TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter


Komisja Europejska przyjęła 4 wnioski mające zmodernizować system transportowy

Komisja przyjęła cztery wnioski, które zmodernizują system transportowy UE. Dzięki zwiększeniu łączności i przeniesieniu większej liczby pasażerów i ładunków na transport kolejowy i wodny śródlądowy, dzięki wspieraniu wprowadzania punktów ładowania, alternatywnej infrastruktury uzupełniania paliwa i nowych technologii cyfrowych, dzięki położeniu większego nacisku na zrównoważoną mobilność miejską oraz dzięki ułatwieniu wyboru różnych opcji transportowych w ramach efektywnego systemu transportu multimodalnego, wnioski te mają wprowadzić sektor transportu na drogę prowadzącą do zmniejszenia emisji o 90 proc.


Ekologiczna i cyfrowa transformacja Europy przyniesie duże zmiany w sposobach przemieszczania się. Przedstawione dziś propozycje kierują europejską mobilność na drogę ku zrównoważonej przyszłości: szybsze europejskie połączenia kolejowe, łatwe do znalezienia bilety i lepsze prawa pasażerów, wsparcie dla miast w celu zwiększenia i usprawnienia transportu publicznego oraz infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego, a także jak najlepsze wykorzystanie rozwiązań w zakresie inteligentnego i wydajnego prowadzenia pojazdów. - powiedział wiceprzewodniczący wykonawczy ds. europejskiego zielonego ładu, Frans Timmermans.

Proponujemy dziś wyższe standardy w ramach sieci TEN-T, pobudzenie rozwoju kolei dużych prędkości i włączenie multimodalności, a także nowy korytarz północ-południe w Europie Wschodniej. Dzięki naszej dyrektywie w sprawie inteligentnych systemów transportowych wprowadzamy technologie cyfrowe i wymianę danych. Chcemy, aby podróżowanie w UE stało się bardziej efektywne - i bezpieczniejsze - zarówno dla kierowców, pasażerów, jak i przedsiębiorstw. Miasta połączone infrastrukturą UE są naszymi potęgami gospodarczymi, ale muszą to być również miasta przyjazne dla środowiska - dla mieszkańców i osób dojeżdżających do pracy. Dlatego też zalecamy stworzenie specjalnych ram zrównoważonej mobilności miejskiej - aby ukierunkować szybsze przejście na bezpieczną, dostępną, sprzyjającą włączeniu społecznemu, inteligentną i bezemisyjną mobilność miejską. - dodała komisarz ds. transportu Adina Valean.

Inteligentna i zrównoważona TEN-T

TEN-T jest ogólnounijną siecią kolejową, śródlądowymi drogami wodnymi, szlakami żeglugi morskiej bliskiego zasięgu i drogami. Łączy ona 424 duże miasta z portami, lotniskami i terminalami kolejowymi. Po ukończeniu budowy TEN-T skróci czas podróży między tymi miastami. Na przykład pasażerowie będą mogli podróżować pociągiem z Kopenhagi do Hamburga w ciągu 2,5 godziny, zamiast 4,5 godziny, jak ma to miejsce obecnie.

Aby rozwiązać problem brakujących połączeń i zmodernizować całą sieć, przedstawiony wniosek:

  • Wymaga, aby główne pasażerskie linie kolejowe TEN-T umożliwiały pociągom jazdę z prędkością 160 km/h lub szybciej do 2040 r., tworząc w ten sposób konkurencyjne połączenia kolejowe dużych prędkości w całej Unii. Kanały i rzeki muszą zapewniać dobre warunki żeglugi, niezakłócone na przykład poziomem wody, przez minimalną liczbę dni w roku.
  • Wzywa do zwiększenia liczby terminali przeładunkowych, poprawy zdolności przeładunkowej w terminalach towarowych, skrócenia czasu oczekiwania na kolejowych przejściach granicznych, wydłużenia pociągów w celu przeniesienia większej ilości towarów na bardziej ekologiczne środki transportu oraz umożliwienia transportu ciężarówek pociągiem w całej sieci. Aby zagwarantować, że planowanie infrastruktury odpowiada rzeczywistym potrzebom operacyjnym, Komisja tworzy również dziewięć "europejskich korytarzy transportowych", które łączą transport kolejowy, drogowy i wodny.
  • Wprowadza nowy pośredni termin 2040 r., aby przyspieszyć ukończenie głównych części sieci przed terminem 2050 r. Nowe szybkie połączenia kolejowe między innymi między Porto i Vigo oraz Budapesztem i Bukaresztem muszą zostać ukończone do 2040 r.
  • Zobowiązanie wszystkich 424 dużych miast położonych wzdłuż sieci TEN-T do opracowania planów zrównoważonej mobilności miejskiej w celu promowania mobilności bezemisyjnej oraz zwiększenia i poprawy transportu publicznego i infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego.


Zwiększenie dalekobieżnego i transgranicznego ruchu kolejowego

Zdaniem Komisji Europejskiej, kolej pozostaje jednym z najbezpieczniejszych i najczystszych rodzajów transportu, dlatego też stanowi centralny element polityki mającej na celu zapewnienie bardziej zrównoważonej mobilności w UE. Wnioskowi dotyczącemu TEN-T towarzyszy plan działania w sprawie kolei dalekobieżnych i transgranicznych, który określa plan dalszych działań mających pomóc UE w osiągnięciu celu, jakim jest podwojenie ruchu szybkich kolei do 2030 r. i jego potrojenie do 2050 r.

Chociaż liczba osób podróżujących koleją wzrosła w ostatnich latach, jedynie 7 proc. kilometrów pokonanych koleją w latach 2001-2018 stanowiły podróże transgraniczne. Aby zachęcić więcej osób do rozważenia pociągu w podróżach zagranicznych, w planie działania określono konkretne działania mające na celu usunięcie barier w podróżach transgranicznych i długodystansowych oraz zwiększenie atrakcyjności podróży koleją dla pasażerów. Działania te obejmują:
  • wniosek ustawodawczy w 2022 r. w celu pobudzenia przyjaznego dla użytkownika multimodalnego systemu sprzedaży biletów
  • umożliwienie pasażerom znalezienia najlepszych biletów w najbardziej atrakcyjnej cenie oraz lepsze wspieranie pasażerów w przypadku zakłóceń w ruchu, a także zobowiązanie do zbadania możliwości zwolnienia biletów kolejowych z podatku VAT w całej UE
  • uchylenie zbędnych krajowych przepisów technicznych i operacyjnych
  • zapowiedź wniosków na 2022 r. dotyczących ustalania rozkładu jazdy i zarządzania zdolnością przewozową, które przyczynią się do szybszego i częstszego świadczenia transgranicznych usług kolejowych
  • wytyczne dotyczące ustalania cen dostępu do infrastruktury w 2023 r., które ułatwią operatorom kolejowym dostęp do infrastruktury, zwiększając konkurencję i umożliwiając stosowanie bardziej atrakcyjnych cen biletów dla pasażerów.


Do 2030 r. Komisja będzie wspierać uruchomienie co najmniej 15 transgranicznych projektów pilotażowych w celu przetestowania podejścia przyjętego w planie działania, przed wejściem w życie nowych wymogów TEN-T.

Inteligentne usługi transportowe dla kierowców

Komisja proponuje aktualizację dyrektywy w sprawie inteligentnych systemów transportowych z 2010 r., dostosowując ją do pojawiających się nowych opcji mobilności drogowej, aplikacji mobilnościowych oraz mobilności połączonej i zautomatyzowanej. Wniosek będzie stymulował szybsze wdrażanie nowych, inteligentnych usług, proponując udostępnienie w formacie cyfrowym niektórych kluczowych danych dotyczących dróg, podróży i ruchu, takich jak ograniczenia prędkości, plany obiegu ruchu lub roboty drogowe, wzdłuż sieci TEN-T, a docelowo obejmując całą sieć drogową. Zapewni ona również udostępnienie kierowcom istotnych usług związanych z bezpieczeństwem wzdłuż sieci TEN-T. Wniosek ma uaktualnić dyrektywę zgodnie z nowymi priorytetami dotyczącymi lepszych usług multimodalnych i cyfrowych.

Bardziej ekologiczna, czystsza i łatwiejsza mobilność w mieście

Ostatni z wniosków dotyczy niektórych wyzwań związanych z mobilnością, które wynikają z tej intensywnej działalności gospodarczej - korków, emisji, hałasu. Ramy mobilności miejskiej określają europejskie wytyczne dotyczące sposobów, w jakie miasta mogą ograniczyć emisje i poprawić mobilność, w tym poprzez plany zrównoważonej mobilności miejskiej. Główny nacisk zostanie położony na transport publiczny, ruch pieszy i rowerowy. We wniosku priorytetowo potraktowano również bezemisyjne rozwiązania w zakresie flot miejskich, w tym taksówek, dostawy na ostatnim odcinku trasy w miastach oraz budowę i modernizację węzłów multimodalnych, a także nowe rozwiązania i usługi cyfrowe.

Złożony przez Komisję Europejską wniosek określa możliwości finansowania dla władz lokalnych i regionalnych w celu realizacji tych priorytetów. W 2022 r. Komisja przedstawi wniosek dotyczący zalecenia dla państw członkowskich UE w sprawie opracowania krajowych planów, aby pomóc miastom w opracowaniu ich planów mobilności.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
komisja europejska adina valean system transportowy
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję