TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

SOIT apeluje o dodatkowe wsparcie dla turystyki biznesowej

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel wystosowało list do wicepremiera Jarosława Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami o dalszą pomoc sektorową w obliczu przedłużającego się stanu pandemii i ograniczeń w organizacji wyjazdów biznesowych, spotkań, wydarzeń.


Przedsiębiorcy działający w branży turystyki motywacyjnej (incentive travel - zagraniczne wyjazdy grupowe dla klienta biznesowego B2B), od marca br. czyli już ponad 8 miesięcy notują ponad 90% spadki obrotów spowodowane czynnikami niezależnymi od tych firm, jakimi są pandemia Covid-19 oraz związane z nią obostrzenia ograniczające prowadzenie działalności gospodarczej. Tylko mała część firm z sektora incentive travel - ok. 10% organizuje także eventy lub wydarzenia online.

Członkowie SOIT, wg cyklicznego badania rynku incentive travel Barometr SOIT" prowadzonego przez certyfikowaną agencję badawczą, zrealizowali w 2019 roku ponad 900 wyjazdów motywacyjnych /incentive travel/, w których wzięło udział blisko 49 tys. osób. Od marca 2020, ta sama grupa agencji zrealizowała tylko 9 wyjazdów, gdyż gorący sezon na incentive travel zaczyna się w marcu. Dotychczasowe tempo wzrostu, samego sektora incentive travel wynosiło do tej pory kilkanaście procent rocznie - wzrost o 18,5% biorąc pod uwagę 2018 i 2019 rok. Szacowana wielkość rynku wyjazdów incentive w Polsce 2019 roku to blisko 767 mln zł.

Biorąc pod uwagę siłę nabywczą incentive travel i innych sektorów w ramach przemysłu spotkań przed pandemią, intensywny rozwój tej branży, poczynione inwestycje kapitałowe, w zasoby ludzkie, w infrastrukturę i sprzęt, aktualna sytuacja rysuje się dramatycznie. Dynamicznie rozwijający się przemysł został zatrzymany. Zanim nastąpiło ponowne otwarcie i rozpoczęcie prac nad odbudową popytu, biznes w przemyśle spotkań i wydarzeń został ponownie zablokowany.

Aby nie dopuścić do pogłębienia się zapaści biznesowej firm działających w branży incentive travel oraz przemyśle spotkań i wydarzeń, Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel skierowało w dniu 21.10. list do wicepremiera Jarosława Gowina oraz kierownictwa Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z postulatami dotyczącymi dalszej pomocy dla branży. Organizacja wnioskuje o:

 1. Objęcie "mini tarczą dla turystyki" pośredników turystycznych. Dodanie PKD 79.11B do listy PKD objętych pomocą sektorową na mocy Ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw 2020, poz. 1639.
  Temat PKD w przypadku branży turystycznej jest złożony, co powoduje, że część przedsiębiorców nie mogła skorzystać z pomocy w ramach tarczy sektorowej dla turystyki. W kodach PKD widnieją organizatorzy turystyki (79.12Z), agenci turystyczni (79.11A) i pośrednicy turystyczni (79.11B) Z kolei w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017, Dz. U. 2017 poz. 2361, w paragrafie 4 jest mowa o przedsiębiorcy turystycznym, organizatorze turystyki i agencie turystycznym.

  Wobec powyższego w ustawie brakuje "pośredników turystycznych", a w kodach PKD nie funkcjonuje przedsiębiorca turystyczny. Kody PKD nie zostały dostosowane do zmian w prawie turystycznym, co obecnie tworzy lukę i uniemożliwia wsparcie firm, które jako wiodące wskazują PKD 79.11B. czyli działalność pośredników turystycznych (działalność polegająca na wykonywaniu na zlecenie Klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.)

  Jest to znacząca liczba firm w sektorze przemysłu spotkań i wydarzeń. Podmioty te obsługują klienta biznesowego pod kątem organizacji podróży służbowych, w tym pośrednictwa w sprzedaży zakwaterowania, wystawiania biletów lotniczych/kolejowych, organizacji usług gastronomicznych i transportowych, organizacji wydarzeń typu MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Events) itp.

  Każdego dnia - od momentu wprowadzonego lockdown u wiosną br. i aktualnie - firmy turystyczne o przeważającym PKD 79.11B ponoszą ogromne straty finansowe sięgające 90%. Brak rozwiązania powyższej sytuacji powoduje, iż nie mogą skorzystać z dedykowanej, również takim firmom, pomocy sektorowej.
 2. Dodatkowy nabór wniosków na subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju dla sektora incentive travel i turystyki biznesowej, w szczególności dla firm, które takiej pomocy nie uzyskały.

  Pomoc w postaci subwencji z PFR powinna obejmować podmioty, które do tej pory takiej pomocy nie otrzymały. Regulamin przyznawania subwencji wymaga modyfikacji pod kątem specyfiki i struktury spółek działających w branży incentive i turystyki biznesowej. Pomoc powinna zostać rozszerzona na wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej, spółek prawa cywilnego i prawa handlowego. Stworzony w ramach kryteriów pomocy podział na samozatrudnionych i pracodawców, spowodował powstanie luki obejmującej przedsiębiorców, którzy tworzą liczne miejsca pracy (współpracy) w ramach innych umów niż umowa o pracę. W przypadku branży turystyki biznesowej jest to bardzo liczna grupa przedsiębiorców i ich poddostawców, takich jak piloci, przewodnicy, koordynatorzy wyjazdów, kierowcy autokarów, księgowi, a także dostawcy usług marketingowych.
 3. Pilną modyfikację Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020, Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 1829 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dn. 9 października 2020, Dziennik Ustaw 2020 Poz. 1758 i wprowadzenie możliwości organizacji spotkań, szkoleń i konferencji w strefie czerwonej i żółtej przy 25% zajętości danej powierzchni w reżimie sanitarnym - przy zachowaniu odstępów i obowiązku zakrywania ust i nosa, analogicznie do wydarzeń kulturalnych.
  8) w § 30: a) w ust. 1: - pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;"

  Zdaniem SOIT, przepisy te nie znajdują zrozumienia w sytuacji, gdy jednocześnie wprowadzane są regulacje umożliwiające podobną działalność:

  1) e) w par. 6 ust. 11
  11. Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) i działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) jest dopuszczalne pod warunkiem:
  1) udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub gdy działalność jest prowadzona na otwartym powietrzu - przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami;
  2) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1;
  3) udostępnienia co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

  Doświadczenie pokazuje, że od momentu zdjęcia blokady organizacji konferencji i spotkań, która miała miejsce w dniu 08 czerwca 2020 r. nie zdarzyło się, aby podczas tego typu wydarzeń ktokolwiek zaraził się SARS-COV-2. Każde organizowane spotkanie, czy też konferencja odbywały się z zachowaniem obowiązujących na dany czas zasad bezpieczeństwa GIS: maseczka, dezynfekcja i dystans.

  Brak możliwości organizacji konferencji, spotkań i wydarzeń, przez organizatorów wydarzeń i wyjazdów, z udziałem hoteli i dostawców usług związanych z tym sektorem, może doprowadzić do upadku całej, szeroko pojętej branży turystycznej oraz całego przemysłu spotkań i wydarzeń.

  SOIT wnioskuje o wprowadzenie modyfikacji rozporządzenia w trybie pilnym, aby nie dopuścić do pogłębienia się trudnej sytuacji organizatorów wydarzeń. Rekomendowane jest wprowadzenie wytycznych, aby w trakcie organizacji spotkań, konferencji i innych wydarzeń:
  zachować dystans 1,5 m pomiędzy uczestnikami
  przyjąć 25% zajętości danej powierzchni przy zachowaniu odstępów, jak to jest w przypadku wydarzeń kulturalnych zarówno w strefie czerwonej, jak i żółtej
  zachować obowiązek zakrywania ust i nosa, określony w par. 27 ust. 1
 4. Dodatkową, dedykowaną pomoc sektorową dla podmiotów działających w przemyśle spotkań i wydarzeń zawartych w postulatach Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń w liście z dnia 19.10.2020 r.


SOIT postuluje wraz z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń o:
 1. Pilne spotkanie przedstawicieli MRPiT oraz innych zaangażowanych instytucji z Radą Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (RPSiW) w celu omówienia elementów pomocy i działań z reprezentowanymi w RPSiW organizacjami członkowskimi, w tym z SOIT - Stowarzyszeniem Organizatorów Incentive Travel.
 2. Oddzielną (równoległą) formułę spotkań roboczych z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii dla przemysłu spotkań i wydarzeń (uwzględnienie specyfiki tej części gospodarki narodowej).
 3. Uwzględnienie kodów PKD, które zostały pominięte w mikrotarczy turystycznej a, o które walczyły nasze sektory. Dotyczy to zarówno pomocy tej już realizowanej, jak i przyszłej. W szczególności kodów PKD Agencji Eventowych oraz firm około targowych, (a także wspomnianych wyżej pośredników turystycznych)
 4. Dopłatę do wynagrodzeń i przestojowego dla firm z naszych sektorów, objętych spadkiem 70%, liczonym rok do roku, przez dowolne 3 kolejne miesiące z okresu pół roku przed złożeniem wniosku.
 5. 12 miesięczne memorandum na rozpoczęcie spłat subwencji PFR dla firm z przemysłu spotkań i wydarzeń.
 6. Obniżenie wysokości zwrotu subwencji do PFR o 18,75% związanej z niespełnieniem warunku braku spadku zatrudnienia (którego warunku firmy nie działające od 6 miesięcy nie mogą spełnić).
 7. Dodatkowy nabór na fundusze z PFR dla naszych sektorów.
 8. Uruchomienie Funduszu Zwrotów za wydarzenia / spotkania B2B - gwarantującego  zwroty po upływie 180 dni i stabilizującego sytuację klientów biznesowych przy nowych rezerwacjach (szczególnie istotne narzędzie w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do kredytów obrotowych). Fundusz miałby charakter kredytu obrotowego na okres 5 lat. Powinien dotyczyć wydarzeń targowych, konferencyjnych, kongresów, turystyki motywacyjnej i spotkań w hotelach biznesowych.
 9. Odroczenie kredytów i leasingów o kolejne 6 miesięcy dla firm z sektorów poszkodowanych.
 10. Wprowadzenie bonu na spotkania / wydarzenia - bony dla klientów organizujących spotkania, targi, konferencje.
 11. Zwiększenia puli pomocy płynnościowej dla firm z naszych sektorów /środki kończą się w 2 dni.
 12. Wydłużenie maksymalnego łącznego okresu korzystania z dofinansowań wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g, 15gg i 15zzb z obowiązujących 3 miesięcy do 9 miesięcy.
 13. Skrócenie terminów na zwrot podatku VAT.
 14. Pożyczkę długoterminową 0% z gwarancją BGK. Okres karencji 12 miesięcy. Okres spłaty do 6 lat.
 15. W celu pobudzenia popytu:
  • Możliwość odliczania kosztów organizowanych spotkań / wyjazdów w kosztach firmy w celu pobudzenia popytu.
  • Możliwość skorzystania z funduszu socjalnego na organizację wydarzeń w celu pobudzenia popytu. 
  • Możliwość skorzystania z dopłat do wydarzeń i wyjazdów - tzw. bon dla firm - bon + 500 na pracownika w celu pobudzenia popytu.
  • Obniżenie stawki VAT na nasze sektory dotknięte paraliżem od Nowego Roku 2021 roku.

Otwarcie działalności związanej z organizacją wyjazdów biznesowych, podróży służbowych czy incentive travel będzie miało miejsce dopiero w 2021 r. Biznes turystyczny zależy od wielu czynników: regulacji prawnych wprowadzanych przez polskie i unijne instytucje, od polskiej i globalnej sytuacji epidemicznej, decyzji innych krajów w sprawie otwierania turystyki oraz od decyzji klientów instytucjonalnych dotyczących uwolnienia budżetów na podróże służbowe i innego rodzaju wyjazdy biznesowe.

Zdajemy sobie sprawę, że firmy, które nie zostały objęte sektorowym wsparciem nie przetrwają kryzysu. Często są to firmy, które swoje know-how oraz standardy organizacji wyjazdów budowały i rozwijały przez kilkanaście, a nawet 30 lat. To firmy, które wnosiły do tej pory bezcenny wkład w rozwój polskiej turystyki i przemysłu spotkań oraz budowały wizerunek Polski na świecie. W dobie pandemii, kiedy bezpieczeństwo uczestników wyjazdów wymaga szczególnych działań i jest najwyższym priorytetem, to właśnie tacy doświadczeni przedsiębiorcy, będą w szczególności promować najwyższe standardy bezpieczeństwa. Są także wizytówką polski w światowej turystyce oraz ważną siłą napędową, która będzie pracować na odbudowę polskiej turystyki i przemysłu spotkań. Wyrażamy gotowość do systematycznych spotkań roboczych z zespołem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii dedykowanych dla naszego sektora i liczymy na merytoryczny dialog z administracją rządową. - tłumaczy Olga Krzemińska-Zasadzka, prezes zarządu SOIT.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
stowarzyszenie organizatorów incentive travel ministerstwo rozwoju pracy i technologii
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję