TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Przyszłość turystyki i infrastruktury zdrowotnej "na tapecie"

W dniu 23 czerwca w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sali "Pod Kopułą" odbyła się konferencja tematyczna "Infrastruktura społeczna: Kultura i turystyka oraz wsparcie infrastruktury zdrowotnej". Organizatorem debaty w ramach konsultacji Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 był Departament Polityki Regionalnej.


Rząd przygotował wstępną wersję programu operacyjnego i chce poznać opinie, uwagi i postulaty zainteresowanych środowisk i grup społecznych. Będą one uwzględniane przy ustalaniu ostatecznego kształtu dokumentów.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje z materiałów opracowany w Departamencie Turystyki (stan na 12 czerwca 2006 r.).

Najważniejszym programem zakładającym wsparcie rozwoju turystyki w Polsce jest Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", a dokładnie punkt 4.5 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym oraz 7.3. Promocja walorów turystycznych Polski.

4.5 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

 • Cel działania: Wsparcie projektów inwestycyjnych o charakterze ponadregionalnym dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych.

 • Opis działania: W ramach działania zaplanowano dofinansowanie inwestycji mających na celu wzmocnienie konkurencyjnych projektów turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności produktów sieciowych. Wspierane będą również projekty punktowe, dotyczące największych atrakcji turystycznych Polski, przyciągających turystów z kraju i z zagranicy oraz stanowiących o konkurencyjności polskiej oferty turystycznej na międzynarodowym rynku turystycznym. Wsparcie skierowane będzie przede wszystkim do następujących grup podmiotów: jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków i zrzeszeń, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu tworzących lub realizujących wspólne przedsięwzięcie. Tak pojęta kooperacja pozwoli na wykreowanie ponadregionalnych i ogólnopolskich produktów turystycznych, dzięki połączeniu potencjałów znajdujących się w regionach, przyczyniając się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Polski, przy jednoczesnym wzroście przedsiębiorczości oraz generowaniu nowych miejsc pracy.

 • Typy projektów: Kompleksowe projekty, polegające na utworzeniu sieciowych produktów turystycznych, zakładających inwestycje w:
  - budowę lub rozbudowę obiektów konferencyjno-kongresowych,
  - budowę lub rozbudowę obiektów o charakterze turystyczno-rekreacyjnym na terenie uzdrowisk,
  - budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej i rozrywkowej,
  - zagospodarowanie obiektów i terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele turystyczne,
  - budowę lub rozbudowę sieci obiektów noclegowych, gastronomicznych i towarzyszącej turystyki kwalifikowanej,
  - budowę lub rozbudowę kompleksowych szlaków turystycznych rozumianych jako: zespół bazy noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz infrastruktury towarzyszącej (paraturystycznej) w tym np. wypożyczalni sprzętu turystycznego, skupionej wokół atrakcji turystycznych tworzących rdzeń szlaku.

  Ponadto wspierane będą działania promocyjne, ściśle związane z realizowanymi w ramach projektu inwestycjami.
  Szczególne znaczenie będą miały projekty przyczyniające się do kompleksowego zagospodarowywania turystycznego terenu, realizowane z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz realizowane przez grupę podmiotów wspólnie ze sobą kooperujących (jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, instytucje otoczenia biznesu).

  W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach wsparcie zostanie udzielone na wsparcie projektów punktowych o szczególnym znaczeniu dla turystyki polskiej, mających przynajmniej znaczenie ponadregionalne. Projekty te powinny dotyczyć najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych, zarówno kulturowych jak i przyrodniczych, wyróżniających się na krajowym rynku turystyczny i stanowiących o atrakcyjności Polski na arenie międzynarodowej.
 • Kryteria wyboru projektów:
  - Lokalizacja projektu na obszarze co najmniej 2 regionów (za wyjątkiem projektów punktowych),
  - Wartość projektów co najmniej 20 mln PLN
  - Liczba korzystających z obiektu - co najmniej 100 tys. osób rocznie
  - Kooperacja podmiotów w zakresie realizowanego projektu (jst, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu),
  - Zgodność z zapisami dokumentów programowych, szczególnie ze Strategią Rozwoju Turystyki na lata 2007-13 oraz strategią rozwoju turystyki w regionie,
  - Zgodność z celem i zakresem merytorycznym działania oraz zasadność realizacji projektu,
  - Wpływ nowej inwestycji na aktywizację gospodarczą regionu oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
  - Zgodność z planami zagospodarowania przestrzennego,
  - Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym skierowanych do specyficznych grup turystów (dzieci, niepełnosprawnych, ludzi starszych etc.), a także wpisujących się w realizację polityk horyzontalnych UE (równość szans, ochrona środowiska, rozwój ICT).
 • Tryb wyboru projektów: Lista kluczowych projektów, konkursowy schemat grantowy

 • Odbiorcy pomocy:
  - Instytucje otoczenia biznesu
  - Grupy podmiotów: jednostki samorządu terytorialnego + przedsiębiorcy + instytucje otoczenia biznesu
  - Jednostki samorządu terytorialnego z co najmniej dwóch województw.


7.3. Promocja walorów turystycznych Polski.
 • Cel działania: Wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję zagranicą produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym.

 • Opis działania: Działanie polega na wsparciu projektów w zakresie promocji i rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych o zasięgu ponadregionalnym, w szczególności poprzez:
  - wsparcie badań marketingowych zakończonych kampanią marketingową i wykorzystania wyników badań w kampaniach promocyjnych oraz tworzeniu nowej oferty produktowej i usługowej (tworzenie i rozwój nowych typów i grup produktów i usług turystycznych),
  - wsparcie doradztwa i szkoleń w dziedzinie tworzenia i promocji produktów turystycznych na rynku krajowym i zagranicznym,
  - wsparcie działań dotyczących promocji polskich produktów turystycznych zagranicą,
  - tworzenie i koordynację ogólnopolskiego systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej.

 • Typy projektów:
  - Projekty doradcze w zakresie tworzenia systemu rezerwacji i systemu informacji, a także projekty doradcze związane z opracowaniem i realizacją strategii promocji produktu turystycznego;
  - Projekty szkoleniowe z zakresu tworzenia strategii i planów promocji, przeprowadzania badań marketingowych, kampanii reklamowych, tworzenia, rozwijania i promocji produktów turystycznych, obsługiwania systemów rezerwacyjnych i informacyjnych;
  - Projekty inwestycyjne w zakresie niezbędnym do stworzenia ogólnopolskiego systemu rezerwacji i systemu informacji turystycznej
  - Projekty marketingowe w zakresie planowania i realizacji badań marketingowych, przygotowania strategii promocji, przygotowania materiałów promocyjno-informacyjnych, multimedialnych kampanii promocyjnych, systemów identyfikacji wizualnej.

 • Kryteria wyboru:
  - Minimalna wartość projektu 100 tys. euro (do ustalenia)
  - trwałość efektów projektu w czasie;
  - znajomość potrzeb grupy docelowej i dopasowanie projektu do tych potrzeb;
  - realizacja polityk horyzontalnych UE (równość szans, ochrona środowiska, budowa społeczeństwa informacyjnego).Działania skierowane na rynki zagraniczne, trwałość efektów projektu w czasie, realizacja polityk horyzontalnych UE (równość szans, ochrona środowiska, budowa społeczeństwa informacyjnego).

 • Tryb wyboru projektów: Projekty własne POT/Konkursowy schemat grantowy (do ustalenia)

 • Odbiorcy pomocy: Instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej


Ponadto, projekty związane z turystyką zostały ujęte w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej, który będzie realizowany na terenie 5 województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W ramach programu, wsparcie zostanie udzielone na projekty dotyczące m.in. wspólnych kampanii promocyjnych dla przyciągnięcia inwestorów i turystów (Działanie 4. Promocja i współpraca w Priorytecie I Nowoczesna gospodarka) oraz projekty z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury konferencyjno-wystawienniczo-targowej (Działanie 2 Infrastruktura wspierająca funkcje metropolitalne w Priorytecie II Miejskie ośrodki wzrostu).

Wsparcie projektów, które mogą w sposób pośredni przyczynić się do rozwoju turystyki, przewiduje również Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Realizowane będą projekty dotyczące m.in. rewitalizacji, rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, zachowania, modernizacji, adaptacji na cele kulturalne zabytkowych obiektów i zespołów obiektów wraz z i ich otoczeniem (Działanie 12.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym w Priorytecie XII Kultura i dziedzictwo kulturowe).

Dla rozwoju zasobów ludzkich stworzony został horyzontalny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, gdzie na zasadach ogólnych branża turystyczna będzie mogła uzyskać wsparcie m.in. w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, Priorytetu VII Regionalne kadry gospodarki, Priorytetu VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.


Ze szczegółowymi informacjami na temat zapisów dotyczących turystyki w Programach Operacyjnych na lata 2007-2013, realizowanych na szczeblu centralnym, można zapoznać się na stronie Ministerstwa Gospodarki.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Turystyka infrastruktura zdrowotna rozwój turystyki konferencja Ministerstwo Rozwoju Regionalnego program społeczna Polski przyszłość infrastruktury zdrowotnej inwestycje turystyczne w Polsce
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję