TUR-INFO.pl | Serwis informacyjny branży turystycznej
ZAJRZYJ DO NAS NA: TUR-INFO.PL na Facebook TUR-INFO.PL na Twitter

Poznań: XX Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej

W ramach Międzynarodowych Targów Poznańskich Tour Salon w dniach 19-22 października 2011 r. odbędzie się finał XX. edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej’ Poznań 2011. Celem Przeglądu jest promocja wartościowych publikacji krajoznawczych i turystycznych.


Organizatorami Ogólnopolskiego Przeglądu Książki Krajoznawczej i Turystycznej są Międzynarodowe Targi Poznańskie, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny, w imieniu którego działa Komisja Krajoznawcza, Oddział Poznański PTTK i Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych, Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 5 września 2011 r., a ogłoszenie werdyktu jury nastąpi w czasie Tour Salonu 2011. Zgłoszone do Przeglądu wydawnictwa prezentowane będą na wystawie, podczas XXII Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011.

Przegląd składa się z dwóch części:
a) konkursu na najlepsze wydawnictwa;
b) wystawy zgłoszonych wydawnictw.

W Przeglądzie mogą wziąć udział:
- wydawcy literatury krajoznawczej i turystycznej;
- autorzy;
- związki twórcze;
- organizacje społeczne.

Każdy zgłaszający może przedstawić dowolną liczbę publikacji wydanych w latach 2010-2011, bez względu na format i liczbę tomów. Z udziału w Przeglądzie wyłączone są publikacje zgłoszone do udziału w XIX Ogólnopolskim Przeglądzie Książki Krajoznawczej i Turystycznej.

Warunkiem udziału w Przeglądzie jest przesłanie pisemnego zgłoszenia wraz z jednym egzemplarzem publikacji na adres: Oddział Poznański PTTK, Stary Rynek 89/90, 61-773 Poznań, Tel. +48 62 852 37 56, Tel./faks: +48 61 852 18 39, e-mail: oddzialpttk@bort.pl
z dopiskiem: XX Przegląd oraz uiszczenie opłaty w wysokości 50 zł za każde zgłoszone wydawnictwo (dla kategorii informatory i foldery - 25 zł).

Zgłoszenie powinno zawierać: pełną nazwę zgłaszającego, adres z numerem kodowym, NIP, telefon/faks, adres, e-mail i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów z organizatorami Przeglądu; wykaz zgłaszanych publikacji, obejmujących następujące dane: autor, tytuł, miejsce i rok wydania, liczba tomów, kategoria konkursu, do jakiej zgłaszana jest publikacja; formularz zgłoszenia dostępny jest na www.przegladksiazki.pl, kopię dowodu wpłaty wpisowego.

Do Przeglądu kwalifikowane będą publikacje dotyczące obszaru Polski w obecnych granicach. Oceniane będą też publikacje dotyczące obszarów przygranicznych, jeżeli stanowią geograficzną lub regionalną całość (euroregiony). Wydawcy powinni nadsyłać zgłoszone do Przeglądu publikacje na swój koszt, w opakowaniu zabezpieczającym przed uszkodzeniem. W przypadku nie wniesienia opłaty w wymaganym terminie, zgłoszone wydawnictwa nie będą oceniane.

Członkowie Komisji Krajoznawczej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, członkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych oraz regionalne pracownie krajoznawcze PTTK mają prawo do bezpłatnego zgłoszenia do udziału w konkursie nie więcej niż dwóch publikacji, pod warunkiem dołączenia wyczerpującego uzasadnienia.

Publikacje oceniane będą w pięciu kategoriach:
a) albumy krajoznawcze;
b) przewodniki;
c) monografie krajoznawcze oraz inne opracowania krajoznawcze;
d) mapy i atlasy;
e) informatory krajoznawcze i foldery.
11. Zgłoszone publikacje oceni oraz nagrody i wyróżnienia przyzna jury złożone z krajoznawców, specjalistów z dziedziny literaturoznawstwa i znawców sztuki edytorskiej.

Przedmiotem oceny będzie przede wszystkim krajoznawcza zawartość publikacji oraz forma prezentacji walorów opisywanego terenu:
a) w zakresie walorów treściowych:
- jakość dokumentacji krajoznawczo-turystycznej;
- język i styl wypowiedzi;
- użyteczność (zasób oraz pojemność informacji krajoznawczej i turystycznej).
b) w zakresie sztuki edytorskiej:
- opracowanie graficzne i estetyczne;
- staranność opracowania edytorskiego (adiustacja, obróbka ilustracji, redakcja techniczna);
- jakość poligrafii.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z konkursu publikacji, które nie noszą cech literatury krajoznawczej i turystycznej lub nie spełniają warunków regulaminu. W tym przypadku wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Nagrodami w Przeglądzie będą wspólne dyplomy honorowe marszałka Województwa Wielkopolskiego, Międzynarodowych Targów Poznańskich i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, przyznawane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych kategoriach. Przyznawane będą również nagrody i wyróżnienia ufundowane przez organizacje oraz instytucje związane z krajoznawstwem i turystyką.

O wynikach pracy jury uczestnicy Przeglądu zostaną powiadomieni przed otwarciem targów TOUR SALON 2011. Wraz z komunikatem przesłany zostanie katalog ze spisem wydawców i wszystkich publikacji uczestniczących w Przeglądzie. Organizatorzy przewidują przeprowadzenie konferencji prasowych oraz publikację informacji o przebiegu i wynikach konkursu w środkach masowego przekazu. Przesłane publikacje po Przeglądzie przekazane zostaną do zbiorów bibliotecznych Centralnej Biblioteki im. K. Kulwiecia w Warszawie, gdzie będą udostępniane na ogólnie przyjętych zasadach.
Komentarze

(kiedy jest to możliwe, sugerujemy podpisanie się)

(akceptacja regulaminu)Tagi:
Ta strona przetwarza dane osobowe oraz używa COOKIES. Szczegóły przetwarzania danych osobowych są opisane w polityce prywatności. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki i akceptujesz regulamin strony. Wszelkie szczegóły w regulaminie, polityce prywatności oraz polityce cookies.
  Akceptuję