TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Rainbow wskazał, które rozwiązania tarczy antykryzysowej najbardziej mu pomogą

Zarząd Rainbow Tours ocenił, które rozwiązania Tarczy Antykryzysowej najbardziej pomogą spółce.


Po dokonaniu analizy, w kontekście potencjalnego wpływu pandemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność prowadzoną przez Grupę Kapitałową Rainbow Tours, rozwiązań przewidzianych w ramach tzw. "Tarczy Antykryzysowej", zarząd spółki ocenia, iż rozwiązaniami najistotniejszymi z punktu widzenia spółki będą:

 • Wydłużenie do 180 dni terminu skuteczności odstąpienia przez podróżnego od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązania przez organizatora turystyki [dodany art. 15k].
  W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania będzie miało znaczący i pozytywny wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowej Spółki, co wynika z faktu, iż Spółka, jako organizator turystyki zobligowana będzie do zwrotu na rzecz podróżnego poniesionych wpłat w terminie 194 dni od złożenia przez klienta oświadczenia o rezygnacji (tj. skutku prawnego występującego po upływie 180 dni od dnia złożenia rezygnacji plus standardowe 14 dni na faktyczny zwrot środków). Wprowadzone rozwiązanie powoduje wydłużenie terminu na zwrot przez Emitenta środków wpłaconych przez klientów, a z drugiej strony promuje opcję vouchera na przyszłe świadczenia turystyczne, jako że w większości przypadków klienci preferują możliwość przepisania się na imprezy turystyczne w okresie wakacyjnym, niż długie oczekiwanie na zwrot pieniędzy. - podano w komunikacie spółki.
 • Wygaszenie wzajemnych zobowiązań stron umów najmu w "galeriach handlowych" [dodany art. 15ze]

  Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. zgodnie z właściwymi przepisami, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Uprawniony do używania powierzchni handlowej (uprawniony) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania będzie miało wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowe Spółki, poprzez wygaszenie - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 2 zgodnie z właściwymi przepisami - zobowiązań Spółki dotyczących płatności kosztów czynszów w odniesieniu do lokali wynajmowanych na potrzeby prowadzonych w "galeriach handlowych" (spełniających wymóg powierzchni wskazany w przepisie) salonów firmowych Rainbow.
 • Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników [dodany art. 15g].

  Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (tj. osób pozostających w stosunku pracy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług) objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Przedsiębiorcy takiemu przysługują również środki z FGŚP na opłacanie, od przyznanych świadczeń, składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy.

  Zgodnie z przedmiotowymi rozwiązaniami:
  • pracownikowi objętemu okresem przestoju ekonomicznego pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy; dzięki środkom z FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy;
  • przedsiębiorca może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy FGŚP dofinansuje maksymalnie do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

  Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania skutkom gospodarczym COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.


W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania i możliwość jego ostatecznego zastosowania przez Spółkę może mieć dodatkowy wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowe Spółki, poprzez ograniczenie kosztów wynagrodzeń (obniżenie wynagrodzeń pracowników objętych okresem przestoju ekonomicznego maksymalnie o 50%; obniżenie wymiaru etatu i wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy maksymalnie o 20%) oraz uzyskanie dofinansowania na realizację części wypłat wynagrodzeń. - podaje zarząd spółki.
 • Pakiet pomocowy w ramach systemu instytucji rozwoju, w tym w szczególności w zakresie działań i kompetencji przewidzianych dla Banku Gospodarstwa Krajowego ("BGK") [m.in. dodany art. 15zzzd].

  Przepisy Ustawy wprowadzają m.in. szereg zmian i rozwiązań dostosowawczych w pakiecie ustaw związanych z funkcjonowaniem podmiotów wchodzących w skład systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 04.07.2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1572 ze zmianami wprowadzonymi mocą postanowień ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju, Dz.U. z 2020 roku, poz. 569), a to w celu uregulowania norm prawnych niezbędnych do zaangażowania podmiotów z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu negatywnych skutków COVID-19 i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

  W ocenie zarządu Rainbow, największy potencjalny wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowe Spółki mogą mieć rozwiązania przewidziane dla Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z dodanymi Ustawą postanowieniami nowego art. 15zzzd, w związku ze skutkami COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego może udzielać, we własnym imieniu i na własny rachunek, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 06.03.2018 r. - Prawo przedsiębiorców, z wyłączeniem mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców, z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowej. BGK będzie udzielał takich poręczeń i gwarancji we własnym imieniu i na własny rachunek. Podstawowe warunki udzielania przedmiotowych poręczeń i gwarancji, są następujące:
  • poręczenie lub gwarancja mogą stanowić pomoc publiczną,
  • do poręczenia i gwarancji stosuje się odpowiednio art. 2b ust. 1 ustawy z dnia 08.05.1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tj. Dz.U. z 2020 roku, poz. 122), określający, iż poręczenia i gwarancje są terminowe (na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy) i udzielane do kwoty z góry oznaczonej,
  • poręczenie lub gwarancja obejmują nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu objętego poręczeniem lub gwarancją (kwota jednostkowej gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć 80% wartości niespłaconej kwoty kapitału kredytu),
  • poręczenie lub gwarancja są udzielane na wniosek średniego lub dużego przedsiębiorcy.


  W ramach przedmiotowych rozwiązań, poza uzyskaniem przez BGK możliwości udzielania, w związku ze skutkami choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców z przeznaczeniem na zapewnienie płynności finansowe, w BGK utworzono dedykowany Fundusz Gwarancji Płynnościowych, na pokrycie kosztów i wydatków związanym z udzielaniem poręczeń i gwarancji [art. 70 Ustawy].

  Na dzień publikacji raportu zarząd touroperatora jest w trakcie dokonywania szczegółowej oceny rozwiązań przewidzianych w ramach systemu instytucji rozwoju i możliwości ich zastosowania na potrzeby związane z minimalizacją negatywnych skutków pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki i Grupy Kapitałowej.

  Dodatkowo, zgodnie z obowiązującymi już dotychczas postanowieniami art. 13 ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, spółce, jako przedsiębiorcy turystycznemu, przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, w przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostawać będzie w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2 (przedsiębiorca turystyczny może wystąpić o zwrot wpłaty nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy).

  Ponadto, zarząd Rainbow ocenia, iż dodatkowy, ewentualny wpływ na przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym skutkom pandemii na działalność prowadzoną przez Emitenta (potencjalnie o mniejszym znaczeniu), mogą mieć w szczególności następujące rozwiązania przewidziane w ramach przedmiotowego programu pomocowego i osłonowego:
  • odroczenie do dnia 1 czerwca 2020 roku terminu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy - wskutek wprowadzenia przedmiotowego rozwiązania, które stanowić będzie kolejny element zabezpieczenia płynnościowego spółki. Rainbow jako płatnik, w związku z poniesieniem z powodu COVID-19 negatywnych konsekwencji ekonomicznych, może przekazać na rachunek urzędu skarbowego zaliczki na podatek, pobrane w miesiącach marcu i w kwietniu 2020 roku, m.in. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, wypłacanych zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w terminie do dnia 1 czerwca 2020 roku;
  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności bieżących składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres od lutego do kwietnia 2020 roku, na podstawie wniosku składanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w ramach uproszczonych form pomocy (spodziewany efekt: wpływ na poprawę i zabezpieczenie sytuacji płynnościowe Spółki); przyznanie ewentualnej ulgi będzie następowało w ramach pomocy de minimis i w związku z tym konieczne będzie złożenie dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej;
  • zniesienie kosztów opłaty prolongacyjnej i odsetek w ramach procesów odraczania terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT, CIT, VAT) oraz zniesienie kosztów opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych (składek ZUS) - w procesie wydania przez właściwy organ stosownych decyzji nie będą naliczane opłaty prolongacyjne (liczone standardowo od kwoty podatku lub zaległości podatkowej).
 • Komentarze

  (kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

  (akceptacja regulaminu)  Tagi:
  rainbow tarcza antykryzysowa pomoc odroczenie składek zus czynsz galeria handlowa pensja


  Komentarze:

  Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
    Akceptuję