TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki rozpoczyna działalność. Jakie stawia sobie cele?

7 lutego 2017 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki odbyło się I posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora Turystyki. Podczas tego inauguracyjnego posiedzenia Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu wręczył nominacje członkom Rady.


System Rad ds. Kompetencji to projekt opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ideą działania PARP-u było utworzenie na poziomie branż samoregulującego się systemu, angażującego środowisko biznesu, edukację oraz administrację. Bazą tego systemu są doświadczenia tych środowisk i wyniki badań rynku pracy. Natomiast celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań zmierzających do dopasowania systemu kształcenia do zapotrzebowania danego sektora, branży, sytuacji na rynku pracy.

Minister Dawid Lasek powiedział, że powołanie Rady ds. Kompetencji w Sektorze Turystyki to projekt jednoczący całe środowisko turystyczne w działaniu na rzecz zapewnienia kompetentnych kadr dla turystyki, kadr mających przed sobą perspektywę nawet kilkukrotnego przeorientowania zawodowego w ciągu kariery zawodowej oraz potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji i rozwijania swoich kompetencji.

Podobnie jak w przypadku pozostałych Sektorowych Rad nadrzędnym celem SRT jest lepsze dopasowanie kompetencji pracowników do aktualnych potrzeb przedsiębiorców z poszczególnych branż turystycznych. Jak przekonuje Rada w komunikacie prasowym, wyniki prowadzonych badań kapitału ludzkiego wskazują na potrzebę wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy interesariuszy w obszarze rynku pracy. 75% przedsiębiorców deklarowało problem ze znalezieniem kandydatów do pracy odpowiadających ich potrzebom, a 30% przedsiębiorców nie inwestuje w rozwój swoich pracowników - jednym z powodów - jest brak oferty odpowiadającej ich oczekiwaniom.

Osiągnięcie założonego celu wymaga wprowadzenia zmian w dotychczasowym modelu współpracy między interesariuszami turystycznego rynku pracy - poprzez stworzenie ogólnopolskiej platformy wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy jednostkami zajmującymi się kształceniem, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym, a przedsiębiorcami działającymi w danym sektorze. W obszarze turystyki taką platformą współpracy i wymiany informacji ma być Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki.

Rada koncentrować się będzie na problematyce rynku pracy branż wchodzących w skład sektora turystyki. W szczególności przewiduje się prowadzenie działań w następujących obszarach:

 1. rynek pracy - w ujęciu branżowym;
 2. kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe w obszarze turystyki;
 3. kreowanie nowych kompetencji zgodnych z aktualnymi potrzebami turystycznego rynku pracy;
 4. monitorowanie, aktualizacja i rozwój Sektorowej Ramy ds. Kwalifikacji w Turystyce.


W ramach 1. kierunku działania (rynek pracy) przewiduje się wypracowanie i wdrożenie mechanizmów:
 • monitorowania rynku pracy w poszczególnych branżach turystycznych (umożliwiające prognozowanie ich potrzeb kompetencyjnych);
 • reagowania na pojawienie się nowych potrzeb kompetencyjnych w poszczególnych branżach;
 • monitorowania ram prawnych funkcjonowania rynku pracy w branżach turystycznych.


W ramach 2 kierunku (kształcenie, szkolenie i doskonalenie zawodowe) prowadzone będą działania mające na celu wypracowanie i wdrożenie następujących mechanizmów:
 • współpracy w zakresie porozumień edukacyjnych działających w obszarze zintegrowania edukacji i pracodawców;
 • przekazywania informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy;
 • większego włączania pracodawców w proces edukacji kadr.


W ramach 3 kierunku (kreowanie nowych kompetencji) będą prowadzone działania mające na celu:
 • identyfikację luk kompetencyjnych w poszczególnych branżach turystycznych,
 • przekazywanie informacji o stwierdzonych lukach kompetencyjnych do jednostek edukacyjnych,
 • stymulowaniu opracowywania nowych kwalifikacji i ich włączania do zintegrowanego systemu kwalifikacji.


W ramach 4 kierunku działania (monitorowanie, aktualizacja i rozwój Sektorowej Ramy ds. Kwalifikacji w Turystyce ) działania będą się koncentrowały na:
 • upowszechnianiu informacji nt. Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki,
 • aktualizacji Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki,
 • stymulowaniu rozwoju Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Turystyki (opracowanie kolejnych podram, aktualizacja istniejących );
 • stymulowaniu opracowywania kwalifikacji istniejących w poszczególnych branżach turystycznych i wprowadzania ich do zintegrowanego systemu kwalifikacji.


Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w pracach Rady będą:
 • Włączanie w prace prowadzone przez Radę przedstawicieli głównych grup interesariuszy (członkostwo w Radzie, występowanie w charakterze ekspertów, zapraszanie do udziału w realizacji projektów, udział w konferencjach, seminariach ).
 • Prowadzenie badań metodologicznych, analitycznych i eksperckich i upowszechnianie ich wyników.
 • Konsultacje z interesariuszami - (organizacja konferencji, seminariów i spotkań z podstawowymi grupami interesariuszy).
 • Inicjowanie i wspieranie nawiązywania współpracy między poszczególnymi grupami interesariuszy (opracowanie i udostępnienie wzorca umowy o współpracę)


Zgodnie z przyjętym załażeniem, członkami Rady są przedstawiciele głównych grupy interesariuszy . Z propozycją zgłoszenia członków zwrócono się do przedstawicieli następujących grup jednostek:
 • Przedsiębiorców z poszczególnych branż i organizacji pracodawców.
 • Instytucji edukacji formalnej i poza formalnej kształcących na potrzeby poszczególnych branż.
 • Samorządów gospodarczych poszczególnych branż.
 • Stowarzyszeń branżowych.
 • Instytucji rynku pracy.
 • Związków zawodowych.
 • Instytucji pełniących funkcję regulatora lub nadzoru dla danego sektora.


Jak przekonuje Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyki w komunikacie, nie wszystkie grupy interesariuszy zgłosiły kandydatury.

Przyjęto założenie, że Rada w pierwszym okresie funkcjonowania będzie się składała z 20-25 członków. Wielobranżowość sektora turystyki zadecydowała o złożonej strukturze Rady, którą stanowić będą:
 • Komitet Sterujący składający się z przewodniczącego Rady, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza oraz przewodniczących Zespołów branżowych.
 • Zespoły branżowe:
  1. Zespół ds. Hotelarstwa
  2. Zespół ds. Gastronomii
  3. Zespół ds. Organizacji Turystyki
  4. Zespół ds. Pilotażu, Przewodnictwa i Animacji


W skład rady zostali weszli:
 1. Hanna Zawistowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Przewodnicząca Rady
 2. Tadeusz Burzyński - Instytut Turystyki w Krakowie V-ce Przewodniczący Rady
 3. Józef Ratajski - Związek Pracodawców Turystyki - Lewiatan V-ce Przewodniczący Rady
 4. Zbigniew Głąbiński - Forum Regionów
 5. Andrzej Szymański - Izba Turystyki RP
 6. Iwona Szałkowska - Ministerstwo Sportu i Turystyki
 7. Teresa Buczak - POT
 8. Izabella Stelmańska - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 9. Krzysztof Szadurski - Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
 10. Zbigniew Kowal - Przedsiębiorca GLOBAL SERWIS
 11. Roman Mandyna - Przedsiębiorca Firma Merigo
 12. Małgorzata Czechowska - Grupa TRIP
 13. Andrzej Burkiewicz - Hotel Warszawa Augustów
 14. Mariusz Bartczak - WSG Bydgoszcz
 15. Jan Golba - Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
 16. Zbigniew Stankiewicz - Dyrektor ZSGH Kołobrzeg
 17. Marlena Bednarska - Wyższa Szkoła Ekonomiczna Poznań
 18. Zygmunt Kruczek - Stowarzyszenie Ekspertów Turystyki
 19. Aleksandra Wasik - ZNP
 20. Małgorzata Rafał - Biuro Podróży ROT
 21. Liliana Wojtowicz - GWSH Katowice
 22. Wojciech Fronczak - Stowarzyszenie Gastronomii
 23. Agnieszka Sikorska - Śląska Organizacja Turystyczna
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
ministerstwo sportu i turystyki kwalifikacje pracownik praca turystyka kompetencje umiejętności kształcenie rynek pracy


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję