TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
Nowe zalecenia dla organizatorów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022. Zalecenia zostały opracowane, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia podczas pobytu na wypoczynku.


Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku.
 • Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem uczestników wypoczynku, kierownika, wychowawcy lub innej osoby, z którą zawarto umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas wypoczynku.
 • Procedury postępowania w przypadku kontakt w ciągu ostatnich 10 dni z osobą zakażoną koronawirusem.


Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
Uczestnicy wypoczynku:
 1. Są zdrowi w dniu wyjazdu, co poświadczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub pełnoletni uczestnicy w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Są przygotowani do stosowania się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem obowiązujących w tym zakresie przepisów i zasad higieny.


Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
 1. Udostępniają organizatorowi i kierownikowi wypoczynku numer telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 2. Organizator traktuje dziecko, o ile nie dostał informacji o zaszczepieniu dziecka od rodziców/opiekunów prawnych (certyfikat zaszczepienia), jako niezaszczepione i uwzględnia, w organizacji wypoczynku jako osobę, na którą nałożono limity (kino, restauracje, baseny itp.). Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu dziecka organizatorowi wypoczynku.
 3. Zobowiązują się do niezwłocznego - do 12 godzin - odbioru dziecka z wypoczynku w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności, biegunka, wymioty lub wysypka).
 4. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie lub izolacji .
 5. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, zwiększającą ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie, na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. To samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
 6. Należy zaopatrzyć uczestnika wypoczynku w maseczki do użycia podczas pobytu na wypoczynku oraz środek antybakteryjny.


Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach wypoczynku

Warunki zakwaterowania:
 1. Wypoczynek może być organizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 2. Obiekty, w których jest organizowany wypoczynek dzieci i młodzieży, powinny być przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub zawierać strefę do tego wyodrębnioną, zapewniającą ograniczenie kontaktu z osobami niebędącymi uczestnikami tego wypoczynku.
 3. Organizator zapewnia odpowiednią liczbę miejsc noclegowych przy założeniu, że w jednym pokoju są uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia w czasie wypoczynku, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej. 
 4. Organizator musi dysponować infrastrukturą obiektu umożliwiającą zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie infekcji, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 5. Liczba uczestników przebywających w obiekcie w zależności od standardu obiektu musi zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami podczas pobytu (min. 1,5m), w tym podczas prowadzenia zajęć.
 6. Dystans od innych osób (min. 1,5m) musi obowiązywać także przy korzystaniu z pionu sanitarnego.
 7. Zakwaterowanie uczestników w obiekcie powinno odbywać się na zasadzie wymiany turnusu, eliminując do minimum kontakt uczestników z różnych turnusów pomiędzy zmieniającymi się turnusami.
 8. Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników.
 9. Organizator wypoczynku zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej dla personelu oraz uczestników wypoczynku.
 10. Należy zaopatrzyć osoby zatrudnione podczas wypoczynku, a także uczestników, jeżeli rodzice tego nie zapewnili w indywidualne środki ochrony osobistej, w tym maseczki jednorazowe, środki do dezynfekcji rąk. Organizator wypoczynku ma na wyposażeniu również dodatkowe środki w postaci nieprzemakalnych fartuchów z długim rękawem oraz maseczki do zakrywanie nosa i ust.
 11. Należy zapewnić stałą obecność lub możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki, ratownika medycznego lub lekarza.
 12. Należy przygotować regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające aktualną sytuację epidemiologiczną, przepisy prawne ustanawiające ograniczenia, nakazy i zakazy w związku ze stanem epidemii oraz niniejsze wytyczne.
 13. Należy zaplanować bezpieczny sposób zakwaterowania uczestników wypoczynku według podziału przygotowanego przez organizatora i kierownika wypoczynku na grupy wychowawcze.
 14. Przed rozpoczęciem wypoczynku należy zorganizować szkolenie kadry wypoczynku z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID-19. Jeżeli jest to możliwe, szkolenie mogą prowadzić specjaliści ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie powinno obejmować obowiązujące regulacje prawne w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii oraz obowiązujących w poszczególnych obszarach wytycznych..
 15. Należy upewnić się, że pracownicy i uczestnicy wypoczynku mają zapewniony dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą oraz dezynfekować.
 16. Należy wymagać od kadry oraz uczestników wypoczynku, w pierwszej kolejności, regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem (w szczególności przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety), ewentualnie dezynfekowania ich środkiem do dezynfekcji rąk (wyłączyć stosowanie środków do dezynfekcji w przypadku dzieci do 6. roku życia).
 17. Należy umieścić w widocznym miejscu dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk, wraz z instrukcją "Jak skutecznie dezynfekować ręce" przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych.
 18. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników środkiem do dezynfekcji rąk i nie dopuszczać do sytuacji ich braku w dozowniku.
 19. Kierownik wypoczynku wyznacza osobę do regularnego pomiaru temperatury uczestnikom oraz kadrze wypoczynku. Pomiaru temperatury dokonuje się rano i wieczorem za zgodą wychowawcy, innej osoby zatrudnionej podczas wypoczynku, rodzica/opiekuna prawnego, pełnoletniego uczestnika wypoczynku (honorowane może być oświadczenie otrzymane od rodzica przed rozpoczęciem wypoczynku).


Wyżywienie:

Organizacja stołówki/punktu zbiorowego żywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.

 1. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
 3. Należy stosować bezpieczny sposób przechowywania produktów, , jak również obróbki, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 4. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość stanowisk pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe, które nie mają objawów infekcji lub innej choroby zakaźnej oraz nie są poddane obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.


Transport uczestników:

 1. Dojazd na miejsce wypoczynku (kolonie, obóz) powinien odbywać się w formie dojazdu własnego lub transportem zorganizowanym (także transportem publicznym) zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
 2. Postój podczas transportu powinien być zapewniony w miejscach gwarantujących ograniczony do minimum kontakt z osobami postronnymi.
 3. Zbiórka przed wyjazdem powinna być zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu. Rodzice odprowadzający dzieci nie powinni wchodzić do autokaru.


Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci i młodzieży (kolonii i obozów lub innych form wypoczynku):

 1. Organizator zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom szczegółowego regulaminu pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
 2. Organizator zapewnia przeszkolenie kadry wypoczynku w zakresie obowiązujących procedur, przepisów i wytycznych.
 3. Grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia). W przypadku kontynuowania pracy śródrocznej grupy uczestników z danej drużyny, świetlicy dopuszcza się inną liczebność.
 4. Organizator zapewnia stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie obiektu. W pomieszczeniach sanitarnych wywiesza instrukcje (plakaty) dotyczące skutecznego mycia i dezynfekcji rąk. Organizator zapewnienia sprzęt i środki niezbędne do zachowania czystości i stale monitoruje prace porządkowe na terenie miejsca wypoczynku.
 5. Należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców/opiekunów prawnych, dziadków).
 6. Personel kuchni i obsługi technicznej nie powinien kontaktować się z uczestnikami i kadrą wypoczynku poza niezbędnymi czynnościami.
 7. Organizator zapewnia stałą obecność pielęgniarki lub możliwość natychmiastowej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem.
 8. Organizator zapewnia pomieszczenie umożliwiające natychmiastowe odizolowanie uczestnika lub kadry wypoczynku, u której wystąpiły objawy choroby.
 9. Zapewnienie szybkiego kontaktu z lekarzem w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych, który zdecyduje o możliwości pozostania uczestnika wypoczynku w miejscu wypoczynku lub konieczności niezwłocznego odebrania go przez rodziców lub prawnych opiekunów.
 10. Należy ograniczyć w obiekcie przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
 11. W miarę możliwości nie należy angażować do prowadzenia zajęć z uczestnikami wypoczynku i innej aktywności kadry powyżej 60. roku życia.


Realizacja programu:
 1. Program wypoczynku (np. kolonii, obozu) powinien być realizowany zgodnie z ograniczeniami, nakazami i zakazami, wynikającymi z obowiązujących przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zaleca się, aby uwzględniał ograniczenie do minimum kontaktu uczestników z osobami postronnymi.
 2. Infrastruktura obiektu i sprzęt sportowy powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 3. Minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 3,5 m2 na 1 osobę.
 4. Zaleca się, aby z pomieszczeń do prowadzenia zajęć usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować.
 5. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 7. Przebywanie w miejscach typowych dla wypoczynku zimowego, takich, jak stoki narciarskie ogólnie dostępne, powinno być zapewnione w sposób ograniczający bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, np. przez wyznaczenie przestrzeni dla grupy.


Higiena:

 1. Kadra i uczestnicy wypoczynku muszą regularnie myć ręce wodą z mydłem.
 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.


Kadra wypoczynku, dzieci i młodzieży:

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, kadra kierownicza, kierowcy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej oraz nie mogą podlegać obowiązkowej kwarantannie lub izolacji.
 2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. Organizator zobowiązany jest zakwaterować kadrę w obiektach spełniających warunki bezpieczeństwa (opinia straży pożarne, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej).
 4. Umieścić w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do służb medycznych, na Infolinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115 oraz do właściwej PSSE pełniącej nadzór epidemiologiczny na terenie organizowanego wypoczynku.
 5. Przygotować ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami prawnymi uczestników wypoczynku.
 6. Należy ustalić szybkie sposoby komunikacji kierownika wypoczynku z rodzicem lub prawnym opiekunem i organizatorem wypoczynku, np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.
 7. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie albo izolacji.


Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u uczestnika, kierownika lub wychowawcy wypoczynku podczas wypoczynku

 1. Kierownik wypoczynku lub wskazana przez niego osoba w przypadku wystąpienia u uczestnika wypoczynku, kadry wypoczynku lub innego pracownika, w tym pracownika obiektu, w którym organizowany jest wypoczynek, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, niezwłocznie odizoluje osobę w miejscu odosobnienia oraz skontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwoni pod nr 999 lub 112 i poinformuje o możliwości zakażenia koronawirusem.
 2. >Zaleca się ustalenie miejsca odosobnienia, w którym ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 3. Bezwzględnie należy bezzwłocznie skontaktować się z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, pełniącym nadzór epidemiologiczny na terenie zorganizowanego wypoczynku i zastosować się do jego zaleceń w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 4. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem podczas wypoczynku, w tym o konieczności powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 5. Kadra wypoczynku, sprawująca opiekę nad uczestnikami wypoczynku, jest zobowiązana powiadomić kierownika wypoczynku oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika wypoczynku.
 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus, na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie) oraz na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego (https://www.gov.pl/web/gis, a także aktualnie obowiązujących przepisów prawa.


Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie, w tym samym pomieszczeniu, co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, dostępnych na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (przy założeniu, że nie ma pewności, czy w momencie pobytu, czy świadczenia usługi osoba ta była już zakażona) oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane podczas wizyty.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ministerstwo edukacji i nauki zimowisko wytyczne ministerstwo zdrowia główny inspektor sanitarny
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję