TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

ICAO aktualizuje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

Rada Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zatwierdziła aktualizację wytycznych grupy zadaniowej ds. odzyskiwania sprawności operacyjnej w lotnictwie (CART) w sprawie restartu międzynarodowego transportu lotniczego.


Nowe wytyczne zawierają zalecenia dla państw, aby rozważyły przyjęcie w odniesieniu do ich aktualnego lokalnego stanu epidemicznego i konkretnych priorytetów, w tym higieny ogólnej, masek i okryć twarzy, kontroli bezpieczeństwa i oświadczeń zdrowotnych, pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej oraz zdrowia i dobrostanu psychicznego pracowników i pasażerów sektora lotniczego.

Wzywamy państwa do stosowania się do niniejszych zaktualizowanych wytycznych w celu dostosowania swoich środków, przy jednoczesnym zachowaniu prerogatyw każdego państwa do wdrażania dodatkowych lub alternatywnych środków łagodzących, zgodnie z jego szczególnymi potrzebami i okolicznościami. Szybkość rozwoju sytuacji na świecie wymaga terminowych i ukierunkowanych wytycznych, aby skutecznie wesprzeć państwa w ich wysiłkach na rzecz powstrzymania pandemii, a jednocześnie dążyć do ponownego uruchomienia i ożywienia lotnictwa. Wyraźnie wskazuje to na kluczowe znaczenie globalnej i regionalnej koordynacji w zakresie ustanawiania wzajemnie akceptowanych środków - podkreślił przewodniczący Rady ICAO Salvatore Sciacchitano.

Przewodniczący grupy zadaniowej ds. odbudowy, Estanislao Esono Anguesomo z Gwinei Równikowej, zauważył, że najnowsze aktualizacje grupy zadaniowej koncentrują się "przede wszystkim na ewoluujących postępach technologicznych i medycznych w walce z COVID-19. Obejmują one ciągłą informację zwrotną, którą ICAO otrzymuje od władz krajowych, organizacji międzynarodowych, w tym Światowych Organizacji Zdrowia i Turystyki (WHO/UNWTO), a także organizacji regionalnych i przemysłu.

W nowych wytycznych podkreślono, że połączenie środków, koordynowanych przez rządy i branżę, będzie miało zasadnicze znaczenie dla przywrócenia zaufania publicznego do podróży lotniczych. Podkreśla się w nim, że jest to jedyne trwałe rozwiązanie pozwalające na przezwyciężenie sytuacji gospodarczej i finansowej, w jakiej znajduje się obecnie sektor.

Poniżej skrót nowych wytycznych.

Testowanie i środki zarządzania ryzykiem transgranicznym

W pierwszej edycji dokumentu CART Take-off Guidelines odnotowano, że dostępne wówczas szybkie testy COVID-19 nie były zalecane ze względu na ich stosunkowo niski poziom skuteczności.

Od tego czasu technologia testowania nadal ulega szybkiej poprawie. Ponadto, organy ds. zdrowia uzyskały większą wiedzę na temat sposobu przenoszenia wirusa wywołującego COVID-19 oraz tego, jak skuteczne stosowanie niektórych testów może przyczynić się do zmniejszenia prawdopodobieństwa przenoszenia koronawirusa.

Ponadto uznano, że wprowadzenie testów mogłoby - o ile zostaną one odpowiednio wdrożone w państwach, które oceniają je jako odpowiednie do ich sytuacji - zmniejszyć zależność od takich środków, jak kwarantanny ograniczające podróże lotnicze lub przepływ osób przybywających do danego kraju, i które, jak wskazują dowody, zniechęcają do kilku ważnych kategorii podróży.

Chociaż organy ds. zdrowia publicznego nie zalecają powszechnie badania jako rutynowej metody badań przesiewowych w zakresie zdrowia, niektóre państwa wdrożyły ją w tym celu.

CART zaleca, aby państwa rozważające przeprowadzenie testów stosowały podejście określone w podręczniku ICAO dotyczącym testów i środków transgranicznego zarządzania ryzykiem (obecnie poddawanym ostatecznemu przeglądowi przez WHO, z przewidywaną datą publikacji 16 listopada). W takim przypadku zachęca się również państwa do rozważenia przystępnych cenowo sposobów przeprowadzania testów w celu zminimalizowania kosztów podróży.

Podręcznik ICAO zawiera narzędzia oceny, które państwa mogą wykorzystywać do oceny i wdrażania testów i związanych z nimi środków w ramach swojego procesu decyzyjnego, a także wytyczne dotyczące sposobu oceny różnych strategii łagodzenia skutków oraz sposobu, w jaki mogą one przyczynić się do zarządzania ryzykiem dla zdrowia publicznego.

Każde państwo będzie musiało przeprowadzić własną ocenę i zachęca się je do wykorzystania procesów przedstawionych w podręczniku jako podstawy do jej przeprowadzenia. Tolerancja ryzyka różni się w poszczególnych państwach i zależy od wielu czynników. Ma to wpływ na wielkość ryzyka szczątkowego, które dane państwo może zaakceptować. Ustalenie takiego poziomu, jak również polityki i środki służące ograniczeniu ryzyka, nie jest uniwersalne i mieści się w ramach określonych priorytetów i kompetencji poszczególnych państw.

Podręcznik został opracowany z wykorzystaniem najnowszych dostępnych informacji. Pilność, szybki rozwój i zaobserwowane konsekwencje obecnego scenariusza wymagają przyspieszonego podejścia do modyfikacji podręcznika. W związku z tym wymagane będą regularne aktualizacje w miarę rozwoju dowodów i postępu technologicznego. Dostosowania wytycznych do danych będą wprowadzane w miarę rozwoju sytuacji.

Wytyczne dotyczące masek i higieny publicznej

Wytyczne dotyczące zakrywania twarzy i masek medycznych zostały zaktualizowane, aby umożliwić pasażerom podróżującym, którzy nie mogą zakryć twarzy lub nosić masek. Chodzi głównie o małe dzieci lub osoby niepełnosprawne fizycznie, oddechowo lub cierpiące z powodu innych schorzeń. Obejmują one również nową sekcję dotyczącą higieny ogólnej, której należy przestrzegać w portach lotniczych i na pokładach statków powietrznych.

Korytarze zdrowia publicznego (PHC)

W zaktualizowanych wytycznych dotyczących startu oraz w podręczniku ICAO dotyczącym testów i środków zarządzania ryzykiem transgranicznym, zachęca się państwa do wzajemnej współpracy w zakresie wdrażania PHC.

PHC tworzy się, gdy co najmniej dwa państwa zgadzają się uznać środki ograniczające zagrożenie zdrowia publicznego, które każde z nich wdrożyło na jednej lub kilku trasach między swoimi państwami. Aby umożliwić takie wzajemne uznawanie, zdecydowanie zachęca się państwa do aktywnej wymiany informacji z innymi państwami i do prowadzenia dwustronnych lub wielostronnych rozmów w celu realizacji KWP w sposób zharmonizowany.

Aby ułatwić wdrażanie PHC, w dniu 16 listopada 2020 r. państwa uzyskajądostęp do pakietu wdrożeniowego ICAO dotyczącego ustanowienia PHC.

Środki związane z bezpieczeństwem lotniczym

Ponieważ państwa pracują nad ponownym uruchomieniem podróży lotniczych, duża część światowej floty, załogi lotniczej, personelu operacyjnego portów lotniczych i kontrolerów ruchu lotniczego, którzy byli nieaktywni przez dłuższy czas, będzie musiała zostać ponownie aktywowana i przekwalifikowana, w stosownych przypadkach.

W celu zapewnienia bezpiecznego ponownego uruchomienia, państwa powinny podjąć niezbędne kroki w celu zmniejszenia ryzyka.

Przypomina się państwom, które zgłosiły różnice w zakresie tymczasowych odstępstw od norm ICAO na podstawie COVID-19 Contingency Related Differences (CCRD) lub które przyznały inne złagodzenia regulacyjne związane z COVID-19, że te różnice i złagodzenia miały w zamierzeniu mieć charakter tymczasowy.

Przedłużające się różnice i złagodzenia, takie jak te związane z certyfikacją i licencjonowaniem personelu, mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka dla bezpieczeństwa. Państwa powinny zatem wprowadzić środki niezbędne do zarządzania tym ryzykiem i nie powinny przedłużać okresu stosowania środków łagodzących (zarówno podstawowych, jak i rozszerzonych) po dniu 31 marca 2021 r.

Zachęca się państwa do ułatwiania dostępu do placówek medycznych i szkoleniowych, w tym do szkoleniowych urządzeń symulacji lotu wykorzystywanych przez załogi lotnicze w celu utrzymania ich doświadczenia i biegłości.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
organizacja międzynarodowego lotnictwa cywilnego icao wytyczne bezpieczeństwo
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję