TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Można składać wnioski o dofinansowanie zadań z zakresu turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosiło rządowy otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w 2022 roku realizacji zadań z zakresu turystyki. Zgłoszenia można składać do 31 stycznia.


Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie dofinansowania ich realizacji poprzez udzielenie dotacji celowej. Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2022 r. wynosi 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Może ona ulec zmianie. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75% kosztów zadania. Zadania będą realizowane w terminie od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2022 r.

Na 2022 rok zostały określone następujące priorytety:

  1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski, w tym w szczególności dostosowanie szlaków turystycznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
  2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów, w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19.
  3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.


W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru lub ewidencji.

W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki Senatorska 14,00-082 Warszawa lub przesyłać na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki ul.Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z adnotacją na kopercie "konkurs - turystyka 2022 r." (decyduje data stempla pocztowego). Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu składającego ofertę.

Poniżej wzory oferty i sprawozdania końcowego oraz klauzula RODO.


Możesz także pobrać plik: turinfo_20220112_04_01_2022__za__nr_1_do_og_oszenia_oferta_wz_r_za__cznik_nr_1_do_rozporz_dzenia_przewodnicz_cego_komitetu_do_spraw_po_ytku_p.docxMożesz także pobrać plik: turinfo_20220112_za__nr_2_do_og_oszenia_klauzula_rodo.docxMożesz także pobrać plik: turinfo_20220112_za_._nr_3_do_og_oszenia_sprawozdanie_z_realizacji_zad._publ._jako_za_._nr_5_do_rozporz_dzenia_przewodnicz_cego_komitetu_ds._po_ytku_p..docx
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki konkurs dofinansowanie turystyka
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję