TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Jakie podstawowe kompetencje ma minister do spraw turystyki?

Minister właściwy do spraw turystyki zobowiązany jest do inicjowania oraz opracowywania polityki Rady Ministrów w stosunku do turystyki, a także do przedkładania w tym zakresie inicjatyw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów.


Obecnie realizowane i planowane są następujące zadania:
- opracowanie i doprowadzenie do wdrożenia strategii rozwoju turystyki na lata 2007-2013,
- monitorowanie obecnie realizowanej strategii rozwoju turystyki (lata 2001-2006),
- współudział w tworzeniu zapisów, które mają służyć rozwojowi turystyki, w programach operacyjnych i priorytetach na lata 2007-2013,
- współudział w tworzeniu warunków do wsparcia przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013,
- opracowanie raportu o stanie gospodarki turystycznej w latach 2004-2006,
- sporządzenie kompleksowej analizy efektywności wykorzystania środków unijnych na rozwój turystyki w latach 2004-2006,
- monitorowanie międzyresortowego programu rozwoju turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (lata 2001-2006),

Minister do spraw turystyki jest również odpowiedzialny za opracowywanie projektów nowelizacji, wdrażanie, nadzór merytoryczny oraz monitorowanie następujących ustaw:
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 Nr 175, poz. 1462),
- ustawy z dnia 25 czerwca 1999r. o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 62, poz. 689, z 2000r. poz. Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 249),
oraz dziesięciu aktów wykonawczych, które zostały wydane na podstawie delegacji zawartych w tych ustawach.

Minister sprawuje również nadzór nad Polską Organizacją Turystyki.

Minister właściwy do spraw turystyki prowadzi też zadania w zakresie współpracy z zagranicą w sferze turystyki we współpracy z ministrem spraw zagranicznych, a także wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych. Przykładem są następujące zadania:
- coroczne przygotowywanie dla Komisji Europejskiej raportu na temat podejmowanych w Polsce działań związanych z turystyką,
- przygotowywanie stanowiska rządu w stosunku do dokumentów Unii Europejskiej, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio turystyki,
- udział w przedsięwzięciach, przewidzianych w Komunikacie Komisji Europejskiej, zatytułowanym "Pracując wspólnie na rzecz przyszłości europejskiej turystyki",
- realizacja zadań, wynikających z Konkluzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej,
- koordynowanie prac w zakresie turystyki w Grupie Rady Unii Europejskiej do spraw konkurencyjności i wzrostu,
- udział w pracach Komitetu Turystyki OECD oraz Komitetu Doradczego Turystyki, działającego przy Komisji Europejskiej,
- udział w pracach Światowej Organizacji Turystyki (WTO).

Według ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Z 1995r. Nr 88, poz. 439 z późniejszymi zmianami) minister do spraw turystyki każdego roku bierze udział w pracach przygotowawczych do opracowania rządowych Programów Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, a następnie zajmuje się realizacją wynikających z nich zadań.

Wobec zmieniającego się obszaru działalności, jakim jest turystyka istnieje potrzeba podejmowania działań związanych z udokumentowaniem wpływu gospodarki turystycznej na rozwój gospodarczy kraju. Wynika stąd zwiększająca się lista zagadnień i problemów do zbadania i opisania. Do podstawowych sfer działalności w tym zakresie należy między innymi doskonalenie metodologii badań rynku turystycznego, przygotowanie nowych metodologii m.in. niezbędnych do pozyskiwania wskaźników do oceny przyjętych nowych programów i strategii wraz z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.

Minister właściwy do spraw turystyki, na podstawie art. 23 i 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572) realizuje zadania w zakresie kształcenia kadr dla turystyki, między innymi w sprawach wnioskowania o kształcenie w nowych zawodach oraz przygotowywania podstaw programowych, a także współpracuje z właściwym departamentem Ministerstwa Gospodarki w sprawach kształcenia w innych zawodach dla gospodarki turystycznej.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu właściwym ministrem do kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej jest minister właściwy do spraw turystyki. Do zadań, mających na celu podniesienie jakości kształcenia kadr dla turystyki należą między innymi:
- doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów zawodowych (konkursy, szkolenia konferencje),
- nowelizacja podstaw programowych dla zawodów "technik hotelarstwa" i "technik obsługi turystycznej", - prace przy opracowywaniu standardów egzaminacyjnych dla zawodów "technik hotelarstwa" i "technik obsługi turystycznej",
- monitorowanie programów i efektów kształcenia,
- wspieranie procesu kształcenia kadr dla turystyki na poziomie średnim i wyższym poprzez udostępnianie wyników prac badawczych, poradników i innych publikacji,
- wspomaganie i organizowanie konferencji,
- opracowanie standardów kształcenia na poziomie wyższym na nowym kierunku "gospodarka turystyczna" lub "turystyka", uwzględniających potrzeby rozwijającego się rynku pracy i standardy europejskie.

W ramach realizacji programów rządowych ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności gospodarki turystycznej, minister do spraw turystyki prowadzi działania związane z przygotowaniem i doskonaleniem kadr turystycznych. Od przygotowania oraz jakości pracy kadr zależy między innymi poziom świadczonych usług oraz jakość produktów turystycznych, a zatem też konkurencyjność polskiej oferty turystycznej. Do najważniejszych zadań w tym zakresie to należą:
- organizowanie i wspomaganie szkoleń kadry zawodowej (przedsiębiorców, zarządzających, bezpośredniej obsługi klienta, pracowników administracji rządowej, samorządowej, samorządu branżowego),
- wspomaganie różnych form doskonalenia kadr społecznych, realizujących zadania związane z rozwojem turystyki,
- monitorowanie rynku pracy,
- inicjowanie i realizacja prac badawczych w obszarze rynku pracy w turystyce.

Według ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) turystyka jako dział administracji rządowej dysponuje odrębną częścią budżetu - dział 40. Dlatego Departament Turystyki prowadzi prace związane z planowaniem tej części budżetu, wydatkowaniem środków i sprawozdawczością z realizacji.

W celu realizowania swoich zadań, minister właściwy do spraw turystyki współpracuje z innymi organami administracji rządowej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi, organami samorządu terytorialnego, a także z organami samorządu gospodarczego oraz innymi organizacjami społecznymi i przedstawicielami środowiska turystycznego.

Wykaz zadań obligatoryjnych Ministra Gospodarki, jako ministra właściwego do spraw turystyki, wynikających z ustaw oraz innych niż wynikających z ustaw znajduje się na stronie http://www.mgip.gov.pl/NR/rdonlyres/3F271730-97E8-4498-A43D-D2CECCA8695C/19941/wykaz.pdf.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
minister turystyka turystyki kompetencje ministra zadania ustawa nadzór POT Polska Organizacja Turystyczna WTO Światowa Organizacja Turystyki minister do spraw gospodarki Departament Turystyki w turystyce i z właściwy kto polsce jako dział nr


Komentarze:

Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję