TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Zasady uznawania kwalifikacji pilota i przewodnika

Po wejściu do UE niezbędne stało się wprowadzenie zasad wzajemnego uznawania uprawnień kwalifikacji zawodowych. Dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych kwestię te regulują dwa nowe rozporządzenia w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności sprawdzających przygotowanie do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego i działalności pilota wycieczek.


Jak podaje ministerstwo:


Warunki jakie muszą spełniać obywatele Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby pracować w polskich biurach podróży, określa rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności przeprowadzanych w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności pilota wycieczek.

Staż adaptacyjny

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także kwestie kosztów stażu.

Staż adaptacyjny można odbywać w firmach turystycznych działających w Polsce przynajmniej od trzech lat. Lista przedsiębiorców uprawnionych do przeprowadzenia stażu umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach ministra właściwego ds. turystyki, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Koszty odbywania stażu ustala przedsiębiorca, z zastrzeżeniem, że nie mogą być one wyższe niż 1000 zł.

Program stażu ustala się indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, niemniej musi być on zgodny z zakresem tematycznym szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek, stosownie do przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 188, poz. 1944). Zakres wymagań obejmuje m.in. znajomość polskiego prawa konieczną do wykonywania działalności pilota wycieczek oraz niezbędne do tego informacje - w tym wiadomości o różnicach wynikających ze specyfiki wykonywania tej pracy w Polsce i w państwie wnioskodawcy. Staż ma obejmować co najmniej 60 godzin zajęć teoretycznych i 3 dni zajęć praktycznych pod nadzorem opiekuna wskazanego przez przedsiębiorcę.

Test umiejętności

Rozporządzenie mówi również o warunkach, sposobie i trybie przeprowadzania testu umiejętności, jego kosztach i sposobie oceny.

Test sporządza i ocenia komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele stowarzyszeń zrzeszających pilotów wycieczek. Podobnie jak w przypadku stażu adaptacyjnego, zakres testu ustalany jest na podstawie kwalifikacji i praktyki zawodowej zdobytej przez egzaminowanego. Sprawdza on także znajomość polskiego prawa i umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie pilota wycieczek.

Testy przeprowadzane są dwa razy do roku. Wiadomość o ich terminie podawana jest co najmniej na trzy miesiące wcześniej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach ministra właściwego ds. turystyki. Egzamin ma formę pisemną i trwa 2 godziny. Koszt zależy od wydatków związanych z jego przeprowadzeniem, nie może jednak przekraczać 260 zł.

Jakie zmiany?

Dotychczas obowiązującym rozporządzeniem regulującym tryb uzyskiwania kwalifikacji do wykonywania działalności pilota było rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności przeprowadzonych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do podejmowania działalności pilota wycieczek (Dz. U. Nr 32, poz. 279).

Nowa regulacja stwarza możliwość ubiegania się o prawo podejmowania lub wykonywania powyższej działalności na terytorium RP przez obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Lichtenstein). Powinno to zwiększyć konkurencyjność wśród przedsiębiorców turystycznych działających na rynku wewnętrznym.

Zmienia się również sposób obliczania opłaty za test. Dotychczas opłata była naliczana procentowo od minimalnego wynagrodzenia - nowe rozporządzenie określa jej wysokość kwotowo. Zawiera także przepis regulujący tryb postępowania w przypadku, gdy wnioskodawca nie przystąpi do testu w wyznaczonym terminie oraz przepis umożliwiający ponowne przystąpienie do procedury uznania kwalifikacji po uprzedniej odmowie przez organ uznania kwalifikacji. Ponadto określa terminy, w jakich wnioskodawcy ma być przekazywana informacja o wynikach stażu i testu.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)


Tagi:
pilot przewodnik uznanie kwalifikacji zawodowych wycieczek turystyczny prawa pilota egzamin pilotów i testy gospodarki przewodnika kurs na w Staż umiejętności kwalifikacje przewodników zasady zawód
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję