TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Uwaga! Serwis nie bierze odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Ewentualne naruszenia regulaminu serwisu prosimy zgłaszać Administratorowi po przez stronę Kontakt

Dział: Dam pracę

Dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT (ZOPOT) w Kijowie

Data wstawienia: 2019-10-07 15:32
Data ważności: 2019-11-21
Województwo: --poza-Polską--

Główne obowiązki:
Promocja Polski w dziedzinie turystyki na rynku: Ukrainy

Wymagania konieczne:

Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:
1. Posiadać tytuł magistra;
2. Korzystać z pełni praw publicznych;
3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego;
6. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii "B".

Wymagania pożądane:
1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
3. Znajomość "Strategii Marketingowej Polski w sektorze turystyki na lata 2012-2020";
4. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
5. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
6. Znajomość ustawy o usługach turystycznych;
7. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
8. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:
Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku ukraińskim w roku 2020.

W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.

Oferujemy:
Ciekawą pracę pełną wyzwań
Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:
17.12.2019 r.

Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie:
1. CV;
2. Listu motywacyjnego;
3. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
4. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
5. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii "B" oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
7. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5- letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
8. Kopii dokumentów potwierdzających biegłą znajomość języka angielskiego i/lub języka ukraińskiego i/lub języka rosyjskiego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
9. Pisemnego opracowania na temat: "Koncepcja realizacji założeń strategicznych komunikacji marketingowej na rynku ukraińskim w roku 2020"

Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści:
"Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa."

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce "Kariera".

Oferty prosimy przesyłać na adres:
, w terminie do dnia 12.11.2019 roku z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w Kijowie" w tytule e-maila.


Ogłoszeniodawca

Firma: Polska Organizacja Turystyczna



Zobacz inne ogłoszenia z tego województwa

Zobacz inne ogłoszenia z tego województwa
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję