operacyjna Rainbow.

  Rainbow wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, którzy rezerwując wakacje z wyprzedzeniem oczekują rozwiązań pozwalających na zmianę planów, i oferuje dodatkowe usługi w promocyjnych cenach. Wśród nich Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji TU Europa od 40 zł/os., które pozwala na odzyskanie do 100% poniesionych kosztów związanych z podróżą w przypadku szeregu nieprzewidzianych zdarzeń. Kolejny, bardzo ceniony przez klientów benefit to Bezpłatne Odwołanie Rezerwacji Bez Podania Przyczyny w cenie już od 29 zł/os. pozwalające odwołać rezerwację bez dodatkowych kosztów nawet do 30 dni przed wyjazdem, a kwota rezerwacji jest przenoszona na voucher do wykorzystania na inną, dowolną imprezę z oferty Lato 2024. Pewność Niezmiennej Ceny natomiast chroni przed wzrostem np. kursów walut czy cen paliwa lotniczego i kosztuje już od 29 zł/os. Na koniec zaliczka, która wynosi tylko 15% wartości rezerwacji.

  Starsze informacje 2023-08-18


  Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi przekazał do wiadomości publicznej szacunkowe, wstępne, wybrane wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku (okres 6 miesięcy zakończony 30.06.2023 r.).

  Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. w szczególności przed zakończeniem procesu przygotowania rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za I półrocze 2023 r. oraz przed realizacją i zakończeniem procesu przeglądu przez firmę audytorską BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. półrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze 2023 rok, wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe Spółki za I półrocze 2023 r. oraz dane za okres porównywalny (I półrocze 2022 r.) kształtują się następująco:

  Jednostkowe przychody ze sprzedaży:


  • 1.262,4 mln zł - za I półrocze 2023 r.,
  • 809.4 mln zł - za I półrocze 2022 r.,
  • Dynamika zmiany (1P2023 vs 1P2022) - 56,0%


  Jednostkowy wynik netto:


  • 56,6 mln zł - zysk netto za I półrocze 2023 r.,
  • (11,4) mln. zł - strata netto za I półrocze 2022 r.


  EBITDA jednostkowa:


  • 78,7 mln zł - EBITDA za I półrocze 2023 r.,
  • (4,4) mln zł - EBITDA za I półrocze 2022 r.


  Zarząd Spółki zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej Rainbow Tours za I półrocze 2023 roku, którego publikacja została zaplanowana na dzień 29 września 2023 roku.

  Starsze informacje 2023-08-07


  Rainbow opublikował listę najpopularniejszych kierunków ze swojej oferty.

  "Wakacyjną listę przebojów" Rainbow zaczynamod kierunku, który spełnia wszystkie warunki "super popularnego" i jest dobry dla każdego, czyli Turcji. W świadomości większości, funkcjonuje jako kierunek stworzony dla rodzinnego wypoczynku - i słusznie, ponieważ hotele posiadają nieprzebraną wprost liczbę atrakcji. Do tego plaże z wieloma możliwościami do uprawiania mniej lub bardziej aktywnego wypoczynku.

  Niezmiennie najwięcej klientów wybiera Riwierę Turecką, m.in. słynącą z "Plaży Kleopatry" Alanyę, jednocześnie w sprzedaży znakomicie rośnie udział wybrzeża Morza Egejskiego, które charakteryzuje się nieco greckim klimatem i spokojniejszą atmosferą. Tutaj też czeka mnóstwo urokliwych plaż zatokowych, krystalicznie czysta woda i bliskość antycznych miast - np. Efezu. Na nieograniczoną dostępność "wakacyjnego raju" jakim jest Turcja, wpływa imponująca siatka połączeń lotniczych. To aż 9 miast w całej Polsce. Do tego od niedawna aby podróżować do Turcji w celach turystycznych nie jest wymagana wiza, a także paszport - wystarczy ważny dowód osobisty.

  W tym sezonie z pewnością padnie kilka rekordów związanych z rynkiem tureckim. Pierwszy to rzecz jasna sprzedażowy - czyli numer jeden w kategorii wypoczynek, chociaż jeśli chodzi o objazdówki mamy również kilka prawdziwych perełek, takich jak "Turcja - Smak Orientu". Kolejny rekord, który właściwie już padł, związany jest liczbą miast z których można rozpocząć swoją podróż do Turcji. Oprócz wylotów z Warszawy czy Katowic, oferujemy wyloty z Bydgoszczy, Gdańska, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina i Wrocławia. Z niektórych miast latamy nawet kilka razy dziennie, dzięki czemu nasi klienci mogą wybrać najdogodniejsze dla nich godziny wylotu. Oznacza to również, że bardzo wspieramy nasze lotniska lokalne i co najważniejsze, jesteśmy z ofertą bliżej naszych klientów - mówi Monika Rogalska-Wieszczek, product manager rynku tureckiego.

  Kolejna na liście jest Grecja i jej kilkanaście regionów, w tym aż 7 wysp, między innymi Kreta, Zakynthos, czy Kos. Grecja równie chętnie co Turcja jest jednym z pierwszych wyborów rodziców na rodzinne wakacje. Po pierwsze ze względu na dość krótki lot: maksymalnie po trzech godzinach wysiada się z samolotu i można cieszyć się urlopem. Ważne są też stosunkowo krótkie i niemęczące transfery do hoteli, a w tych hotelach - mnóstwo różnorodnych atrakcji dla dzieci, ponieważ jak wiadomo maluchy szybko się nudzą, baseny z brodzikami i zjeżdżalniami, z których, gdy nikt nie widzi, korzystają co sprytniejsi dorośli, aby też chociaż przez chwilę poczuć się jak dziecko. Do tego kuchnia, o której mówi się, że jest "przyprawiona słońcem".

  Greckie hotele, podobnie jak popularne resorty w Turcji, czy w Egipcie oferują bogatą ofertę all inclusive. Jeśli natomiast zechcecie skosztować lokalnej kuchni np. przepysznych owoców morza, możecie zawsze wybrać się do jednej z urokliwych tawern przy plaży lub w mieście i relaksować się przy ostatnich promieniach zachodzącego słońca.

  Albania staje się "czarnym turystycznym koniem" ostatnich kilku sezonów i jest coraz chętniej wybierana przez turystów. Na szczególną uwagę zasługują dwa kurorty, Durres i Vlora, które przyciągają turystów zupełnie nowymi hotelami, mnóstwem barów i restauracji i bardzo dobrą relacją jakości do ceny.
  Kolejnym z dobrze sprzedających się kierunków z oferty touroperatora jest Hiszpania. W tym sezonie popularnością cieszą się Wyspy Kanaryjskie, a konkretnie Teneryfa, Gran Canaria oraz Fuerteventura. Jak wskazują przedstawiciele Rainbow, Teneryfę wybiorą ci, którzy szukają gwarnych kurortów i nie lubią nudy, kręcą ich kosmiczne wulkaniczne krajobrazy i kanaryjska architektura. Gran Canaria ma wydmy w Maspalomas i cukierkowy port Perto de Mogan, a Fuerteventura jest świetna do pływania na desce i spacerów wzdłuż szerokich plaż - zwłaszcza na południu w okolicy Morro Jable. Wszystkie trzy wyspy sprawdzą się jako destynacja dla osób, które nie ograniczają się tylko do wypoczynku na terenie hotelu, ale cenią sobie możliwość samodzielnego odkrywania bliższej i dalszej okolicy.

  Kolejnym przebojem tegorocznych wakacji z Rainbow jest Tunezja. Touroperator proponuje wypoczynek w kontynentalnej części - Monastyr, Susa, Hammamet oraz Al-Mahdijja, oraz na malowniczej wyspie Djerba. Dużą popularnością cieszą się wycieczki objazdowe, w tym program łączący Tunezję z Algierią.

  Starsze informacje 2023-07-28


  Świetne wyniki Rainbow
  W pierwszym półroczu rok 2023 Rainbow Tours wykazał się przychodami w kwocie 1,263 mld złotych, co w porównaniu z analogicznym okresem 2019 daje wzrost przychodów o 91%, a w porównaniu do 2022 roku daje wzrost o 56%.

  Sprzedaż w samym czerwcu wyniosła 373,3 mln PLN, co w porównaniu czerwca 2019 roku daje wzrost o 62%, a w porównaniu z czerwcem 2022 roku daje wzrost o około 30%

  Łączne skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku wyniosły 1.312,5 mln PLN, co daje 97,1% wzrost względem 2019 roku i 56% wzrostu względem 2022 roku.

  Starsze informacje 2023-07-18


  Jak podała spółka Rainbow Tours podniesiona została gwarancja ubezpieczeniowa zawarta w TU Europa.

  Na mocy aneksu Umowy gwarancji GT 518/2022 podwyższono dotychczasową wysokość gwarancji z 200.000.000 zł (równowartość 43.583.429,58 EUR) do kwoty 250.000.000 zł (równowartość 54.479.286,97 EUR)

  Jak podaje spółka podwyższenie sumy gwarancji zostało dokonane w związku ze znaczącym wzrostem rzeczywistych przychodów, wypracowywanych przez Spółkę w odniesieniu do wcześniej zakładanych oraz w celu zagwarantowania wypełniania wymogów i dyspozycji w zakresie minimalnej wysokości sumy gwarancyjnej.

  Starsze informacje 2023-07-14


  Zapadła decyzja Zarządu Spółki o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku 2023.

  Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2023 rok już teraz. Zarząd, nie mając niepokrytych strat, na mocy postanowień uchwały zarządu z 13 lipca postanowił o wypłacie na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok. Łączna kwota przeznaczona na wypłaty to 11,5 mln złotych co daje 0,79zł na każdą akcję. uprawnionych do Zaliczki ustala dzień 17.08.2023 r. (przypadający w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat), a dniem wypłaty zaliczki będzie dzień 24.08.2023 r.

  Kurs akcji RBW na warszawskiej giełdzie jest bardzo wysoki - w czerwcu sięgnął 44zł, a obecnie wynosi ok. 41,50zł. Akcje są rękach czterech właścicieli: Sławomir Wysmyk ma 12,84%, Remigiusz Talarek ma 11,31%, Grzegorz Baszczyński ma 10,86% i Tomasz Czapla ma 9,17%. Reszta akcji jest rozproszona lub jest w rękach funduszy inwestycyjnych.

  (stooq.pl)

  Starsze informacje 2023-07-10


  Przedsprzedaż oferty lato 2023 (rozumianej jako wycieczki z okresu kwiecień-październik 2023) rośnie w stosunku do lat ubiegłych. Jak informuje spółka wzrosty za okres do końca czerwca są imponujące.

  Wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2023" (wycieczki realizowane w miesiącach: kwiecień - październik 2023 roku) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do końca czerwca (według stanu rezerwacji na dzień 30.06.2023 r.) wyniosła 365.531 osób, co oznacza wzrost poziomu o około 29,2% w porównaniu do tego samego okresu roku 2022 tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022", według stanu rezerwacji na dzień 30.06.2022 r., kiedy dla tego okresu zanotowano 282.852 osób.


  W przedmiotowym okresie od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 30 czerwca 2023 roku Spółka odnotowuje również wzrost średniej ceny sprzedaży imprez turystycznych o 16,5% względem średniej ceny sprzedaży imprez turystycznych w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza łączny szacowany wzrost przychodów o około 50,5%.

  Starsze informacje 2023-06-29


  Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki dokonało podziału zysku osiągniętego przez firmę w 2022 roku. Decyzja była niezaskakująca i zgodna z wcześniejszymi rekomendacjami zarządu.

  Z zysku netto spółki wynoszącego 13,92 mln zł zdecydowano 7,276 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (0,50zł na akcję), a pozostałą część przeznaczyć na kapitał zapasowy.

  Powołano także nowych członków Rady Nadzorczej. Od 1 lipca 2023 członkami RN zostali Grzegorza Baszczyński i Monika Ostruszka. Ich kadencja będzie trwać do 2025 roku.

  Starsze informacje 2023-06-27


  Biuro podróży Rainbow Tours opublikowało wyniki sprzedaży za maj 2023 roku. Wyglądają one obiecująco.

  Przychody spółki ze sprzedaży w maju wyniosły 192,2 mln zł. W porównaniu do przed pandemicznego 2019 roku oznacza to wzrost sprzedaży o niecałe 72 procent. Natomiast w porównaniu z majem ubiegłego roku, spółka zanotowała wzrost o prawie 55 procent.

  Przychody spółki w okresie od początku roku do końca maja wyniosły 885,1 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego jest to wzrost o 70,5 procenta. Natomiast w porównaniu z pierwszymi pięcioma miesiącami roku 2019, spółka notuje wzrost o 106,8 procenta.

  Starsze informacje 2023-04-24


  Rainbow dał zarobić inwestorom
  Rainbow Tours przekazał kolejne informacje na temat sprzedaży w bieżącym sezonie. Wyniki są bardzo zachęcające.

  Wielkość zrealizowanej przez Spółkę przedsprzedaży imprez turystycznych z oferty sezonu "Lato 2023" (imprezy kwiecień - październik 2023) od momentu rozpoczęcia przedsprzedaży do dnia 15 kwietnia 2023 roku (według stanu rezerwacji na dzień 15.04.2023 r.) wyniosła 223.651 osób, co oznacza wzrost poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2023" (zrealizowanej do dnia 15.04.2023 r.) o około 47,4% w porównaniu do tego samego okresu roku 2022 tj. w porównaniu do poziomu przedsprzedaży oferty sezonu "Lato 2022", według stanu rezerwacji na dzień 15.04.2022 r., kiedy dla tego okresu roku zanotowano 151.763 osób,

  Zarząd Spółki nadmienia, że wartość sprzedanej oferty ujmowana jest w przychodach ze sprzedaży Spółki zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli w okresie od kwietnia do października 2023 roku. Z uwagi na rosnące ceny imprez przychody spółki powinny wzrosnąć jeszcze bardziej.

  Dobre wyniki sprzedaży znajdują odzwierciedlenie w kursie akcji - kto miał je w portfelu od końca stycznia zrobił 50%, a kurs spółki zbliża się do szczytów z lat 2017/2018 (ok. 43zł).

  Starsze informacje 2023-03-28


  Rainbow Tours jako spółka akcyjna notowana na GPW ma obowiązek informować o swoich przychodach i stanie finansowym.

  Wczoraj podała dane za pierwsze 2 miesiące 2023 roku w odniesieniu do 2019 roku, który wybrano jako ostatni rok z "normalnym" ruchem turystycznym. Łączne przychody Spółki ze sprzedaży za miesiąc luty 2022 roku wyniosły 199,3 mln PLN, co w porównaniu do n/w okresów referencyjnych oznacza: +121,4% wzg. 2019 i +73,6% wzg. 2022.

  Przychody Rainbow Tours ze sprzedaży w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2023 roku wyniosły 397,9 mln PLN, co w porównaniu do 2019 oznacza 124,2% wzrostu, a do 2022 roku +72,9% wzrostu.

  Między początkiem stycznia, a chwilą obecną kurs akcji RBW się umocnił z poniżej 20zł do ponad 29zł dziś.
 • Komentarze

  (kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

  (akceptacja regulaminu)


  Tagi:
  33 Rainbow Tours wyniki sprzedaż styczeń luty 2023


  Komentarze:

  Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
    Akceptuję