TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter
PO odpowiedziało na pytanie dotyczące miejsca turystyki w programach partii politycznych

Jan Korsak, prezes Polskiej Izby Turystyki zwrócił się do partii politycznych z zapytaniem, jakie miejsce w programach partii zajmuje turystyka. Odpowiedź w tej sprawie przesłała Platforma Obywatelska.


Gospodarka turystyczna wpływa na rozwój wielu innych dziedzin, wyzwala przedsiębiorczość oraz tworzy nowe miejsca pracy. Przede wszystkim dotyczy to turystyki krajowej i zagranicznej turystyki przyjazdowej. Śledząc europejskie doświadczenia oraz trendy w tym zakresie, należy stwierdzić, że w najbliższych latach to właśnie turystyka da szansę wielu polskim regionom na ożywienie gospodarki, zmniejszenie bezrobocia oraz rozwój inwestycji. Sprzyjają temu otwarte granice po wejściu Polski do Unii Europejskiej, a także powiązane z tym gwałtowne ożywienie rynku tanich linii lotniczych, co zwiększa dostępność komunikacyjną, a tym samym umożliwia przyjazd turystów zagranicznych do miejsc, do których do tej pory docierali rzadko. W liście od PO można też przeczytać: "Oczywiście wymaga to wsparcia rozwoju gospodarki turystycznej oraz intensywnych działań promocyjnych na wysokim, profesjonalnym poziomie."

Podkreślono, że wiele badań wskazuje, że słabo identyfikowana do tej pory Polska ma dużą szansę mocniej zaistnieć w świadomości Europejczyków. Jednak problem polega na ty, aby tę świadomość ukształtować w sposób najbardziej korzystny dla Polski. Dlatego też musi powstać silna rządowa instytucja, która będzie odpowiedzialna za stworzenie oraz zarządzanie narodową marką Polski. W jej skład powinny wejść wszystkie struktury, które do tej pory w sposób rozproszony, czyli nieefektywny, zajmują się promocją kraju w różnych dziedzinach, w tym: inwestycjach, eksporcie, kulturze, turystyce. Stworzenie oraz profesjonalne wykorzystywanie Marki Polski jest warunkiem niezbędnym, aby Polska dołączyła do grona 30 najbardziej rozpoznawalnych krajów świata.

Podporządkowanie się założeniom marki w turystyce wymaga też zmian w Polskiej Organizacji Turystycznej oraz systemie promocji turystycznej. Dotychczas POT zajmował się wyłącznie promocją. Jednak, aby profesjonalnie zarządzać Marką Polski w sferze turystyki POT musi otrzymać zadanie stworzenia oraz zarządzania Krajowym Produktem Turystycznym. Dalsza budowa systemu poprzedzona musi zostać decyzją o wyborze wieloletnich kierunków rozwoju. Opinie ekspertów, analiza trendów rozwoju turystyki na świecie oraz polskich uwarunkowań, w tym infrastruktury, położenia, klimatu, ukształtowania terenu i posiadanych zasobów naturalnych, a także chęć uzyskania maksymalnego efektu w możliwie najkrótszym czasie wskazuje, że wybranym kierunkiem rozwoju (Krajowym Produktem Turystycznym - KPT) powinna stać się turystyka miejsko-kulturowa oraz turystyka aktywna.

Obok głównego kierunku rozwoju powinno się również przyjąć 2,3 kierunki uzupełniające, które nie będą mieć charakteru ogólnopolskiego, jednak bez których Krajowy Produkt Turystyczny nie mógłby dobrze funkcjonować. Taki produktami powinny być turystyka uzdrowiskowa i zdrowotna, a także na przykład polska kuchnia.

Rozwój turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej, czyli wszystkiego, co wiąże się z leczeniem, rehabilitacją, regeneracja sił, poprawą sylwetki oraz kondycji fizycznej, odbywać się powinno w oparciu o istniejące miejscowości uzdrowiskowe, które razem z całym kompleksem usług traktowane powinny być jako produkt. Dlatego też muszą podlegać globalnemu, ogólnokrajowemu planowaniu i tworzeniu produktu, a także profesjonalnemu marketingowi.

Obszary uzdrowisk powinny podlegać specjalnemu systemowi zarządzania i planowania przestrzennego, który podporządkowany będzie ich funkcji jako produktu. Uzdrowiska, jako gminy, które spełnią wymogi stawiane markowemu produktowi powinny wchodzić w skład marki "Uzdrowiska polskie" oraz podlegać intensywnej promocji. Osobną kwestią jest status prawny, a w szczególności status właścicielski poszczególnych podmiotów, które działają w tej branży. W tej sferze potrzebne jest przeprowadzenie intensywnego oraz dynamicznego procesu prywatyzacji.

PO uważa, że charakterystyczne polskie potrawy też powinny stanowić markowy produkt. W oparciu o wiedzę profesjonalistów i badania trzeba stworzyć listę najbardziej charakterystycznych i nie występujących w innych kuchniach potraw. W oparciu o nie powinno się stworzyć markę "Kuchnia polska", która włączona zostanie przez Polską Organizację Turystyczną do promocji Krajowego Produktu Turystycznego.

Istotnym argumentem za przyjęciem nielicznych, a może nawet jednego kierunku rozwoju jest szczupłość środków, które są przeznaczane w budżecie państwa na rozwój turystyki. Natomiast rozpraszanie ich, tak jak ma to miejsce obecnie jest mało rozsądne i mało efektywne. Dlatego też należy bardzo precyzyjnie podzielić zadania między szczebel lokalny, regionalny i centralny.

Priorytetem szczebla krajowego, czyli Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Organizacji Turystycznej powinna być szeroka, finansowa współpraca z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, ponieważ tylko wówczas wytworzą się odpowiednie zachęty do należytego traktowania gospodarki turystycznej przy uwzględnieniu jej miejsca w regionalnych planach rozwoju, tworzenia wysokiej klasy produktów turystycznych oraz współpracy administracji wojewódzkiej i lokalnego przemysłu turystycznego.

Działanie silnych Regionalnych Organizacji Turystycznych, gdzie obecna jest branża turystyczna jest kluczowym warunkiem budowania sprawnego systemu gospodarki turystycznej w Polsce. Właśnie w regionach w oparciu o krajowe i regionalne strategie rozwoju, a także strategie rozwoju Krajowego Produktu Turystycznego powinny zapadać decyzje o przeznaczeniu środków finansowych na komercjalizację lokalnych atrakcji turystycznych w ramach Krajowego Produktu Turystycznego, a także promocji regionu na rynku krajowym.

W ten sposób zorganizowanym systemie zmianie muszą ulec nie tylko funkcje Regionalnych Organizacji Turystycznych, ale też zadania i wewnętrzna struktura Polskiej Organizacji Turystycznej. Obecnie powinna ona stać się współtwórcą oraz zarządcą Krajowego Produktu Turystycznego. Dlatego też należy się zastanowić nad włączeniem w te działania Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki.

Aby w racjonalny sposób gospodarować środkami budżetowymi, promocja Krajowego Produktu Turystycznego musi być silnie skoncentrowana na rynkach, które dają największą efektywność. Oznacza to przejściowe wycofanie się z rynków o słabej oraz średniej efektywności, a także tych, na których dużą efektywność osiągnąć można tylko pod warunkiem długotrwałego zaangażowania znacznych sił i środków. Do działań na tych rynkach trzeba powrócić, gdy uzyska się większe możliwości finansowania promocji Polski.

W liście PO przypomina też, że nierozwiązywalnym od wielu lat problemem polskiej oferty turystycznej jest jej sezonowość oraz uzależnienie od warunków pogodowych. Dlatego też myślenie produktowe powinno zmierzać do kreacji oferty oraz rozbudowy infrastruktury przeciwdziałającej sezonowości w turystyce. Warto też podkreślić, że bardzo często zapomina się o fundamentalnym znaczeniu, jakie trzeba przypisać rynkowemu charakterowi produktu. Wsparcia organizacyjnego i finansowego powinny oczekiwać wizje produktów, które są ekonomicznie opłacalne oraz tworzą nowe miejsca pracy.

W obszarze zasobów ludzkich główną rolę trzeba przypisać podnoszeniu jakości usług oraz umiejętności pracowników zatrudnianych w turystyce. Mnogość obecnych oraz planowanych do wykorzystania środków pomocowych przypisanych właśnie tej tematyce, wymaga szczególnego zaplanowania planu szkoleń, warsztatów, kursów, które adresowane będą do pracujących w branży turystycznej, rozpoczynających działalność gospodarczą oraz do szerokiego sektora usług około turystycznych.

Myśląc o pierwszoplanowych potrzebach efektywności działań marketingowych szczególną rolę należy przypisać dokończeniu prac nad budową zintegrowanego systemu informacji turystycznej, promocji adresu portalu, który będzie kompendium informacji o krajowej ofercie turystycznej wraz z możliwością przejścia do poziomu regionalnego, a także ulepszeniu systemu monitoringu, badań oraz oceny skuteczności działań promocyjnych na poszczególnych rynkach zagranicznych. Kształtowanie przestrzeni turystycznej wymaga zwrócenia uwagi na charakter oferty oraz roli otoczenia, w którym rozwijany jest produkt turystyczny.

Dużą rolę w rozwoju turystyki musi odegrać też poprawa dostępności komunikacyjnej. Środki unijne powinny być przeznaczone na najbardziej potrzebne projekty z zakresu budowy dróg i autostrad. Zasadnicze znaczenie konkurencyjne w ciągu najbliższych latach odgrywać będzie też rozbudowa regionalnej i lokalnej infrastruktury ruchu lotniczego z uwzględnieniem ruchu turystycznego szczególnie w oparciu o tanie linie lotnicze, unowocześnienie oraz rozbudowę sieci dróg krajowych czy też budowę i modernizację portów pasażerskich żeglugi śródlądowej i morskiej.

PO w liście podkreśla też, że turystyka, to przede wszystkim biznes, czyli działalność przedsiębiorstw turystycznych na otwartym rynku konkurencji. Można przeczytać: "Wiele lat argumentacji, informacji a przede wszystkim edukacji, wiele lat pracy w przeszłości i obecnie należało włożyć, by uświadomić polskim decydentom, jaką wagę dla gospodarki narodowej, dla rozwoju przedsiębiorczości i dla rozwoju regionalnego ma turystyka. Jaką rolę odgrywa biznes turystyczny, czym dla państwa jest sektor przemysłu turystycznego." Jednak, jak zaznaczono w liście po decyzji Rady Ministrów z lipca bieżącego roku cała pozytywistyczna praca została zaprzepaszczona i znowu turystyka zamiast kojarzyć się z biznesem i rynkiem pracy zacznie być kojarzona tylko z wypoczynkiem, rekreacją, szlakami turystycznymi i ścieżkami rowerowymi.

Pozycja turystki oraz jej potrzeby znowu będą zdominowane przez dziedziny o lepszym lobbingu, jak: kultura, sztuka, dziedzictwo narodowe oraz o większym odbiorze medialnym i społecznym, jak sport. Dlatego też ważne jest wydzielenie spraw z zakresu turystyki z Ministerstwa Gospodarki oraz przeniesienie ich do Ministerstwa Sportu. Adam Szejnfeld, który podpisał list zakończył: "W przyszłości uważam, iż tę decyzję należy zmienić".
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
Platforma Obywatelska PO list odpowiedż Jan Korsak Polska Izba Turystyki turystyka program ożywienie gospodarki POT POlska Organizacja Turystyczna Krajowy Produkt Turystyczny turystyka aktywna zdrowotna uzdrowiskowa polska kuchnia Regionalne Organizacje Turystyczne Adam Szejnfeld jaka role sport i w jakie znaczenie dla egiptu ma zagraniczna miejsce na miejsca pytania dotyczące polskiej programach partii politycznych polski rynku turystycznej rozwoju turystyce do


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję