TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

KE podjęła decyzję w sprawie pomocy publicznej dla SAS

Jest decyzja w sprawie pomocy publicznej dla linii lotniczej Scandinavian Airlines.


Komisja Europejska zatwierdziła plany Danii i Szwecji dotyczące dokapitalizowania skandynawskiego przewoźnika kwotą 11 mld SEK (około 1 mld EUR).

SAS odgrywa kluczową rolę dla łączności i gospodarki krajów skandynawskich. Podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw działających w sektorze lotniczym, SAS został poważnie dotknięty przez obecny kryzys. Dzięki temu działaniu Dania i Szwecja dokapitalizują SAS kwotą do 1 mld euro i pomogą liniom lotniczym przetrwać obecny kryzys. Jednocześnie państwa członkowskie otrzymają wystarczające wynagrodzenie za ponoszone przez podatników ryzyko, a wsparcie będzie wiązało się z ograniczeniami zakłóceń konkurencji. Z zadowoleniem przyjmuję udział prywatnych inwestorów w planie, ponieważ ogranicza on potrzebę pomocy państwa, przyczyniając się jednocześnie do ożywienia gospodarczego przedsiębiorstw dotkniętych epidemią" - powiedziała wiceprzewodnicząca wykonawcza KE, Margrethe Vestager.

Dania i Szwecja zgłosiły Komisji, zgodnie z tymczasowymi ramami prawnymi, pomoc dla przewoźnika w wysokości do 11 mld SEK (około 1 mld EUR), z czego około 6 mld SEK (około 583 mln EUR) zapewni Dania, a 5 mld SEK (około 456 mln EUR) Szwecja. Dokapitalizowanie przez te dwa państwa członkowskie obejmuje:

  • około 2 mld SEK (około 194 mln EUR) udziałów kapitałowych w drodze subskrypcji nowych udziałów, podzielonych między Danię i Szwecję;
  • do około 3 mld SEK (około 292 mln EUR) udziału w kapitale poprzez subskrypcję i gwarantowanie nowych akcji w emisji akcji z prawem poboru, podzielonego między Danię i Szwecję;
  • nowo wyemitowane państwowe obligacje hybrydowe o wartości 6 mld SEK (ok. 583 mln EUR), posiadające cechy instrumentu kapitałowego niewymienialnego na akcje, z czego 2,5 mld SEK (ok. 243 mln EUR) przyznano Szwecji, a 3,5 mld SEK (ok. 340 mln EUR) Danii.

Po dokapitalizowaniu instrument kredytowy typu "arevolving" (w ramach którego Dania i Szwecja udzieliły 90% gwarancji publicznych, które zostały zatwierdzone przez Komisję w dniach 15 kwietnia 2020 r. i 24 kwietnia 2020 r.) zostanie anulowany.

Komisja uznała, że środek zgłoszony przez Danię i Szwecję jest zgodny z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE oraz z warunkami określonymi w tymczasowych ramach prawnych. W szczególności, w odniesieniu do:
  • warunków dotyczących konieczności, stosowności i wielkości interwencji: Środek nie przekroczy minimum niezbędnego do zapewnienia rentowności SAS i nie będzie wykraczał poza przywrócenie jego pozycji kapitałowej sprzed epidemii. Oceniając proporcjonalność środka polegającego na dokapitalizowaniu, Komisja uwzględniła również inne środki pomocy państwa na rzecz przedsiębiorstwa w kontekście epidemii.
  • Pomoc w zakresie dokapitalizowania zapobiegnie niewypłacalności SAS, co miałoby poważne konsekwencje dla zatrudnienia w Danii i Szwecji, łączności i handlu zagranicznego. Oba kraje otrzymają odpowiednie wynagrodzenie za inwestycję, a ponadto istnieją dodatkowe mechanizmy zachęcające SAS do wykupu udziałów kapitałowych państw oraz nowych państwowych obligacji hybrydowych uzyskanych w wyniku dokapitalizowania. Dania i Szwecja przedstawiły plan operacyjny przygotowany przez przewoźnika w celu umorzenia do roku obrotowego 2025 instrumentów służących dokapitalizowaniu. Zobowiązały się również do opracowania wiarygodnej strategii wyjścia w ciągu 12 miesięcy od przyznania pomocy, chyba że interwencja państwa zostanie do tego czasu ograniczona poniżej poziomu 25% kapitału własnego. Jeżeli sześć lat po otrzymaniu pomocy na dokapitalizowanie interwencja państw nie zostanie ograniczona do poziomu poniżej 15 % całkowitego kapitału własnego SAS, Komisja zostanie powiadomiona o planie restrukturyzacji przewoźnika.
  • Do czasu całkowitego wyjścia państw z kryzysu SAS i jego spółek zależnych obowiązuje zakaz wypłacania dywidend i wykupu akcji własnych, innych niż w przypadku dokapitalizowania. Ponadto do czasu spłaty co najmniej 75 % dokapitalizowania stosuje się ścisłe ograniczenie wynagrodzenia kierownictwa SAS, w tym zakaz wypłacania premii. Warunki te mają na celu zachęcenie do wycofania się z pomocy, gdy tylko pozwoli na to sytuacja gospodarcza.
  • Aby zagwarantować, że SAS nie będzie czerpać nienależnych korzyści z pomocy w zakresie dokapitalizowania udzielonej przez państwa ze szkodą dla uczciwej konkurencji na jednolitym rynku, nie może ono wykorzystywać pomocy do wspierania działalności gospodarczej przedsiębiorstw zintegrowanych, które już w dniu 31 grudnia znajdowały się w trudnej sytuacji gospodarczej. Ponadto do czasu umorzenia co najmniej 75 % dokapitalizowania, przewoźnik nie będzie mogło nabyć udziałów przekraczających 10 % u konkurentów lub innych podmiotów z tej samej branży.
  • SAS będzie musiał publikować informacje na temat wykorzystania otrzymanej pomocy, w tym na temat tego, w jaki sposób wykorzystanie otrzymanej pomocy wspiera działalność spółki zgodnie z unijnymi i krajowymi zobowiązaniami związanymi z przekształceniami ekologicznymi i cyfrowymi.


Komisja stwierdziła, że środek służący dokapitalizowaniu przyczyni się do zarządzania skutkami gospodarczymi epidemii w Danii i Szwecji: środek ten ma na celu przywrócenie pozycji bilansowej i płynności SAS w wyjątkowej sytuacji spowodowanej pandemią COVID-19, przy jednoczesnym utrzymaniu niezbędnych zabezpieczeń w celu ograniczenia zakłóceń konkurencji. Konieczne, właściwe i proporcjonalne jest zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce tych dwóch państw członkowskich zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i ogólnymi zasadami określonymi w tymczasowych ramach prawnych.

Na tej podstawie Komisja zatwierdziła przedmiotowy środek na podstawie unijnych zasad pomocy państwa.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska sas scandinavian airlines pomoc publiczna


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję