TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Forum grupa: Baza turystyczna

Właściciele kempingów i schronisk młodzieżowych nie odpowiad

Data wysłania: 2006-12-18 10:57 Autor: Czytelnik IP automat

Aktualność:
Obiekt hotelowy jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie rzeczy, które wnoszą do niego goście. Od odpowiedzialności może się jedynie uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego.

Odpowiedzialność hotelarzy za wniesione rzeczy regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 846-852).

Do pokojów hotelowych ciągły dostęp ma personel hotelu, natomiast goście pozbawieni są możliwości stałego pilnowania swojego mienia. Właśnie dlatego konieczne stało się zapewnienie bezpieczeństwa wniesionych rzeczy, co stało się jednym z podstawowych i niezbędnych elementów świadczenia usług hotelarskich.

Jednak ze stosowania odpowiedzialności za rzeczy wniesione do obiektu, wyłączono:
- schroniska młodzieżowe i turystyczne,
- domy wycieczkowe,
- pola biwakowe,
- kempingi.

Właściciel pola biwakowego, udostępniający miejsce na nocleg w namiotach, świadczy swoje usługi na zasadzie umowy najmu. Stosunek prawny, który zachodzi pomiędzy prowadzącym biwak, a turystą nie ma charakteru umowy hotelowej. Dlatego też nie mają tutaj zastosowania przepisy dotyczące odpowiedzialności hotelarza za uszkodzenie lub utratę rzeczy. Przepisy o umowie najmu stosuje się także do wynajmowania domków kempingowych, bungalowów, kwater i pokoi gościnnych.

Powyższe obiekty dostosowane są raczej do samoobsługi klientów oraz świadczą minimalny zakres usług związanych z pobytem turystów. Zazwyczaj umożliwiają nocleg jedynie w dużych, wieloosobowych salach lub tylko udostępniają miejsce przeznaczone na rozbicie namiotu, zaparkowanie samochodu lub przyczepy kempingowej. Z tego powodu osoby, które prowadzą te obiekty nie sprawują opieki nad rzeczami turystów.

<b>Jak wygląda zakres odpowiedzialności hotelarza?</b>

Właściciel obiektu hotelowego, który znajdzie pozostawione przez gościa rzeczy powinien:

1. Założyć książkę (rejestr) przedmiotów znalezionych.
2. Wpisać do książki okoliczności znalezienia rzeczy, między innymi: datę, miejsce oraz krótką charakterystykę przedmiotu.
3. Przedstawić sporządzoną informację do podpisu znalazcy.
4. Odesłać pozostawione przedmioty na adres wskazany przez gościa.
5. W przypadku braku wyraźnej dyspozycji dotyczącej odesłania rzeczy, przedsiębiorca powinien przechowywać przedmioty przez czas określony w regulaminie hotelu.
6. Rzeczy wartościowe zazwyczaj przechowuje się przez rok, a po tym czasie przekazuje się referatowi rzeczy znalezionych, natomiast odzież - instytucjom charytatywnym.

Hotel odpowiada tylko za rzeczy swojego gościa!

Gościem jest osoba, która korzysta z usług obiektu hotelowego. Tylko taka osoba może domagać się od hotelarza odszkodowania za zniszczone lub utracone rzeczy, ponieważ tylko ją łączy z hotelarzem umowa hotelowa. Przepisy nie nakazują zawierania umowy hotelowej w formie pisemnej i zazwyczaj ma ona formę ustną. Do zawarcia umowy dochodzi zazwyczaj w recepcji hotelowej, gdy klient wyraża chęć wynajmu pokoju.

Ponieważ działalność hotelarska polega na stałym, zarobkowym i zawodowym świadczeniu usług, hotelarz nie może odmówić zawarcia umowy, bez ważnego powodu, jak np.: brak wolnych pokoi. Umowy nie musi zawierać osobiście osoba, która zamierza korzystać z usług obiektu.

Gościem nie są osoby:
- zaproszone przez hotelarza w celach prywatnych,
- odwiedzające gościa hotelowego,
- korzystające z restauracji hotelowej, kasyna, baru,
- korzystające wyłącznie z innych usług świadczonych przez hotel, jak: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne.

Przepisy wyraźnie mówią o odpowiedzialności przedsiębiorcy tylko za rzeczy wniesione przez gości. Zgodnie z definicją ustawową są to rzeczy, które podczas korzystania przez gościa z usług obiektu hotelowego znajdują się w budynku lub poza nim, a zostały powierzone hotelarzowi, osobie u niego zatrudnionej lub w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym. Za rzecz wniesioną uważa się również rzecz, która w krótkim okresie poprzedzającym lub następującym po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelu, została powierzona utrzymującemu zarobkowo ten obiekt lub osobie u niego zatrudnionej lub umieszczona w miejscu przez nich wskazanym lub na ten cel przeznaczonym.

Zgodnie z przepisami, hotelarz ponosi również odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy, która została powierzona bagażowemu, recepcjoniście lub innemu członkowi personelu hotelowego. Dotyczy to także sytuacji, gdy rzecz została przekazana tym osobom także poza terenem hotelu, np.: na lotnisku, dworcu kolejowym, w celu dostarczenia jej do hotelu.

Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za rzeczy gościa przez okres korzystania z usług hotelu oraz krótki, zwyczajowo przyjęty okres poprzedzający lub następujący po tym, kiedy gość korzystał z usług hotelowych.

Gość może pozostawić swój bagaż w hotelu, jednak z reguły nie na dłużej kilka, kilkanaście godzin. Zazwyczaj jest to związane z koniecznością oczekiwania na środek transportu, załatwieniem formalności związanych z zakwaterowaniem w innym obiekcie lub innymi losowymi wypadkami. W takich przypadkach hotel powinien zaoferować klientom odpowiednie pomieszczenie, zwane bagażownią. Dla bezpieczeństwa hotelu i gościa, do każdej sztuki bagażu powinien zostać wystawiony kwit bagażowy.

Odpowiedzialność hotelarza za rzeczy wniesione przez osobę korzystającą z usług obiektu nie może być w żaden sposób wyłączona, ani ograniczona. Jej umowna modyfikacja lub przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej hotelu nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Z odpowiedzialności hotelarza za rzeczy wniesione, wyłączone są pojazdy mechaniczne i pozostawionych w nim rzeczy oraz żywe zwierzęta. Obiekt hotelowy będzie za nie odpowiedzialny jedynie w przypadku, gdy zostanie zawarta odrębna umowa ich przechowania.

Hotelarz nie będzie odpowiadał za przypadkową utratę przedmiotu, który był strzeżony w sposób należyty. Wyjątek stanowią tylko przypadki, gdy utrata lub uszkodzenie rzeczy nastąpiło w wyniku jej bezzasadnego używania, zmiany miejsca, sposobu przechowywania lub powierzenia opieki nad rzeczą innej osobie.

Odpowiedzialność na podstawie przepisów o przechowaniu zazwyczaj ma miejsce, gdy goście korzystają z możliwości pozostawienia samochodu na strzeżonym parkingu należącym do hotelu. Hotelarz nie ponosi wtedy odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w samochodzie, jeżeli gość nie poinformuje go o zawartości pojazdu. Gościom nie przysługuje także odszkodowanie od hotelu, jeżeli samochód został zaparkowany na ulicy lub niestrzeżonym parkingu hotelowym.

Gość może żądać od hotelu naprawy uszkodzonej rzeczy!

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przedsiębiorca, świadczący usługi hotelowe odpowiada za uszkodzenie rzeczy swoich gości.

Szkodę powstałą na rzeczach wniesionych do hotelu powinni udowodnić goście. Jednak hotelarze mogą zawsze podjąć próbę uwolnienia się od odpowiedzialności. W tym celu, najpierw starają się wykazać, że szkoda została wyrządzona rzeczy, która nie jest "rzeczą wniesioną" w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Jeżeli zniszczeniu lub utracie uległa rzecz wniesiona, hotelarz uniknie odpowiedzialności, jeżeli:
- szkoda wynikła z właściwości rzeczy wniesionej,
- szkoda powstała na skutek siły wyższej,
- szkoda powstała wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby, która mu towarzyszyła, była u niego zatrudniona albo go odwiedzała.

Według artykuł 847 kodeksu cywilnego, roszczenie o naprawieniu szkody z powodu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do obiektu hotelowego wygasa, gdy poszkodowany po otrzymaniu wiadomości o szkodzie nie zawiadomił o niej prowadzącego hotel, czyli właściciela, kierownika, dyrektora lub innej osoby upoważnionej do działania w imieniu hotelu.

Roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionej do obiektu przedawniają się po sześciu miesiącach od dnia w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie, a dodatkowo po roku od dnia, w którym poszkodowany przestał korzystać z usług hotelu.

Hotel nie odpowiada na takiej samej zasadzie za szkody wyrządzone gościowi w związku z korzystaniem z innych niż zamieszkanie usług świadczonych przez hotel, czyli wyżywienie, pranie odzieży lub usługi fryzjerskie.

Wysokość odpowiedzialności hotelu za rzeczy wniesione

O zakresie obowiązku naprawienia szkody przez obiekt hotelowy w wypadku utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych stanowi artykuł 849 par. 1 kodeksu cywilnego. Wprowadza on ograniczenie względem jednego gościa do wysokości stukrotnej należności za dostarczone mu mieszkanie, liczonej za jedną dobę. Dodatkowo odpowiedzialność za każdą rzecz nie może przekroczyć pięćdziesięciokrotnej wysokości tej należności.

Należność za dostarczone mieszkanie należy rozumieć jedynie jako należność za nocleg bez dodatkowych opłat, jak: opłaty klimatyczne, posiłki. W taki sam sposób pojęcie to ujmuje ratyfikowana przez Polskę paryska konwencja z dnia 17 grudnia 1962 roku o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych.

Podstawa wyliczenia odszkodowania będzie również zależeć od ilości osób zajmujących pokój. Jeżeli gość mieszka z innymi osobami, podstawa będzie stanowić należność w stosunku do jednej osoby, czyli cena pokoju zostanie podzielona pomiędzy liczbę zajmujących go gości.

Zasada odpowiedzialności ograniczonej kwotowo nie będzie miała zastosowania, w przypadku, gdy hotel przyjął rzeczy na przechowanie lub odmówił ich przyjęcia, pomimo że był do tego zobowiązany, a także, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa hotelarza lub osoby u niego zatrudnionej. W tych przypadkach hotelarz będzie musiał ponieść odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody.

Hotel musi przyjąć na przechowanie między innymi: pieniądze, papiery wartościowe i inne cenne przedmioty, a w szczególności kosztowności i przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną, jak: dzieła sztuki, starodruki. Do przedmiotów wartościowych zalicza się: kamerę wideo, przenośny komputer, aparat fotograficzny.

Jeżeli hotel dysponuje skrytkami depozytowymi, gość zostaje umieszczony w rejestrze osób deponujących i wręcza mu się klucz do skrytki. Wszystkie niezbędne dane do identyfikacji gościa oraz okoliczności złożenia rzeczy do depozytu powinny zostać umieszczone na kontrolce, czyli karcie depozytowej. Na odwrocie tej karty powinny być odnotowywane wszystkie operację złożenia i wydania depozytu.

Pomimo, że hotel przyjmuje rzeczy gościa na przechowanie, to ponosi również za nie odpowiedzialność tak samo jak za inne rzeczy wniesione, czyli na zasadzie ryzyka. Jednak nie będzie tu miała zastosowania zasada odszkodowania ograniczonego kwotowo. Dodatkowo hotel ma prawo pobrać dodatkową opłatę za usługę przechowania.

W przypadku korzystania przez gościa hotelowego z indywidualnego sejfu, pomiędzy stronami powstaje umowa najmu. W tym przypadku hotel nie jest przechowawcą, tylko wynajmującym, który nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wnoszone przez najemcę.

Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie wartościowych przedmiotów, jedynie wówczas, gdy zagrażają one bezpieczeństwu lub gdy w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca.

Hotelarz odpowiada nie tylko za rzeczy wniesione do hotelu!

Przedsiębiorca, prowadzący obiekt hotelowy powinien liczyć się z różnymi roszczeniami ze strony gościa. Odpowiedzialność cywilna hotelarza obejmuje oprócz odpowiedzialności za rzeczy wniesione również:
- odpowiedzialność deliktową, z tytułu wyrządzenia drugiej osobie szkody czynem niedozwolonym (art. 415 k.c.),
- odpowiedzialność kontraktową za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 471 k.c.).

W działalności hotelarskiej szczególną rolę odgrywa odpowiedzialność deliktowa, ponieważ na obiekcie ciąży obowiązek zapewnienia gościom bezpieczeństwa na jego terenie. Jest to odpowiedzialność za niedołożenie należytej staranności, dlatego też hotelarz odpowiada za winę własną, osób z których pomocą zobowiązanie wykonuje lub którym powierza jego wykonanie.

Zapewnienie gościom hotelowym bezpiecznego pobytu obejmuje miedzy innymi: właściwą konserwację wszystkich elementów wyposażenia pokoi oraz innych pomieszczeń, urządzeń technicznych, a także właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego.

Poczucie bezpieczeństwa hotelarzy jest tak samo ważne jak poczucie bezpieczeństwa gości. Dlatego też prawo wyposażyło hotelarzy w instrumenty, które służą dochodzeniu roszczeń od nieuczciwych klientów. Do najczęstszych przypadków wyrządzania szkody zalicza się: kradzież elementów wyposażenia pokoi hotelowych oraz niezapłacenie rachunku za pobyt. W takich przypadkach wymagane jest pisemne potwierdzenie wyrządzenia szkody. Właściciel hotelu powinien sporządzić protokół z wyszczególnieniem skradzionych rzeczy. Pokoje powinny być sprawdzane bezpośrednio po opuszczeniu ich przez gości.

Hotelarz ma prawo do przyjęcia zastawu dla zabezpieczenia należności za mieszkanie, utrzymanie i usługi oraz dla zabezpieczenia wydatków poczynionych na rzecz gościa. Prawo zastawu może powstać wyłącznie na rzeczach wniesionych do hotelu i polega na możliwości odmowy ich wydania do czasu uregulowania należności.

Roszczenia od gości hotelowych mogą być także dochodzone na drodze sądowego postępowania nakazowego. Sąd, uwzględniając pozew, może wydać nakaz zapłaty na podstawie dostarczonych przez hotelarza rachunków i dokumentów. W takim postępowaniu nie bierze udziału pozwany. Roszczenia powstałe w zakresie działalności obiektów hotelowych przedawniają się po dwóch latach.

  • Kradzież rzeczy w hotelu, domu wypoczynkowym, pensjonacie 

   [2006-12-18 10:57 83.15.101.*]

   Ciekawi mnie skąd autor wziął to wyłączenie schronisk, kwater, bungalowów. Czyżby było jakieś orzeczenie SN?   odpowiedz »

  • Kradzież rzeczy w hotelu, domu wypoczynkowym, pensjonacie 

   [2008-02-03 10:43 83.16.135.*]

   hmm... za bardzo ogólnie jest to sformułowane ale jeśli chodzi o dział hotelarzy i o prawo to jest to zgodne i prawdziwe .   odpowiedz »

   • Kradzież rzeczy w hotelu, domu wypoczynkowym, pensjonacie 

    [2008-07-10 20:28 91.200.174.*]

    Z naszego pokoju w prywatnym domu wczasowym zostały skradzione pieniądze, kto za to odpowiada , jakie są nasze prawa i czy w jakis sposób można ubiegać sie o odszkodowanie   odpowiedz »

  • Kradzież w hotelu 

   [2008-02-22 16:43 79.188.137.*]

   Czy jeżeli w pokoju była zameldowana jedna osoba a w zasadzie przebywały dwie i korzystały z tego pokoju inni goście hotel odpowiada za kradzież rzeczy osoby zameldowanej?Osoba zameldowana udostępniała pokój osobom trzecim i od momentu zameldowania cały czas była w posiadaniu klucza do pokoju.
   Jolanta Wolna   odpowiedz »

 
     

Forum gorące tematy

Forum gorące tematy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję