TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rozporządzenie wprowadzające tzw. kwarantannę narodową opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie uniemożliwiające hotelom obsługę podróży słubowych, wprowadzające kwarantannę i zamykające galerie handlowe od 28 grudnia.


Rozporządzenie przewiduje m.in.

 1. Zniesienie niektórych obostrzeń dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19.
  Osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 będą mogły bez dodatkowych testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz być przyjętymi do domu pomocy społecznej, a także nie będą uwzględniane w limitach dotyczących tzw. spotkań towarzyskich. Nie będzie także w ich przypadku potrzeby odbywania kwarantanny w przypadku kontaktu z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 albo przekraczania granicy państwowej (nie tylko tej zewnętrznej w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.). Brak kwarantanny dotyczyć ma także tzw. ozdrowieńców - tj. osób, które były poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 2. Umożliwienie realizowania rehabilitacji organizowanej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, gdyż jej przerwanie grozi istotnymi skutkami zdrowotnymi i społecznymi.
 3. Z uwagi na sytuację epidemiczną wprowadzenie dodatkowych obostrzeń m.in. w zakresie prowadzenia usług hotelarskich oraz działalności tzw. galerii handlowych. Chodzi o zapowiedziane przez ministra zdrowia zamknięcie galerii handlowych, zakazanie obiektom noclegowym obsługiwania także podróży służbowych, o czym pisaliśmy w aktualności Rząd wprowadza kwarantannę narodową.
 4. Ograniczenie współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i organizacji wydarzeń sportowych wyłącznie do sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy (pod warunkiem organizowania ww. współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń bez udziału publiczności).

  Zgodnie z ww. rozporządzeniem nr 651/2014 "sport zawodowy" to uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca; koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.
 5. Zakaz funkcjonowania basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness: działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów lub udostępnianych zawodnikom kadry narodowej polskich związków sportowych.
 6. Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.21.Z), pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.A) oraz pozostałej działalności rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.29.B).

  Zakaz ten dotyczy także działalności polegającej na obsłudze stoków narciarskich oraz wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego.
 7. Wprowadzenie obowiązku odbywania kwarantanny przez osoby przekraczające granicę państwową również z krajów należących do strefy Schengen. Kwarantanna będzie obowiązywać do 17 stycznia 2021 r. i dotyczy przyjeżdżających samolotem, koleją oraz pojazdami samochodowymi:
  • będącymi środkami publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z2020r. poz.1944),
  • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,c)służącym do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego lub niezarobkowego międzynarodowego przewozu drogowego, lub międzynarodowego przewozu regulowanego, lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art.4 pkt 2, 6, 7 i14 ustawy z dnia 6września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z2019r. poz.2140 oraz z2020r. poz.875 i1087),
  • przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 inie więcej niż 9osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym

  Kwarantannie nie będą podlegać m.in. załogi samolotów, kierowcy, ani załogi pociągów.
 8. Rezygnację z normy § 2 ust. 18, która stanowiła, że dane, o których mowa w ust. 4 i 5, są udostępniane podmiotowi zapewniającemu funkcjonowanie aplikacji PulsoCare. Przekazanie danych podmiotowi zapewniającego funkcjonowanie aplikacji PulsoCare powinno odbyć się w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
 9. Wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w dniach: 31 grudnia 2020 r. i 1 stycznia 2021 r.


Zakazy są mocno krytykowane, zarówno przez przedsiębiorców, jak i prawników, którzy zwracają uwagę na niekonstytucyjność wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się za pomocą rozporządzenia. Dr Mikołaj Małecki z Uniwersytetu Jagiellońskiego wskazuje, że rozporządzenie to jest niezgodne zarówno z ustawą o chorobach zakaźnych, jak i z Konstytucją RP. Więcej można przeczytać na jego blogu - www.dogmatykarnisty.pl

Poniżej treść rozporządzenia.

Możesz także pobrać plik: turinfo_20201222_d2020000231601.pdf
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
kwarantanna narodowa rozporządzenie hotel rada ministrów sport zamknięcie


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję