TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Czym zajmuje się Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego?

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w listopadzie 2003 roku z inicjatywy 123 podmiotów gospodarczych, którzy reprezentują sektor hotelarski, gastronomiczny, firmy, przedsiębiorstwa oraz wyższe uczelnie współpracujące na rzecz turystyki i hotelarstwa w całej Polsce. Łącznie IG HP reprezentuje 126 hoteli o potencjale ponad 17380 jednostek mieszkalnych.


Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego jest organizacją samorządu gospodarczego branży hotelarsko-gastronomicznej, która posiada osobowość prawną i działa zgodnie z ustawą o Izbach Gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r.

IG HP jest również rzecznikiem środowiska hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz Unii Europejskiej.

Izba wspomaga rozwój hotelarstwa i gastronomii, a także wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Ponad to kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej przez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

Założone cele osiąga przez delegowanie przedstawicieli do uczestnictwa w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych, które działają przy organach administracji państwowej oraz Sejmu i Senatu RP w sprawach związanych z branżą hotelarsko-gastronomiczną.

Izba przywiązuje duże znaczenie do współpracy międzynarodowej, w tym członkostwa w HOTREC, czyli Konfederacji Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach Unii Europejskiej oraz europejskim obszarze ekonomicznym.

Organami Izby są: Walne Zgromadzenie Izby, Rada Izby i Zarząd Izby oraz Komisja Rewizyjna. Prezesem Izby jest Grzegorz Uszycki, hotelarz z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym, który obecnie jest dyrektorem Novotel Warszawa Airport .

Obecnie w ramach Izby działają trzy komisje problemowe:
- Komisja Statutowo-Organizacyjna, zajmująca się sprawami członkowskimi, budowaniem i funkcjonowaniem struktur (okręgi, oddziały), współpracą z organami władzy finansów i administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi.

- Komisja Współpracy Międzynarodowej, która zajmuje się współpracą z HOTREC, współpracą z innymi międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, współpracą bilateralną z Izbami Gospodarczymi sektora hotelarskiego w innych krajach oraz z międzynarodowymi sieciami i systemami hotelowymi.

- Komisja Ekonomiczna, która prowadzi sprawy związane z ekonomicznymi warunkami funkcjonowania przemysłu hotelarskiego w Polsce, polityką podatkową w stosunku do hotelarstwa, obciążeniami wynikającymi z praw autorskich i pokrewnych, polityką kredytową i współpracą z systemem bankowych, tworzeniem i korygowaniem prawa dotyczącego hotelarstwa, organizacją i uczestnictwem w targach oraz innych działaniach promujących hotelarstwo.

IG Hotelarstwa Polskiego koncentruje się głównie na:
1. W sferze spraw ekonomicznych:
- dążeniu do racjonalizacji polityki podatkowej państwa wobec branży hotelarskiej;
- inspirowaniu mechanizmów, które wspierają działalność inwestycyjną oraz procesy modernizacyjne w hotelarstwie;
- dążeniu do obejmowania hotelarstwa programami z dziedziny restrukturyzacji i modernizacji gospodarki przez zwalczanie bezrobocia i rozwój regionalny;
- kontynuowaniu prac i negocjacji twórców ze stowarzyszeniami nad ustaleniem i stosowaniem racjonalnych opłat za wartości artystyczne i intelektualne.

2. W zakresie podnoszenia jakości oraz standardów usług turystycznych:
- inicjowaniu i uczestnictwie w programach kształcenia i doskonalenia kadr hotelarskich;
- udziale w pracach organów państwowych, które zajmują się klasyfikacją i kategoryzacją obiektów hotelarskich;
- stworzeniu i wprowadzeniu systemu rekomendacji dla dostawców produktów i usług dla sektora hotelarskiego.

3. W sferze spraw międzynarodowych:
- kontynuacji i rozszerzaniu współpracy z HOTREC. Władze Izby powinny przenosić na forum organizacji problemy polskiego hotelarstwa, a jej stanowiska, opracowania i decyzje przybliżać członkom i innym przedstawicielom branży hotelarskiej w Polsce;
- tworzeniu i rozwijaniu przedsięwzięć na rzecz pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej na potrzeby branży hotelarskiej w Polsce;
- nawiązywaniu i rozwijaniu współpracy obustronnej z organizacjami samorządu gospodarczego hotelarstwa w innych krajach.

Jednym z podstawowych celów Zarządu Izby jest integracja środowiska hotelarskiego w Polsce. W tym celu podejmuje działania, które prowadzą do pogłębienia współpracy z innymi organizacjami oraz stowarzyszeniami działającymi w hotelarstwie.

Zarząd Izby w imieniu całego środowiska polskich hotelarzy w trosce o rozwój hotelarstwa i turystyki w Polsce odniósł się do planowanych działań, które zmierzają do powołania Polskiej Organizacji Handlu, Inwestycji i Turystyki. Oznaczałoby to likwidację Polskiej Organizacji Turystycznej, co wzbudziło ogromny niepokój środowiska hotelarskiego, spowodowany obawą ograniczenia środków przeznaczonych na promocję turystyczną Polski w kraju i za granicą.

Zarząd Izby opowiedział się za rozwiązaniami sprawdzonymi oraz funkcjonującymi w pozostałych krajach Unii Europejskiej, które pozwalają na zwiększenie konkurencyjności Polski na rynku międzynarodowym.

Zarząd Izby zwrócił również uwagę, że potencjał rozwojowy Polski w dziedzinie hotelarstwa i turystyki od wielu lat nie jest wykorzystywany z powodu braku odpowiedniego usytuowania hotelarstwa w strategii rozwoju Państwa oraz przekazywania niedostatecznych środków na jego efektywne wykorzystanie.

Krzysztof Wojtkiewicz, Dyrektor Generalny IG HP przyznał - Bardzo niebezpiecznym dla kondycji hotelarstwa może okazać się planowana podwyżka do 22 % podatku VAT od usług przemysłu gościnnego, oznaczającą znaczny wzrost ich ceny. Aktualnie na zlecenie Izby prowadzone są badania jakie konkretne skutki ekonomiczne dla sektora hotelarskiego i całej naszej gospodarki może spowodować planowana na styczeń 2008 roku znaczna podwyżka VAT.

Zarząd Izby negatywnie odnosi się także do wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art.16 ust.1 pkt 28) oraz ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust.1 pkt.23), zgodnie z którymi od 1 stycznia 2007 roku koszty reprezentacji, głównie poniesione na usługi gastronomiczne nie są uważane za koszty uzyskania przychodów. Spowodować to może znaczne ograniczenie obrotów w gastronomii w tym także hotelowej.

Zarząd Izby zaapelował do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyspieszenie prac nad nowelizacją ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych, która w obecnym brzmieniu wprowadza nieporządek w działalności organizacji zbiorowego zarządu tymi prawami, które traktują cały przemysł gościnny jako źródło łatwych i nie zawsze uzasadnionych dochodów.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego Novotel Airport konferencja IG HP HOTREC Grzegorz Uszycki Krzysztof Wojtkiewicz branża hoterarska hotele zrzeszenie hotelarstwo czym zajmuje w się hotelarstwie sie


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję