TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Wykorzystanie środków z TFP na zwroty za wyjazdy na Ukrainę - MSiT publikuje FAQ

Minister Sportu i Turystyki, w porozumieniu z Ministrem Finansów, uruchomili wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego z przeznaczeniem na wsparcie organizatorów turystyki w związku z wyjazdami na Ukrainę. Ministrowie uznali, że w związku z ogłoszeniem na terenie Ukrainy stanu wojennego w dniu 24 lutego 2022 r., wystąpiły na terenie tego kraju nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności będące podstawą do uruchomienia wypłat z tego funduszu.Wypłaty uruchomione zostały na podstawie art. 15. kc ust. 14 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Są dokonywane w przypadku, gdy organizator turystyki nie jest w stanie zapewnić podróżnym zwrotów należności za imprezę turystyczną, która ze względu na nadzwyczajne i nieuniknione okoliczności na terenie RP lub w miejscu jej realizacji nie może się odbyć.

Ministerstwo Sportu i Turystyki opublikowało najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące wykorzystania środków z Turystycznego Funduszu Pomocowego w związku z wojną w Ukrainie.

Gdzie można składać wnioski, celem uzyskania zwrotu wpłat za imprezy, które nie odbędą się w związku z wojną w Ukrainie?

Wnioski muszą być składane w formie elektronicznej przez portal: https://tfg.ufg.pl/ zarówno przez przedsiębiorcę turystycznego, jak i podróżnego. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie konta w portalu TFG - jego założenie jest czynnością techniczną i w praktyce trwa kilka minut. Aby otrzymać zwrot wpłaconych środków odpowiedni wniosek składa podróżny, wskazując podstawowe informacje oraz organizator turystyki, potwierdzając tym samym, że zwrot jest należny oraz fakt, iż sam nie jest w stanie takiego zwrotu dokonać na rzecz podróżnego.

Od kiedy można składać wnioski i o jakich terminach należy pamiętać przy aplikowaniu o wypłaty?

Wnioski można składać od 8 marca 2022 r., jednak nie później niż przed upływem 14 dni od powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Ukrainy lub powiadomienia przez organizatora turystyki o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej realizowanej na terytorium Ukrainy. Z kolei samo powiadomienie o odstąpieniu od umowy lub rozwiązania umowy powinno nastąpić w terminie od 24 lutego 2022 r. do 24 marca 2022 r. włącznie. W tym terminie należy odstąpić od umowy lub rozwiązać umowę, która to czynność prawna upoważni do złożenia wniosku o zwrot dokonanych wpłat. Zatem, jeśli ktoś odstąpił od umowy np. w dniu ogłoszenia stanu wojny w dniu 24 lutego 2022 r., ma czas na złożenie wniosku do 10 marca 2022 r. (14 dni liczone od daty rozwiązania umowy).

Jakie wyjazdy są objęte uruchomionym do wypłat Turystycznym Funduszem Pomocowym?

Pomocą w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych i nieuniknionych okoliczności - czyli stanu wojny na Ukrainie - są wszystkie imprezy turystyczne, które miały odbyć się na terenie tego kraju od 24 lutego 2022 r. Podróżny ma prawo do odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem bez ponoszenia jakiejkolwiek opłaty za rozwiązanie w przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które to okoliczności w znaczącym stopniu wpływają na realizację imprezy turystycznej. Z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia na terenie Ukrainy.

W jakim czasie od złożenia wniosku można spodziewać się wypłaty środków?

Co do zasady Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, po otrzymaniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG wniosków organizatora turystyki oraz podróżnego i potwierdzeniu ich kompletności oraz zgodności zawartych w nich danych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania późniejszego z tych wniosków dokonuje ich weryfikacji. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, w terminie 14 dni od dnia pozytywnej weryfikacji, dokonuje wypłaty z Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Jakie produkty turystyczne są objęte możliwością ubiegania się o wypłaty?

Wyłącznie imprezy turystyczne, które po 24 lutego 2022 r. miały się odbyć na terenie Ukrainy. Oferta organizatora turystyki co do zasady stanowi imprezę turystyczną w sytuacji, gdy obejmuje ona co najmniej dwa różne rodzaje usług turystycznych (przewóz pasażerów, zakwaterowanie, wypożyczenie środka lokomocji lub inne), które tworzą jednolity program i objęte są wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Ochrona nie obejmuje zatem tzw. wycieczek jednodniowych, które trwają krócej niż 24 godziny i nie obejmują noclegu, a także pojedynczych usług jak np. przelotu lotniczego do Kijowa.

Czy wypłacone podróżnym środki touroperator musi zwrócić?

Tak. Organizator turystyki dokonuje zwrotu wypłat do Turystycznego Funduszu Pomocowego w 72 równych ratach do łącznej kwoty stanowiącej ich równowartość, pomniejszonej o tzw. wpłatę wstępną, w terminie do 21. dnia każdego miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dokonania wypłaty. Raty oblicza się indywidualnie dla każdego organizatora turystyki w odniesieniu do wysokości wypłat dokonanych przez TFP na wniosek tego organizatora turystyki.

Co w sytuacji gdyby okazało się, że środków zgromadzonych na TFP jest za mało?

W przypadku niedoboru środków niezbędnych do realizacji zadań polegających na dokonywaniu zwrotu wpłat podróżnych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić TFP zwrotnego finansowania ze środków zgromadzonych w ramach Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG), na warunkach odpowiadających stopie oprocentowania lokat uzyskiwanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w danym okresie, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i płynności środków Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wysokość zwrotnego finansowania udzielonego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na rzecz TFP nie może przekroczyć wysokości 5% środków zgromadzonych na TFG.

Co jeśli podróżny dokonał opłaty za imprezę turystyczną na terenie Ukrainy w walucie innej niż polska?

W przypadku gdy wpłaty podróżnego dokonane zostały w walucie innej niż polska, kwotę należnej wypłaty ustala się w walucie polskiej z zastosowaniem kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku przez organizatora turystyki.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki turystyczny fundusz pomocowy Ukraina zwrot


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję