TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Po przylocie spoza Schengen będzie można zrobić test na polskim lotnisku?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiło się omówienie projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.


Najnowsza nowelizacja ma zrealizować zapowiedzi z konferencji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i wiceministra Waldemara Kraski, o której pisaliśmy w aktualności Zmniejszone limity dla hoteli i restauracji

Z dokumentu opublikowanego na stronie rządowej wynika, że nowelizacja rozporządzenia będzie zawierać:

 1. przedłużenie do dnia 31 stycznia 2022 r. obowiązywania większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów określonych przepisami modyfikowanego aktu normatywnego;
 2. modyfikację regulacji dotyczącej obowiązków osób przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej, polegającą na zobowiązaniu takich osób do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, w języku polskim albo w języku angielskim, wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu (test będzie mógł być wykonany zarówno w państwie, z którego dana osoba rozpoczyna podróż, jak i na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terenie lotniska, przed odprawą graniczną). Z obowiązku tego wyłączeniu będą uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem. Osoba, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu będzie zobowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę;
 3. doprecyzowanie przepisów dotyczących definicji osoby zaszczepionej przeciwko COVID-19 przez wskazanie, że status ten będzie przysługiwał osobie, w odniesieniu do której został wykonany podstawowy cykl szczepienia tj. podane dwie dawki szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką dwudawkową albo jedna dawka szczepionki w sytuacji szczepienia szczepionką jednodawkową;
 4. dodanie Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino, Państwa Watykańskiego lub Stolicy Apostolskiej do katalogu podmiotów, w odniesieniu do których zastosowanie znajdują przepisy umożliwiające zwolnienie z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osób rozpoczynających podróż z terytorium tych państw;
 5. dodanie dodatkowego warunku zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny osoby prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkującej; warunkiem tym będzie uzyskanie przez daną osobę negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby prowadzącej z tą osobą wspólne gospodarstwo domowe lub z nią zamieszkującej;
 6. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do korzystania z usług hotelarskich, bez wliczania określonego limitu udostępnianych pokoi, o funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych Policji i Straży Granicznej;
 7. wprowadzenie zakazu prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:
  • dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych,
  • dyskotek (serwujących głównie napoje) (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30.Z);
  • miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;
  • miejsc do tańczenia lub w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (oznaczonej we wpisie przedsiębiorcy lub podmiotu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, jako przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej, kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności 93.29.Z), z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.;

 8. ograniczenie limitów osób (obłożenia obiektu z 50% do 30%), które są uprawnione do korzystania z określonych rodzajów działalności;
 9. wprowadzenie wobec przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących działalność związaną z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z), obowiązku zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków;
  Zmiany, o których mowa w pkt 2 oraz 5-8 mają na celu minimalizację ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 przez osoby narażone na zakażenie tym wirusem (osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej granicę zewnętrzną Unii Europejskiej oraz domownicy osób zakażonych) oraz osoby mogące gromadzić się w miejscach stanowiących duże skupiska ludzkie.
 10. modyfikację obowiązujących regulacji dotyczących rozwiązania wyłączającego z danego limitu osób korzystających z danych usług lub uczestniczących w określonych wydarzeniach (w przeliczeniu na powierzchnię usługodawcy albo liczbę uczestników wydarzenia), osób zaszczepionych przeciwko COVID-19; przyjęta w obowiązującym rozporządzeniu konstrukcja nie przyznaje usługodawcy lub organizatorowi wydarzenia wprost uprawnienia do żądania od danej osoby potwierdzenia faktu zaszczepienia, ponieważ okazanie dokumentu potwierdzającego fakt szczepienia ma charakter dobrowolny - to w interesie osoby chcącej skorzystać z danej usługi lub uczestniczyć w danym wydarzeniu jest wykazanie faktu zaszczepienia, jako uprawniającego do wejścia na teren objęty limitem, w przypadku osiągnięcia tego limitu; biorąc jednak pod uwagę wątpliwości interpretacyjne dotyczące możliwości dokonywania przez osobę zobowiązaną do przestrzegania limitu określonego w rozporządzeniu - w sytuacji osiągnięcia tego limitu - weryfikacji faktu zaszczepienia osoby wyrażającej wolę skorzystania z usługi lub uczestnictwa w wydarzeniu, w projekcie rozporządzenia zaproponowano doprecyzowanie obowiązującej regulacji w taki sposób, aby z przepisu jednoznacznie wynikało, że to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko COVID-19, w przypadku osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia; należy jednak podkreślić, że co do zasady istota normy prawnej w przedmiotowym zakresie nie ulega zmianie - czynność ta nadal będzie miała charakter dobrowolny - dana osoba nadal będzie miała prawo odmowy okazania dokumentu lub certyfikatu potwierdzającego zaszczepienie, z zastrzeżeniem że w takim przypadku będzie jej jednak dotyczył limit określony w rozporządzeniu;
 11. modyfikację przepisu określającego kolejność szczepień przeciwko COVID-19 w taki sposób, aby szczepionka przeciwko tej chorobie mogła być podawana osobom urodzonym w 2016 roku, które ukończyły 5. rok życia.


Aby rozporządzenie mogło wejść w życie 15 grudnia powinno zostać opublikowane najpóźniej 14 grudnia przed północą.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ograniczenia schengen covid-19


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję